Rektor – resultatlønskontrakt

Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor ved Christianshavns Gymnasium i 2017-18

Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium har formuleret 5 indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt gældende for skoleåret 2017-18. De tre første punkter relaterer sig til det Undervisningsministeriet kalder “basisrammen”, mens de tre sidste punkter vedrører den såkaldte “ekstraramme”:

Figur 1 viser indsatsområderne for skoleåret 2017-18. Gule bokse er indsatsområder fra basisrammen, mens røde bokse vedrører ekstrarammens indsatsområder.

BASISRAMMEN

Gymnasiereform
Den nye gymnasiereform trådte i kraft august 2017, og i skoleåret 2017-18 implementeres reformen på 1.g årgangen. I løbet af skoleåret skal en række nye tiltag udvikles og implementeres – i reformudvalget, i ledelsesgruppen og blandt skolens faggrupper. Samtidig skal de nye tiltag evalueres med henblik på eventuelle ændringer for den kommende årgang, som starter i 2018.

Målet er at udvikle skolens planlægning og undervisning, så reformen implementeres på bedste vis – herunder at inddrage erfaringer fra dette skoleår i planerne for det kommende skoleår. Der rapporteres til bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2017.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere gymnasiereformens nye indhold og strukturer, herunder at sikre skemastrukturer, studieretnings- og valgfagsoprettelser samt en organisering af implementeringsarbejdet på hensigtsmæssige måder, som skaber tilfredshed blandt elever og ansatte og samtidig sikrer en økonomisk effektiv implementering af reformen.

Ressourcer
Det almene gymnasium får ifølge ministerielle udmeldinger i 2016-20 beskåret økonomien med omkring 14 %. På CG har vi allerede taget forskellige initiativer til at effektivisere driften af skolen og implementere besparelserne for 2016-18. Derimod er alle besparelserne i 2019-20 endnu ikke fundet. Skolens ledelse arbejder sammen med ressourceudvalget på at finde og fremlægge ressourcebesparende løsninger for CG’s bestyrelse, som kan indarbejdes i budgetterne for 2019 og 2020.

Målet er at finde de bedste løsninger, som sikrer bæredygtig økonomi samt en drift af CG med de bedst mulige læringsbetingelser for skolens elever og ansatte.  Der fremlægges en plan bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2017 gældende for budgetåret 2018 – og igen til bestyrelsesmødet i maj 2018, gældende for budgetåret 2019.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at fremlægge analyser og implementeringsforslag for bestyrelsen, som sikrer CG en bæredygtig økonomi og samtidig fastholder et fagligt og social stærkt gymnasium med stor søgning med særlig fokus på fagligheden på B-niveau valgfag.

Trivsel
CG vil sikre  god trivsel i et læringsfællesskab blandt skolens elever og ansatte, da dette er med til at skabe en god skole og arbejdsplads, hvor elever og ansatte kan udfolde deres potentiale. Der vil være særligt fokus på de stille elever i den forbindelse.

I 2017-18 arbejdes med implementeringen af den handleplan, som følger op på undervisningsmiljøvurderingen fra foråret 2017. Desuden gennemføres i efteråret 2017 en arbejdspladsvurdering (APV) – samt i forlængelse heraf en handleplan, som efterfølgende skal implementeres i 2018-20. Endelig er der i den nye gymnasiereform kommet et nyt krav om årlige elevtrivselsundersøgelser, som der skal følges op på.

På CG har vi i skoleåret 2016-17 indgået et partnerskab med Københavns Kommune omkring sundhed og trivsel blandt skolens elever. Der blev på elev-workshops i sidste skoleår genereret forskellige ideer til forbedring af sundhed og trivsel blandt skolens elever. I skoleåret 2017-18 har vi nedsat et sundheds- og trivselsudvalg, som tager forskellige initiativer i samarbejdet med CG’s ledelse.

Målet er således at gennemføre undersøgelser af trivsel blandt skolens elever og ansatte samt at tage trivselsforbedrende initiativer, der udnytter viden fra undersøgelserne. Desuden er målet at samarbejdet med kommunen om temaet sundhed og trivsel vil føre til forbedringer i CG-elevernes sundhedsadfærd.

