Rektor – resultatlønskontrakt

Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor ved Christianshavns Gymnasium i 2018-19

Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium har formuleret 6 indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt gældende for skoleåret 2018-19. De tre første punkter relaterer sig til det Undervisningsministeriet kalder “basisrammen”, mens de tre sidste punkter vedrører den såkaldte “ekstraramme”:

Figur 1 viser indsatsområderne for skoleåret 2018-19. Gule bokse er indsatsområder fra basisrammen, mens blå bokse vedrører ekstrarammens indsatsområder.

BASISRAMMEN

Gymnasiereform

Den nye gymnasiereform trådte i kraft august 2017. I 2017-18 gennemførte vi et reform-forløb for 1.g årgang-2017. I skoleåret 2018-19 skal reformen implementeres på 1.-2.g årgangen, samtidig med at vi forbereder undervisningen i det efterfølgende skoleår for første 3.g-reformårgang. Der trækkes på erfaringer og evalueringer fra 1. reformårgang. I løbet af skoleåret skal en række nye tiltag udvikles og implementeres – i reformudvalget, flerfaglighedsudvalget, ledelsesgruppen og blandt skolens faggrupper. Samtidig skal de nye tiltag evalueres med henblik på ændringer.

Målet er at udvikle CG’s planlægning og undervisning, så reformen implementeres på bedste vis – herunder at erfaringerne fra skoleåret 2017-18 inddrages. Der rapporteres til bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts 2019.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere gymnasiereformens nye indhold og strukturer, herunder at sikre hensigtsmæssige skemastrukturer, studieretnings- og valgfagsoprettelser samt en organisering af implementeringsarbejdet på hensigtsmæssige måder, som skaber en god læring og tilfredshed blandt elever og ansatte bl.a. med hensyn det forhold om støj og uro, der fremgik af trivselsundersøgelsen, og som samtidig sikrer en økonomisk effektiv implementering af reformen.

Ressourcer

Det almene gymnasium får ifølge ministerielle udmeldinger i 2016-21 beskåret økonomien med omkring 16 %. På CG har vi allerede foretaget forskellige initiativer til at effektivisere driften af skolen og til at implementere besparelserne for 2016-19. Derimod er alle besparelserne for 2020 endnu ikke fundet. Skolens ledelse arbejder sammen med ressourceudvalget på at finde og fremlægge ressourcebesparende løsninger for CG’s bestyrelse, så disse kan indarbejdes i budget 2020.

Målet er at finde de bedste løsninger, som sikrer en bæredygtig økonomi samt en drift af CG med de bedst mulige læringsbetingelser for skolens elever og ansatte. Der fremlægges en plan for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2018 gældende for budgetåret 2020.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at fremlægge analyser og implementeringsforslag for bestyrelsen, som sikrer CG en bæredygtig økonomi og samtidig fastholder et fagligt og social stærkt gymnasium med stor søgning.

Anvendelse af IT

På CG er vi i gang med at ændre platform for kommunikationen mellem skolens ansatte, og fra starten af skoleåret 2018-19 skal kommunikation mellem skolens ansatte foregå på Office365 platformen. Ansatte skal fortsat støttes i form af kurser og vejledning for at implementere denne ændring, og i forskellige grupper af ansatte (fx faggrupper, udvalg og klassernes lærerteam samt i skolens ledelse og administration) skal der indarbejdes nye vaner – bl.a. for derigennem at udnytte fordele ved videndeling.

På CG skal der i 2019 foretages store indkøb af elektroniske tavler og bærbare computere til skolens ansatte, og i løbet af 2018-19 skal disse investeringer forberedes med støtte fra bl.a. skolens IT-udvalg.

