Rektor – resultatlønskontrakt

Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor ved Christianshavns Gymnasium i 2016-17

Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium har formuleret 6 indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt gældende for skoleåret 2016-17. De tre første punkter relaterer sig til det Undervisningsministeriet kalder “basisrammen”, mens de tre sidste punkter vedrører den såkaldte “ekstraramme”:

BASISRAMMEN

Nye rammebetingelser: Gymnasiereform og besparelser
Gymnasiereformen, som blev vedtaget i foråret, skal planlægges i løbet af 2016-17, så vi kan implementere den for årgang 2017 og efterfølgende årgange. Derfor igangsættes udvalgsarbejder med deltagelse af repræsentanter fra lærer- og ledelsesgruppen, der bl.a. skal arbejde med studieretningsudbud, grundforløb og nye strukturer. Der rapporteres om arbejdet til bestyrelsen i december 2016 og en plan for implementeringen forelægges for bestyrelsen i marts 2017.

Regeringens udmeldte besparelser påbegyndtes med en 2 % besparelse i 2016 og fortsættes i 2017 med yderligere ca. 5½ % i nye besparelser. Ressourceudvalget fremsatte i sidste skoleår en række forslag til besparelser. Der arbejdes videre med disse planer i 2016-17. Målet er at finde løsninger, som påvirker elevernes læring og menneskelige udvikling mindst muligt. Konkrete løsningsforslag til imødegåelse af nedskæringerne forelægges løbende for bestyrelsen.

Faglighed
Udvikling af undervisningens form og indhold i fag og studieretninger ud fra udmeldte rammer og skolens strategi: Nyt studieretningsudbud, gennemgang af CG’s valgfagsudbud, udvikling af fag i henhold til nye lærerplaner som følger med den nye gymnasiebekendtgørelse og ministeriets FIP-kurser for alle fag. Desuden fokus på differentieret undervisning i matematik og fremmedsprog samt på et bedre udbytte af lektielæsning. Desuden fortsat fokus på samarbejde med aftagerinstitutioner som universiteter, andre højere læreranstalter samt professionsskolerne. Bestyrelsen orienteres om planer for dette i september 2016 og der rapporteres til bestyrelsen om resultaterne af arbejdet i marts 2017.

Udvikling af den enkelte elevs kompetencer: Fortsættelse af undervisning af elever i innovation. Udvikling af flere og bedre muligheder for deltagelse i talentforløb (bl.a. Projekt Forskerpraktik), studiekredse (debating og retorik), tilbud for elever med særlige udfordringer (fx i matematik).

Udvikling af fælles forberedelse af undervisning (teamsamarbejde, supervision, forberedelse af fælles undervisningsforløb, differentieret undervisning i sprog og matematik, faggruppearbejde med nye læreplaner).

Fysiske rammer
De pålægges rektor at gennemføre de forbedringer af de fysiske rammer i kontraktperioden især kloaker og følgevirkninger for skolegården samt ventilation, som vedtages af bestyrelsen. Der rapporteres løbende til bestyrelsen på bestyrelsesmøderne.

EKSTRARAMMEN

Demokrati
Fastholdelse og udvikling af demokratiske strukturer på CG i klasserummet og på skolen i øvrigt (udvikling af en klasserumskultur som fremmer læring, fremmer elevernes aktiviteter i udvalg, elevråd, kunstneriske sammenhænge m.v.). Bestyrelsen orienteres om konkrete aktiviteter i december 2016 og om resultater af aktiviteterne i marts 2017.

Skabe undervisning og andre aktiviteter på CG, som sætter handling bag holdninger og viden (fx innovationsundervisning og debating i 1.g, som studiekreds og som internationalt udvekslingsprojekt). Initiativerne har bl.a. til formål, at sikre en effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid, således at de har et stort samvær med eleverne omkring undervisning og andre læringsaktiviteter. Bestyrelsen orienteres om konkrete aktiviteter i december 2016 og om resultater af aktiviteterne i marts 2017.

Fællesskab
Fremme aktiviteter i og uden for undervisningen, som udvikler elevernes selvstændighed, samarbejdsevner og ansvarlighed (fx i større skriftlige arbejder, musical, elevråds- og udvalgsarbejde, talentarbejde, internationale og lokale samarbejder) og samtidig fremme en god klasserumskultur samt fremme aktiviteter på tværs af studieretninger og årgange (fx søjledage, internationale cafeer og sociale arrangementer). Bestyrelsen orienteres om konkrete aktiviteter i december 2016 og om resultater af aktiviteterne i marts 2017. Initiativerne har bl.a. til formål at sikre et fortsat lavt elevfrafald (uden overgang til en anden gymnasial uddannelse) i perioden 15.9.16-30.6.17.

Globale christianshavnere
Fremme CG’s deltagelse i lokale, nationale og globale netværk og samarbejder samt i aktiviteter, hvor CG-eleverne møder omverdenen som en vigtig del af undervisningen: Fx samarbejde med lokale om ophold på fortove omkring skolen, lokalt samarbejde om frokosttilbud i skolegården, samarbejde med, flere internationaliseringstemaer for skolens elever. Bestyrelsen orienteres om konkrete aktiviteter i december 2016 og om resultater af aktiviteterne i marts 2017.