Målopfyldelsen vurderes ud fra kvaliteten af de undersøgelser og handleplaner, som fremlægges for bestyrelsen på baggrund af UMV og APV og trivselsundersøgelser – samt ud fra de aktioner, som allerede foretages i indeværende kontraktperiode på baggrund af handleplanerne. Handleplaner og status for initiativer fremlægges for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts 2018.

 

EKSTRARAMMEN

CG’s vision og strategi
Christianshavns Gymnasiums bestyrelse udarbejdede på baggrund af diskussioner blandt alle skolens elever og ansatte i efteråret 2016 en ny vision og strategi for 2016-20. Implementeringen af vision og strategi, og herunder temaet om den bedst mulige udnyttelse af læreressourcer fortsætter i dette skoleår. Vision og strategi indeholder fire hovedpunkter: FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB og GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE. For en grundigere beskrivelse henvises i øvrigt til CG’s hjemmeside (jf. www.cg-gym.dk).

Målet er helt kort at fortsætte implementeringen af CG’s vision og strategi i yderligere omfang i dette skoleår! Det har i løbet af det foregående skoleår vist sig at de projekter, vi arbejder med for at implementere vision og strategi i flere tilfælde kan henføres til mere end ét af de fire punkter. Nogle af de projekter, vi arbejder med i skoleåret 2017-18 for at gennemføre vision og strategi, er:

  • En udvikling af CG’s orientering imod globale og internationale problemstillinger og kontakter. Fx aktiviteter knyttet til enkelte fag og studieretninger (herunder udvekslingsaftaler tilpasset de nye reformårganges studieretninger), til årgangs-aktiviteter omkring globale temaer (evt. verdensarv og FN’s 17 verdensmål) eller til tilbud efter skoletid (Internationale Cafeer). (FAGLIGHED, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
  • En beskrivelse af CG’s samarbejder og netværk lokalt, regionalt og internationalt – samt en videreudvikling af disse samarbejder. (FAGLIGHED, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
  • Udvikle et debating-netværk for 4 europæiske skoler. (DEMOKRATI, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
  • Udvikling af lokale samarbejder med skoler – fx grundskolesamarbejde og Projekt Forskerpraktik. (GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
  • En fortsættelse af partnerskabet med Kbh. Kommune om udvikling af Sundhed og Trivsel på CG. (GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
  • Udvikle rammer på CG, som giver gode muligheder for socialt liv inden for CG’s mure. Fx ny skolegård med nye være-muligheder og vedligeholdelse af studiecenteret. (FÆLLESSKAB)
  • Understøtte aktiviteter på tværs af klasser og årgange, fx udvikling af Søjledagene til en hel skoledag og udvikling af en ny ”aktivitetsdag” for grundforløbselever. (FÆLLESSKAB, FAGLIGHED)
  • Udvikling af nye matematikinitiativer, der skal støtte elever med behov for hjælp til at klare de nye (højere) krav til matematik. (FAGLIGHED)
  • En fastholdelse af CG’s mange gode traditioner, som er med til at gøre CG til en god skole med mange udviklingsmuligheder for den enkelte. Fx fastholdelse af en stærk og aktiv elevkultur i elevrådet, OD-gruppen og omkring musicalen og skolens sociale aktiviteter. Desuden fastholde tilbud til elever, der vil udvikle deres talent og interesser – eller en fastholde tilbud til elever med særlig behov for hjælp og støtte. (DEMOKRATI, FÆLLESSKAB).

Målet er at gennemføre implementeringen af CG’s vision og strategi. Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i maj 2018 om status for implementeringen – samt om en plan for kommende initiativer i resten af 2018.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere CG’s strategi 2016-18, som den er formuleret af CG’s bestyrelse.

Feedback

FEEDBACK OG KARAKTERER:
Samfundsudviklingen har i den seneste årrække udviklet en ungdomskultur, som i højere grad end tidligere fokuserer på mål fremfor proces. Det har betydet, at vi på CG – såvel som på andre uddannelsesinstitutioner – har kunnet notere, at flere elever end før fokuserer på høje karakterer fremfor på dannelse og udvikling af kompetencer.