Fra maj 2018 blev nye GDPR-regler vedtaget, og på CG er vi kommet langt med at implementere disse regler. Inden sommerferien blev et nyt IMS-system anskaffet – primært til ledelsens og administrationens arbejde med personfølsomme oplysninger. Systemet skal først rigtig tages i brug i det nye skoleår, og mange ansatte skal derfor ændre arbejdsvaner og følge fælles regler. Også skolens lærere skal i en vis grad ændre IT-adfærd i forbindelse med de nye regler.

Gymnasiereformen lægger bl.a. vægt på, at skolens elever skal arbejde med digital dannelse i undervisningen. Der er tale om en opgradering af viden og kompetencer, vi allerede arbejder med. Der skal derfor tages nye initiativer på både klasse, årgang og skoleniveau. Samtidig varsler ministeriet udviklingen at et nyt redskab fra 2019, som kan kontrollere for snyd via digitale medier under eksamen.

Målet er: at implementere de ændringer af skolens kommunikationsplatform, som vi har gjort klar til i løbet af skoleåret 2017-18 og på baggrund af behovsundersøgelser foretage et effektivt indkøb og en implementering af computere og elektroniske tavler; at implementere de nye GDPR-regler samt i forlængelse af gymnasiereformens intentioner at implementere ”digital dannelse” som en del af gymnasieuddannelsen. 

Målopfyldelsen vurderes ud fra kvaliteten af de undersøgelser og planlagte/igangsatte initiativer, som fremlægges for bestyrelsen. Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i marts 2019 om status.

EKSTRARAMMEN

CG’s strategi 2018-20

Bestyrelsen på CG udarbejdede på baggrund af diskussioner blandt alle skolens elever og ansatte i efteråret 2016 en ny vision 2016-20 og en strategi 2016-18. I maj-september 2018 har CG’s nyvalgte bestyrelse diskuteret, hvordan de to kommende års strategi for CG skal udformes. På den baggrund er der vedtaget en ny strategi 2018-20. Det er derfor et vigtigt indsatsområde for CG og dermed for skolens rektor at fokusere på strategiens ønskede ændringer. Strategien indeholder fire hovedpunkter: FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB og GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE. For en grundigere beskrivelse henvises til CG’s hjemmeside (www.cg-gym.dk).

Målet er helt kort at iværksætte implementeringen af CG’s strategi 2018-20! Nogle af de projekter, vi i 2018-19 har besluttet at arbejde med i forlængelse af den nye strategi, er:

 • Etablering af nye samt fastholdelse af eksisterende netværk og aktiviteter – lokalt og internationalt og på skole-, årgangs-, studieretnings- fag- og klasseniveau. Herunder at arbejde med FN’s verdensmål og samarbejde med grundskoler (Junior Talent) og Københavns Kommune (sundhedspartnerskab), (GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Etablering af et debating-netværk for 4 europæiske gymnasier med udveksling på tværs af de fire lande samt fastholdelse af CG’s udvekslingsprogrammer på forskellige studieretninger (DEMOKRATI, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Fastholdelse af CG’s mange traditioner og nyere initiativer, som er med til at gøre CG til en god skole med mange udviklingsmuligheder for den enkelte. Fx fastholdelse eller udvikling af aktiviteter på tværs af klasser og årgange. Og fx fastholdelse af en stærk og aktiv elevkultur i elevrådet, OD-gruppen og omkring musicalen og skolens sociale aktiviteter. Desuden fastholdelse af tilbud til elever, der vil udvikle deres talent og interesser – eller som har særlige behov for hjælp og støtte for at fastholdes i gymnasieuddannelsen. (FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB).

Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i maj 2019 om status for implementeringen – samt om en plan for kommende initiativer.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere CG’s strategi 2018-20.

