Rektor – resultatlønskontrakt

Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor ved Christianshavns Gymnasium i 2019-20

Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor ved CG i 2019-20

Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium har formuleret 6 indsatsområder i rektors resultatkontrakt gældende for skoleåret 2019-20.De tre første punkter relaterer sig til det Undervisningsministeriet kalder ”basisrammen”, mens de sidste tre punkter vedrører den såkaldte ”ekstraramme”.

Figur 1 viser indsatsområderne for skoleåret 2019-20. Gule bokse er indsatsområder fra basisrammen, mens blå bokse vedrører ekstrarammens indsatsområder.

BASISRAMMEN

Gymnasiereform
Den nye gymnasiereform trådte i kraft august 2017. I 2017-19 blev der gennemført reform-forløb for to nye årgange, hvoraf den ældste i 2019-20 gennemfører 3.g. I skoleåret 2019-20 anvendes erfaringer fra de to foregående skoleår til at foretage korrektioner af undervisningen i 1.-2.g samt at implementere reformen på en 3.g årgang. Der trækkes på erfaringer og evalueringer. I løbet af skoleåret skal en række nye tiltag udvikles og implementeres – i reformudvalget, flerfaglighedsudvalget, ledelsesgruppen og blandt skolens faggrupper og klasseteams. Samtidig skal de nye tiltag evalueres med henblik på ændringer.

Målet er at udvikle CG’s planlægning og undervisning, så reformen implementeres på bedste vis – herunder at inddrage erfaringerne fra skoleårene 2017-19. Der rapporteres til bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts 2020. Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere gymnasiereformens nye indhold og strukturer, herunder at sikre hensigtsmæssige skemastrukturer, studieretnings- og valgfagsoprettelser, timepuljestruktur og flerfaglige forløb samt at organisere implementeringsarbejdet, så det skaber god læring, tilfredshed blandt elever og ansatte, og en økonomisk effektiv implementering af reformen.

Ressourcer og trivsel
CG har i 2016-19 sammen med resten af gymnasiesektoren fået beskåret økonomien med omkring 12 %. Finanslov 2019 fremlagde nye 2 % besparelser i både 2020 og 2021. Samtidig har man igangsat en ministeriel gennemgang af taxameterstrukturen for ungdomsuddannelserne, som nemt kan falde negativt ud for CG’s økonomi. Med regeringsskiftet sommeren 2019 er det stadig udvist, hvordan gymnasiernes økonomi vil se ud, de kommende år.

På CG har vi foretaget forskellige initiativer til at effektivisere driften af skolen og til at implementere besparelserne for 2016-19. Ledelsen har samarbejdet med skolens ansatte om tilpasninger af ressourceforbruget til de statslige nedskæringer i både SU og reformudvalget – dette samarbejde fortsætter. I 2019-20 bedes skolens ledelse fremlægge budget-2020-forslag på bestyrelsesmødet i december, som tager højde for rammerne i Finanslov 2020. Desuden bedes ledelsen om på bestyrelsesmødet i marts/april 2020 om at fremkomme med en skitse til et budget for 2021, der tager højde for de forventede økonomiske udmeldinger for 2021.

Målet er at finde de bedste løsninger, som sikrer en bæredygtig økonomi samt en drift af CG med de bedst mulige lærings- og trivselsbetingelser for skolens elever og ansatte. Der fremlægges en plan for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2019 og i marts/april 2020 gældende for henholdsvis budgetåret 2020 og 2021. Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at fremlægge analyser og implementeringsforslag for bestyrelsen, som sikrer CG en bæredygtig økonomi og samtidig fastholder et fagligt og socialt stærkt gymnasium med stor søgning.

Digital dannelse og digitale hjælpemidler
På CG er juli-august 2019 foretaget store indkøb af tavler og projektorer til alle klasselokaler samt bærbare computere til skolens ansatte. Det nye udstyr lægger op til nye praksisformer i undervisning og forberedelse: Interaktiviteten i undervisningen flyttes fra tavle til pc, idet de gamle smartboards erstattes med trådløs opkobling til whiteboards og projektorer. Og man kan rette opgaver ved at skrive med elektronisk pen direkte på pc’ens touch screen. Det er derfor vigtigt, at implementeringen afsluttes effektivt i starten af det nye skoleår, og at skolens ansatte bliver hjulpet i gang med brugen af de nye arbejdsredskaber.