Resultatløn for rektor ved Christianshavns Gymnasium i 2015-16

Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium formulerede i sidste skoleår 6 indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt gældende for skoleåret 2015-16:

BASISRAMMEN

Udvikling af undervisnings-, lærings- og eksamensformer
Indsatsområdet omfatter analyser og initiativer, som forbedrer skolens læringsmiljø, og som fokuserer på varierede undervisningsformer. Indsatsområdet omhandler bl.a. et målrettet arbejde med: differentierede undervisningsformer i fremmedsprog og matematik, debatkultur i engelsk, innovationsopgaven i almen studieforberedelse, elektroniske eksamener samt et generelt fokus på at øge værdien af elevernes lektielæsning.

Udvikling af skolens fysiske rammer
I skoleåret 2015-16 står skolen for at skulle gennemføre en stor ombygning af tagene på skolens hovedbygning. Under starten af ombygningen er der konstateret alvorlige svampe- og rådskader i bærende konstruktioner, som betyder, at projektets tidsplan og budgetplan udfordres, og at Statens Selvforsikring skal aktiveres.

Hovedbygningens kloakker og dræn har tidligere været i bestyrelsens fokus, men andre ombygninger har trængt sig på og udsat en indsats på dette område. Det pålægges rektor i kontraktperioden at opstille en vedligeholdelsesplan for de kommende to skoleår, der inddrager økonomiske perspektiver, som oplæg for bestyrelsens arbejde. Der fremlægges et oplæg med milepæle på bestyrelsens møde i december 2015.

Løfteevne og absolut karakterniveau
Skolens evne til at løfte elevernes præstationer målt i forholdet til andre gymnasiers tilsvarende evner er af Undervisningsministeriet blevet modelsat på en måde, så man kan indregne elevernes socioøkonomiske baggrund i begrebet ”løfteevnen”. Det er et mål at sikre, at skolens elever opnår et højt karakterniveau både absolut og set i forhold til deres baggrund. I skoleåret 2014-15 er et analysearbejdet påbegyndt med fokus på matematikfaget. I skoleåret 2015-16 arbejdes videre med dette mhp. at implementere flere nye initiativer, som kan styrke det faglige niveau og dermed løfteevnen. Rektor fremlægger sine overvejelser dette arbejde på bestyrelsesmødet i december 2015.

EKSTRARAMMEN

Frafald
Indsatsområdet er rettet imod at sikre et lavt elevfrafald.

Vision for CG
Bestyrelsen har i det forgangne skoleår på oplæg fra rektor planlagt at initiere et arbejde med revision af skolens vision i skoleåret 2015-16. Det er bestyrelsens holdning, at denne proces skal hente inspiration fra diskussioner bredt på skolen blandt både ansatte og elever. Rektor er centralt placeret i den proces sammen med et udvalg af elever og ansatte, som har til opgave at planlægge og afholde en halv visionstemadag for henholdsvis skolens ansatte og skolens elever. Efterfølgende skal resultater fra temadagen sammenfattes og fremlægges for bestyrelsen, således at bestyrelsen kan formulere skolens kommende vision og offentliggøre den inden udgangen af skoleåret 2015-16.

Det er rektors opgave at danne bindeleddet mellem bestyrelse samt skolens elever og ansatte i en proces, der sikrer et stort medejerskab blandt alle aktører. Desuden er det rektors ansvar at sikre, at alle grupper på skolen bliver hørt i forarbejdet til den nye vision. Desuden skal rektor facilitere bestyrelsen i dens arbejde med formuleringen af den nye vision. Endelig skal rektor sørge for, at der sammen med visionen også udarbejdes en dokumentation for den proces, der førte til formuleringen af visionen, i form af beskrivelser af samt billeder og andet materiale fra de arrangementer, der afholdes som led i visionsprocessen.

Der fremlægges resultater fra temadagene på bestyrelsens møde i december og et oplæg til visionstekst bringes i forslag for bestyrelsen på det efterfølgende møde i foråret 2016. Herefter er det rektors opgave i samarbejde med bestyrelsens formand at fremlægge forslag til en strategi for arbejdet med skolens vision. Forslaget fremlægges for bestyrelsen inden afslutningen af kontraktperioden.

Organisering af skolens undervisning under hensyn til elevernes læring, ressourcetildeling samt medarbejder- og elevtilfredshed
I perioden 2015-18 har staten udmeldt flere beskæringer af taxametre – og dermed på de ressourcer – skolen har til at drive skole for. Generelt skal den samme ydelse udføres for færre midler. Forventeligt falder ydelsen til den enkelte elev på CG med omkring 9 % over perioden 2015-19. Med en stadig ambition om at udvikle undervisningen mhp at øge elevernes faglige niveau – og samtidig fastholde en skole og arbejdsplads, hvor elever og ansatte trives – bliver det meget vigtigt, at overveje løsninger på, hvordan skolens ressourcer anvendes mest effektivt set ift. skolens mission om at uddanne fagligt dygtige og alment dannede studenter.

Målopfyldelsesgrad for 2015-16

Bestyrelsen ved Christianshavns Gymnasium har på baggrund af rektor Troels Vang Andersens arbejde inden for rammerne af resultatlønskontrakten for skoleåret 2015-16 vurderet målopfyldelse af kontrakten som følger:

BASISRAMMEN

Målopfyldelsesprocenten er vurderet til 95 % for hver af de tre punkter i basisrammen. Punkterne 1-3 i basisrammen var i kontrakten vægtet med henholdsvis 35 %, 40 % og 25 % af basisrammen.

EKSTRARAMMEN

Målopfyldelsesprocenten er vurderet til 100 % for hver at ekstrarammens tre punkter. Punkterne 4-6 i ekstrarammen var i kontrakten vægtet med henholdsvis 25 %, 40 % og 35 % af basisrammen.