Læring, feedback og studieparathed

Samfundsudviklingen har over en årrække udviklet en ungdomskultur, som i højere grad end tidligere fokuserer på mål fremfor proces. Det har betydet, at vi på CG – ligesom på andre uddannelsesinstitutioner – har kunnet notere, at flere elever end før fokuserer på høje karakterer fremfor på dannelse og udvikling af kompetencer.  På CG vil vi for at imødegå den udvikling arbejde med nye former for feedback til eleverne, sådan som den nye gymnasiereform åbner op for. Helt konkret vil der ikke i efteråret – som normalt – blive givet summativ feedback i form af standpunktskarakterer og ej heller karakterer i forbindelse med skriftlige afleveringer.  I stedet lægges vægten på en formativ feedback, hvor lærerne vil give den enkelte elev anvisninger på, hvordan denne fremadrettet kan arbejde på at forbedre sit standpunkt. Vi vil arbejde med projektet på de to nye ”reformårgange”, dvs. i 1.g og 2.g i 2018-19.

Det er et nationalt mål, at en stor del af en studenterårgang starter på videregående uddannelser inden for 27 måneder efter deres studentereksamen. På CG er der rigtig mange studenter, som går i gang med videregående uddannelser, mange endda på lange videregående studier. Men en del CG-studenter påbegynder først uddannelsen senere end efter 27 måneder. Det nationale mål er bl.a. adresseret i den nye gymnasiereform under begrebet karrierelæring. Dvs. at gymnasierne bl.a. skal vægte at arbejde med elevernes viden og refleksioner om uddannelser og job med henblik på at kunne foretage (og reelt foretage) et hensigtsmæssigt valg af uddannelse – under hensyntagen til egne kompetencer og ønsker for livet. På CG vil vi i 2018-19 indarbejde forskellige tiltag i forlængelse af CG’s nye karrierelæringsstrategi med det formål at gøre vores studenter mere parate til at vælge og påbegynde en videregående uddannelse.

Målet er at flytte en del af fokus fra standpunktskarakterer og summativ feedback over imod færre karakterer og mere formativ feedback for at skabe en kultur, hvor eleverne selv fokuserer mere på en langsigtet faglig og personlig udvikling fremfor på kort sigt at skaffe sig høje karakterer.

Målet er desuden at skabe et øget fokus i CG’s undervisningsaktiviteter – i fagene og i arrangementer på klasse- og årgangsniveau – for derigennem at gøre vores elever mere studieparate og mere reflekterede over, hvilket studie- og arbejds- og privatliv, de ønsker at skabe sig. Et spin off fra disse initiativer tænkes at være, at CG-studenter i højere grad lever op til de politiske mål omkring en studiestart inden for 27 måneder efter studentereksamen.

Målopfyldelsen vurderes ud fra kvaliteten af de initiativer og planer, som er fastsat i PU’s plan for formativ feedback i 1.-2.g samt i CG’s karrierestrategi og i CG’s evalueringsplan. I Evalueringsplanen er målet, at mindst 90 % af en gennemsnitlig studenterårgang fra CG hvert år påbegynder en videregående uddannelse, og at mindst 60 % af en CG-studenterårgang påbegynder en videregående uddannelse inden for 2 år (27 md.) efter deres dimission. På sigt er det  at CG ikke længere er omfattet af ministeriets tilsyn på området, og at målet øges til 70 %.

Der rapporteres til bestyrelsen om målet på mødet i marts 2019.

Fravær og frafald

Indsatsområdet er rettet imod at sikre et lavt fravær i undervisningen, en rettidighed i afleveringen af skriftlige opgaver samt et lavt frafald fra gymnasieundervisningen. Dette kan ske på talrige måder gennem direkte og indirekte tiltag: fx gennem at følge manglende forberedelse, afleveringer og fravær tæt; gennem en god implementering af gymnasiereformen, en høj trivsel blandt skolens elever, en opfyldelse af mål fra CG’s vision samt en øget vægt på formativ evaluering af elevernes standpunkt med mindre vægt på karakterer. Herudover kan der tilføjes andre og nye initiativer målrettet mod netop fravær/manglende afleveringer/frafald.