På CG vil vi for at imødegå den udvikling i dette skoleår arbejde med nye former for feedback til eleverne i 1.g, sådan som den nye gymnasiereform åbner op for. Helt konkret vil der ikke i efteråret – som normalt – blive givet summativ feedback i form af standpunktskarakterer i alle fag og karakterer i forbindelse med skriftlige afleveringer.  I stedet lægges vægten på en formativ feedback, hvor lærerne vil give den enkelte elev anvisninger på, hvordan hun/han fremadrettet kan arbejde på at forbedre sit standpunkt.

Målet er at flytte fokus fra standpunktskarakterer og summativ feedback over imod færre karakterer og mere formativ feedback for at skabe en kultur, hvor eleverne selv fokuserer mere på en langsigtet faglig og personlig udvikling fremfor på kort sigt at skaffe sig høje karakterer. Der rapporteres til bestyrelsen om målet på mødet i marts 2018.

LAVT FRAFALD
Indsatsområdet er rettet imod at sikre et lavt frafald. Dette kan ske på talrige måder nævnt i ovenstående punkter: fx en god implementering af gymnasiereformen, en høj trivsel blandt skolens elever, en opfyldelse af mål fra CG’s vision samt en øget vægt på formativ evaluering af elevernes standpunkt med mindre vægt på karakterer. Målet er at sikre et lavt frafald. Konkret sigtes mod at elevfrafaldet uden overgang til anden gymnasial uddannelse er under 6 % i perioden 15.9.2017 til 30.6.2018

IT-PLATFORM?
På CG overvejer vi i efteråret 2017, hvorvidt der er behov for at etablere en ny fælles platform for skolens elever og ansatte. Overvejelserne kommer bl.a. på baggrund af sidste års projekt i lærergruppen omkring udvikling af fælles forberedelse af fælles undervisningsforløb. Men en platform, hvor man kan dele dokumenter vil kunne bruges på mange måder, bl.a. i elevernes arbejde med skriftlige opgaver og projekter, så disse undervejs i arbejdsprocessen kan deles mellem elev-lærer og elev-elev. Eller i skolens udvalgsarbejde, faggruppesamarbejde, teamsamarbejde m.v., hvor referater, bilag, oplæg o.m.a. kan deles imellem ansatte og evt. ansatte-elever.

Målet er at undersøge, om CG har brug for en ny IT-platform som kan fremme vidensdeling internt på skolen – samt i bekræftende fald, at sikre rammer og logistik for en implementering.

Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i marts 2018 om status herunder de didaktiske visioner for platformen, og der fremlægges en plan for videre aktiviteter på området.

 


 

Resultatløn for rektor ved Christianshavns Gymnasium i 2016-17
Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium formulerede i sidste skoleår 6 indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt gældende for skoleåret 2016-17:

BASISRAMMEN
Nye rammebetingelser: Gymnasiereform og besparelser
Gymnasiereformen, som blev vedtaget i foråret, skal planlægges i løbet af 2016-17, så vi kan implementere den for årgang 2017 og efterfølgende årgange. Derfor igangsættes udvalgsarbejder med deltagelse af repræsentanter fra lærer- og ledelsesgruppen, der bl.a. skal arbejde med studieretningsudbud, grundforløb og nye strukturer. Der rapporteres om arbejdet til bestyrelsen i december 2016 og en plan for implementeringen forelægges for bestyrelsen i marts 2017.

Regeringens udmeldte besparelser påbegyndtes med en 2 % besparelse i 2016 og fortsættes i 2017 med yderligere ca. 5½ % i nye besparelser. Ressourceudvalget fremsatte i sidste skoleår en række forslag til besparelser. Der arbejdes videre med disse planer i 2016-17. Målet er at finde løsninger, som påvirker elevernes læring og menneskelige udvikling mindst muligt. Konkrete løsningsforslag til imødegåelse af nedskæringerne forelægges løbende for bestyrelsen.

Faglighed
Udvikling af undervisningens form og indhold i fag og studieretninger ud fra udmeldte rammer og skolens strategi: Nyt studieretningsudbud, gennemgang af CG’s valgfagsudbud, udvikling af fag i henhold til nye lærerplaner som følger med den nye gymnasiebekendtgørelse og ministeriets FIP-kurser for alle fag. Desuden fokus på differentieret undervisning i matematik og fremmedsprog samt på et bedre udbytte af lektielæsning. Desuden fortsat fokus på samarbejde med aftagerinstitutioner som universiteter, andre højere læreranstalter samt professionsskolerne. Bestyrelsen orienteres om planer for dette i september 2016 og der rapporteres til bestyrelsen om resultaterne af arbejdet i marts 2017.