Målet er at sikre et fald i fraværet og manglende afleveringer af skriftlige opgaver på mindst ½ og gerne 1 procentpoint i næste skoleår sammenlignet med et gennemsnit af de foregående tre skoleårsfravær. Målet er desuden at sikre et lavt frafald. Konkret sigtes mod, at elevfrafaldet uden overgang til anden gymnasial uddannelse er mindst 6 og gerne under 5 % i perioden 15.9.2018 til 27.6.2019 Der rapporteres til bestyrelsen om målet på mødet i maj 2019.

 

Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor ved Christianshavns Gymnasium 2017-18

Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium formulerede i sidste skoleår 5 indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt gældende for skoleåret 2017-18:

BASISRAMMEN

Gymnasiereform
Den nye gymnasiereform trådte i kraft august 2017, og i skoleåret 2017-18 implementeres reformen på 1.g årgangen. I løbet af skoleåret skal en række nye tiltag udvikles og implementeres – i reformudvalget, i ledelsesgruppen og blandt skolens faggrupper. Samtidig skal de nye tiltag evalueres med henblik på eventuelle ændringer for den kommende årgang, som starter i 2018.

Målet er at udvikle skolens planlægning og undervisning, så reformen implementeres på bedste vis – herunder at inddrage erfaringer fra dette skoleår i planerne for det kommende skoleår. Der rapporteres til bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2017.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere gymnasiereformens nye indhold og strukturer, herunder at sikre skemastrukturer, studieretnings- og valgfagsoprettelser samt en organisering af implementeringsarbejdet på hensigtsmæssige måder, som skaber tilfredshed blandt elever og ansatte og samtidig sikrer en økonomisk effektiv implementering af reformen.

Ressourcer
Det almene gymnasium får ifølge ministerielle udmeldinger i 2016-20 beskåret økonomien med omkring 14 %. På CG har vi allerede taget forskellige initiativer til at effektivisere driften af skolen og implementere besparelserne for 2016-18. Derimod er alle besparelserne i 2019-20 endnu ikke fundet. Skolens ledelse arbejder sammen med ressourceudvalget på at finde og fremlægge ressourcebesparende løsninger for CG’s bestyrelse, som kan indarbejdes i budgetterne for 2019 og 2020.

Målet er at finde de bedste løsninger, som sikrer bæredygtig økonomi samt en drift af CG med de bedst mulige læringsbetingelser for skolens elever og ansatte.  Der fremlægges en plan bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2017 gældende for budgetåret 2018 – og igen til bestyrelsesmødet i maj 2018, gældende for budgetåret 2019.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at fremlægge analyser og implementeringsforslag for bestyrelsen, som sikrer CG en bæredygtig økonomi og samtidig fastholder et fagligt og social stærkt gymnasium med stor søgning med særlig fokus på fagligheden på B-niveau valgfag.

Trivsel
CG vil sikre  god trivsel i et læringsfællesskab blandt skolens elever og ansatte, da dette er med til at skabe en god skole og arbejdsplads, hvor elever og ansatte kan udfolde deres potentiale. Der vil være særligt fokus på de stille elever i den forbindelse.

I 2017-18 arbejdes med implementeringen af den handleplan, som følger op på undervisningsmiljøvurderingen fra foråret 2017. Desuden gennemføres i efteråret 2017 en arbejdspladsvurdering (APV) – samt i forlængelse heraf en handleplan, som efterfølgende skal implementeres i 2018-20. Endelig er der i den nye gymnasiereform kommet et nyt krav om årlige elevtrivselsundersøgelser, som der skal følges op på.

På CG har vi i skoleåret 2016-17 indgået et partnerskab med Københavns Kommune omkring sundhed og trivsel blandt skolens elever. Der blev på elev-workshops i sidste skoleår genereret forskellige ideer til forbedring af sundhed og trivsel blandt skolens elever. I skoleåret 2017-18 har vi nedsat et sundheds- og trivselsudvalg, som tager forskellige initiativer i samarbejdet med CG’s ledelse.

Målet er således at gennemføre undersøgelser af trivsel blandt skolens elever og ansatte samt at tage trivselsforbedrende initiativer, der udnytter viden fra undersøgelserne. Desuden er målet at samarbejdet med kommunen om temaet sundhed og trivsel vil føre til forbedringer i CG-elevernes sundhedsadfærd.

Målopfyldelsen vurderes ud fra kvaliteten af de undersøgelser og handleplaner, som fremlægges for bestyrelsen på baggrund af UMV og APV og trivselsundersøgelser – samt ud fra de aktioner, som allerede foretages i indeværende kontraktperiode på baggrund af handleplanerne. Handleplaner og status for initiativer fremlægges for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts 2018.

 

EKSTRARAMMEN

CG’s vision og strategi
Christianshavns Gymnasiums bestyrelse udarbejdede på baggrund af diskussioner blandt alle skolens elever og ansatte i efteråret 2016 en ny vision og strategi for 2016-20. Implementeringen af vision og strategi, og herunder temaet om den bedst mulige udnyttelse af læreressourcer fortsætter i dette skoleår. Vision og strategi indeholder fire hovedpunkter: FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB og GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE. For en grundigere beskrivelse henvises i øvrigt til CG’s hjemmeside (jf. www.cg-gym.dk).

Målet er helt kort at fortsætte implementeringen af CG’s vision og strategi i yderligere omfang i dette skoleår! Det har i løbet af det foregående skoleår vist sig at de projekter, vi arbejder med for at implementere vision og strategi i flere tilfælde kan henføres til mere end ét af de fire punkter. Nogle af de projekter, vi arbejder med i skoleåret 2017-18 for at gennemføre vision og strategi, er:

 • En udvikling af CG’s orientering imod globale og internationale problemstillinger og kontakter. Fx aktiviteter knyttet til enkelte fag og studieretninger (herunder udvekslingsaftaler tilpasset de nye reformårganges studieretninger), til årgangs-aktiviteter omkring globale temaer (evt. verdensarv og FN’s 17 verdensmål) eller til tilbud efter skoletid (Internationale Cafeer). (FAGLIGHED, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • En beskrivelse af CG’s samarbejder og netværk lokalt, regionalt og internationalt – samt en videreudvikling af disse samarbejder. (FAGLIGHED, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Udvikle et debating-netværk for 4 europæiske skoler. (DEMOKRATI, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Udvikling af lokale samarbejder med skoler – fx grundskolesamarbejde og Projekt Forskerpraktik. (GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • En fortsættelse af partnerskabet med Kbh. Kommune om udvikling af Sundhed og Trivsel på CG. (GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Udvikle rammer på CG, som giver gode muligheder for socialt liv inden for CG’s mure. Fx ny skolegård med nye være-muligheder og vedligeholdelse af studiecenteret. (FÆLLESSKAB)
 • Understøtte aktiviteter på tværs af klasser og årgange, fx udvikling af Søjledagene til en hel skoledag og udvikling af en ny ”aktivitetsdag” for grundforløbselever. (FÆLLESSKAB, FAGLIGHED)
 • Udvikling af nye matematikinitiativer, der skal støtte elever med behov for hjælp til at klare de nye (højere) krav til matematik. (FAGLIGHED)
 • En fastholdelse af CG’s mange gode traditioner, som er med til at gøre CG til en god skole med mange udviklingsmuligheder for den enkelte. Fx fastholdelse af en stærk og aktiv elevkultur i elevrådet, OD-gruppen og omkring musicalen og skolens sociale aktiviteter. Desuden fastholde tilbud til elever, der vil udvikle deres talent og interesser – eller en fastholde tilbud til elever med særlig behov for hjælp og støtte. (DEMOKRATI, FÆLLESSKAB).

Målet er at gennemføre implementeringen af CG’s vision og strategi. Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i maj 2018 om status for implementeringen – samt om en plan for kommende initiativer i resten af 2018.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere CG’s strategi 2016-18, som den er formuleret af CG’s bestyrelse.