Udvikling af den enkelte elevs kompetencer: Fortsættelse af undervisning af elever i innovation. Udvikling af flere og bedre muligheder for deltagelse i talentforløb (bl.a. Projekt Forskerpraktik), studiekredse (debating og retorik), tilbud for elever med særlige udfordringer (fx i matematik).

Udvikling af fælles forberedelse af undervisning (teamsamarbejde, supervision, forberedelse af fælles undervisningsforløb, differentieret undervisning i sprog og matematik, faggruppearbejde med nye læreplaner).

Fysiske rammer
De pålægges rektor at gennemføre de forbedringer af de fysiske rammer i kontraktperioden især kloaker og følgevirkninger for skolegården samt ventilation, som vedtages af bestyrelsen. Der rapporteres løbende til bestyrelsen på bestyrelsesmøderne.

EKSTRARAMMEN
Demokrati
Fastholdelse og udvikling af demokratiske strukturer på CG i klasserummet og på skolen i øvrigt (udvikling af en klasserumskultur som fremmer læring, fremmer elevernes aktiviteter i udvalg, elevråd, kunstneriske sammenhænge m.v.). Bestyrelsen orienteres om konkrete aktiviteter i december 2016 og om resultater af aktiviteterne i marts 2017.

Skabe undervisning og andre aktiviteter på CG, som sætter handling bag holdninger og viden (fx innovationsundervisning og debating i 1.g, som studiekreds og som internationalt udvekslingsprojekt). Initiativerne har bl.a. til formål, at sikre en effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid, således at de har et stort samvær med eleverne omkring undervisning og andre læringsaktiviteter. Bestyrelsen orienteres om konkrete aktiviteter i december 2016 og om resultater af aktiviteterne i marts 2017.

Fællesskab
Fremme aktiviteter i og uden for undervisningen, som udvikler elevernes selvstændighed, samarbejdsevner og ansvarlighed (fx i større skriftlige arbejder, musical, elevråds- og udvalgsarbejde, talentarbejde, internationale og lokale samarbejder) og samtidig fremme en god klasserumskultur samt fremme aktiviteter på tværs af studieretninger og årgange (fx søjledage, internationale cafeer og sociale arrangementer). Bestyrelsen orienteres om konkrete aktiviteter i december 2016 og om resultater af aktiviteterne i marts 2017. Initiativerne har bl.a. til formål at sikre et fortsat lavt elevfrafald (uden overgang til en anden gymnasial uddannelse) i perioden 15.9.16-30.6.17.

Globale christianshavnere
Fremme CG’s deltagelse i lokale, nationale og globale netværk og samarbejder samt i aktiviteter, hvor CG-eleverne møder omverdenen som en vigtig del af undervisningen: Fx samarbejde med lokale om ophold på fortove omkring skolen, lokalt samarbejde om frokosttilbud i skolegården, samarbejde med, flere internationaliseringstemaer for skolens elever. Bestyrelsen orienteres om konkrete aktiviteter i december 2016 og om resultater af aktiviteterne i marts 2017.

 

Målopfyldelsesgrad for 2016-17
Bestyrelsen ved Christianshavns Gymnasium har på baggrund af rektor Troels Vang Andersens arbejde inden for rammerne af resultatlønskontrakten for skoleåret 2016-17 vurderet målopfyldelse af kontrakten som følger:

BASISRAMMEN: Målopfyldelsesprocenten er vurderet til 95 % for hver af de tre punkter i basisrammen. Punkterne 1-3 i basisrammen var i kontrakten vægtet med henholdsvis 50 %, 40 % og 10 % af basisrammen.

EKSTRARAMMEN Målopfyldelsesprocenten er vurderet til 90 % for hver af ekstrarammens tre punkter. Punkterne i ekstrarammen var i kontrakten vægtet med henholdsvis 50 %, 25 % og 25 % af basisrammen.