Feedback

FEEDBACK OG KARAKTERER:
Samfundsudviklingen har i den seneste årrække udviklet en ungdomskultur, som i højere grad end tidligere fokuserer på mål fremfor proces. Det har betydet, at vi på CG – såvel som på andre uddannelsesinstitutioner – har kunnet notere, at flere elever end før fokuserer på høje karakterer fremfor på dannelse og udvikling af kompetencer.

På CG vil vi for at imødegå den udvikling i dette skoleår arbejde med nye former for feedback til eleverne i 1.g, sådan som den nye gymnasiereform åbner op for. Helt konkret vil der ikke i efteråret – som normalt – blive givet summativ feedback i form af standpunktskarakterer i alle fag og karakterer i forbindelse med skriftlige afleveringer.  I stedet lægges vægten på en formativ feedback, hvor lærerne vil give den enkelte elev anvisninger på, hvordan hun/han fremadrettet kan arbejde på at forbedre sit standpunkt.

Målet er at flytte fokus fra standpunktskarakterer og summativ feedback over imod færre karakterer og mere formativ feedback for at skabe en kultur, hvor eleverne selv fokuserer mere på en langsigtet faglig og personlig udvikling fremfor på kort sigt at skaffe sig høje karakterer. Der rapporteres til bestyrelsen om målet på mødet i marts 2018.

LAVT FRAFALD
Indsatsområdet er rettet imod at sikre et lavt frafald. Dette kan ske på talrige måder nævnt i ovenstående punkter: fx en god implementering af gymnasiereformen, en høj trivsel blandt skolens elever, en opfyldelse af mål fra CG’s vision samt en øget vægt på formativ evaluering af elevernes standpunkt med mindre vægt på karakterer. Målet er at sikre et lavt frafald. Konkret sigtes mod at elevfrafaldet uden overgang til anden gymnasial uddannelse er under 6 % i perioden 15.9.2017 til 30.6.2018

IT-PLATFORM?
På CG overvejer vi i efteråret 2017, hvorvidt der er behov for at etablere en ny fælles platform for skolens elever og ansatte. Overvejelserne kommer bl.a. på baggrund af sidste års projekt i lærergruppen omkring udvikling af fælles forberedelse af fælles undervisningsforløb. Men en platform, hvor man kan dele dokumenter vil kunne bruges på mange måder, bl.a. i elevernes arbejde med skriftlige opgaver og projekter, så disse undervejs i arbejdsprocessen kan deles mellem elev-lærer og elev-elev. Eller i skolens udvalgsarbejde, faggruppesamarbejde, teamsamarbejde m.v., hvor referater, bilag, oplæg o.m.a. kan deles imellem ansatte og evt. ansatte-elever.

Målet er at undersøge, om CG har brug for en ny IT-platform som kan fremme vidensdeling internt på skolen – samt i bekræftende fald, at sikre rammer og logistik for en implementering.

Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i marts 2018 om status herunder de didaktiske visioner for platformen, og der fremlægges en plan for videre aktiviteter på området.

 

 

Målopfyldelsesgrad for 2017-18
Bestyrelsen ved Christianshavns Gymnasium har på baggrund af rektor Troels Vang Andersens arbejde inden for rammerne af resultatlønskontrakten for skoleåret 2017-18 vurderet målopfyldelse af kontrakten som følger:

BASISRAMMEN: Målopfyldelsesprocenten er vurderet til 95 % for hver af de tre punkter i basisrammen. Punkterne 1-3 i basisrammen var i kontrakten vægtet med henholdsvis 40 %, 20 % og 40 % af basisrammen.

EKSTRARAMMEN Målopfyldelsesprocenten er vurderet til 95 % for hver af ekstrarammens to punkter. Punkterne i ekstrarammen var i kontrakten vægtet med henholdsvis 55 % og 45 % af basisrammen.