Fra maj 2018 blev nye GDPR-regler vedtaget. På CG er vi kommet langt med at implementere disse regler. Der skal fortsat arbejdes videre på dette projekt i det nye år, i samarbejde med skolens eksterne DPO, skolens IT-chef, administration, ledelse og lærere.

Gymnasiereformen lægger bl.a. vægt på, at skolens elever skal arbejde med digital dannelse i undervisningen. Der er tale om en opgradering af viden og kompetencer, vi allerede arbejder med. Sidste skoleår blev der etableret en struktur med tovholdere, som har ansvaret for at igangsætte aktiviteter og diskussioner om digital dannelse – bl.a. i form af fælles årgangsaktiviteter – og på en pædagogisk dag arbejdede faggrupperne med initiativer til aktiviteter i fagene/klasserne.  I 2019-20 skal disse tanker og initiativer igangsættes.

En del af den digitale hverdag er brugen af ”Netprøver” til skriftlige eksamener og brugen af digitale logbøger i undervisningen. Der arbejdes videre med implementeringen af disse og formodentlig med det redskab til sikring imod eksamenssnyd, som Undervisningsministeriet ville have implementeret allerede i 2019.

Målet er: at implementere det nye set up af computere og ”elektroniske tavler”; at implementere de nye GDPR-regler; at implementere ”digital dannelse” som en del af gymnasieuddannelsen. Målopfyldelsen vurderes ud fra kvaliteten af de undersøgelser og planlagte/igangsatte initiativer, som fremlægges for bestyrelsen. Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i marts 2020 om status.

 

EKSTRARAMMEN

CG’s strategi 2019-21
Bestyrelsen på CG udarbejdede på baggrund af diskussioner blandt alle skolens elever og ansatte i efteråret 2016 en ny vision 2016-20, og skolens bestyrelse vedtog i forlængelse heraf i december 2018 en revideret strategi 2019-21. Det er derfor et vigtigt indsatsområde at fokusere på strategiens ønskede ændringer. Strategien indeholder fire hovedpunkter: FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB og GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE. For en grundigere beskrivelse henvises til CG’s hjemmeside (www.cg-gym.dk). Målet er helt kort at iværksætte implementeringen af CG’s strategi 2019-21. Dette indbefatter bl.a.:

 • Brugen af netværk og aktiviteter – lokalt og internationalt. Herunder at arbejde med FN’s verdensmål samt med globalt medborgerskab og bæredygtighed (GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE og FAGLIGHED)
 • Arbejde med udvekslinger som en måde at skabe udsyn på – herunder CG’s debating netværk med tre andre lande, CG’s venskabsskoler for udvekslingsrejser i Tyskland, Spanien, Frankrig og Israel (DEMOKRATI, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE og FAGLIGHED)
 • Fastholdelse af en aktiv elevkultur og et forpligtende fællesskab på CG, hvor vi tager hensyn til hinanden og vores omgivelser samt udvikler CG, undervisningen og skoledagen på nye måder – fx gennem afholdelse af temadag for skolens elever om udviklingen af CG og CG-kulturen (FÆLLESSKAB og DEMOKRATI).
 • Fastholdelse af CG’s mange traditioner og nyere initiativer, som er med til at gøre CG til en god skole med mange udviklingsmuligheder for den enkelte (FÆLLESSKAB og FAGLIGHED).
 • Fastholdelse og udvikling af tilbud til elever, der vil udvikle deres talent og interesser – eller som har særlige behov for hjælp og støtte. (FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB).
 • Skabe et gymnasieliv på CG, hvor det er naturligt at bruge viden fra uddannelsen til at sætte handling bag tanker, og holdninger – fx omkring miljø- og klimaproblematikker (FAGLIGHED).

Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i maj 2020 om status for implementeringen – samt om en plan for kommende initiativer. Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere CG’s strategi 2019-21.

Undervisningskvalitet og trivsel
På CG er vi optagede af at skabe en god undervisning og læring i et miljø, hvor elever og ansatte trives. Disse forhold har været omdrejningspunkt for mange udviklingstiltag på CG. I sidste skoleår vedtog CG et nyt system til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering. Dette kvalitetssystem beskriver, hvordan CG ønsker at forbedre skolen som organisation, undervisningen og trivslen på skolen. I det kommende skoleår er det ønsket, at der i forlængelse af CG’s kvalitetssystem fokuseres på at udvikle feedback mellem:

 • den enkelte elev og dennes lærere – gennem en videreudvikling af det formative feedbacksystem, som udfoldes i 1.-2.g efter nye retningslinjer, og som bl.a. involverer elevernes brug af portfolio som refleksionsværktøj
 • den enkelte lærer og dennes pædagogiske leder – gennem inddragelse af en-flere af lærerens undervisningsevalueringer samt besøg i en af lærerens undervisningstimer i MUS-samtalen
 • faggruppen og den pædagogisk ledelse – via faggruppeudviklingssamtaler med en del af skolens faggrupper samt via semestervise møder for alle fagreferenter og pædagogisk ledelse med fokus på italesættelse udfordringer og mulige løsninger på udfordringerne i en presset hverdag
 • den enkelte elev og ansatte i relation til CG’s ledelse og organer – gennem den årlige nationale elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurderingen samt evt. en trivselsundersøgelse blandt CG’s ansatte

Målet er at øge kvaliteten i undervisningen og på CG som sådan, herunder at være lydhør over for elever, ansatte og forskellige grupperinger og at opnå og handle på viden om de mange forskellige forhold, der har betydning for trivsel og kvalitet i undervisningen. Målopfyldelsen vurderes ud fra kvaliteten af de initiativer og planer, som initieres samt via de evalueringer som fremkommer. Der rapporteres til bestyrelsen om målet på mødet i marts 2019.

Fravær, frafald og studieparathed
På CG ønsker vi at elevernes fravær og frafald er lavt. I sidste skoleår blev problematikken italesat, og der blev introduceret nye initiativer og studieregler. Det havde en tydelig virkning, som gav sig udslag i, at det fysiske fravær og manglende skriftlige afleveringer faldt med henholdsvis knap 1 og 3 %-point. Ønsket er, at disse fald både fastholdes og endda fortsættes.

Det er et nationalt mål, at en stor del af en studenterårgang starter på videregående uddannelser inden for 27 måneder efter deres studentereksamen. På CG er der rigtig mange studenter, som går i gang med videregående uddannelser, mange endda på lange videregående studier. Men en del CG-studenter påbegynder først uddannelsen senere end efter 27 måneder. Det nationale mål er bl.a. adresseret i den nye gymnasiereform under begrebet karrierelæring. Dvs. at gymnasierne bl.a. skal vægte at arbejde med elevernes viden og refleksioner om uddannelser og job med henblik på at eleverne kan foretage et hensigtsmæssigt valg af uddannelse m.v. – under hensyntagen til egne kompetencer og ønsker for livet. I 2018-19 blev der på CG udarbejdet en progressionsplan for karrierelæring indeholdende en række initiativer til at fremme karrierelæring – for dermed at gøre det mere oplagt for hovedparten af CG-studenterne at påbegynde videregående studier inden for 27 måneder. Det arbejde skal fortsættes, således at det inden for en kort årrække giver synlige resultater.

Målet er at forsætte den gode udvikling og sikre et fald i fraværet og manglende afleveringer af skriftlige opgaver på mindst ½ og gerne 1 procentpoint i næste skoleår sammenlignet med et gennemsnit af de foregående tre skoleårsfravær. Målet er desuden at sikre et lavt frafald. Konkret sigtes mod, at elevfrafaldet uden overgang til anden gymnasial uddannelse under 5 % i perioden 15.9.2018 til 27.6.2019. Der rapporteres til bestyrelsen om målet på mødet i maj 2019. Endelig er det målet, at mindst 90 % af en gennemsnitlig studenterårgang fra CG hvert år påbegynder en videregående uddannelse, og at mindst 60 % (og på sigt 70 %) af en CG-studenterårgang påbegynder en videregående uddannelse inden for 27 md. efter deres dimission.

Bestyrelsens resultatkontrakt med rektor i skoleåret 2018-19

Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium har formuleret 6 indsatsområder i rektors resultatlønskontrakt gældende for skoleåret 2018-19. De tre første punkter relaterer sig til det Undervisningsministeriet kalder “basisrammen”, mens de tre sidste punkter vedrører den såkaldte “ekstraramme”:

BASISRAMMEN

Gymnasiereform
Den nye gymnasiereform trådte i kraft august 2017. I 2017-18 gennemførte vi et reform-forløb for 1.g årgang-2017. I skoleåret 2018-19 skal reformen implementeres på 1.-2.g årgangen, samtidig med at vi forbereder undervisningen i det efterfølgende skoleår for første 3.g-reformårgang. Der trækkes på erfaringer og evalueringer fra 1. reformårgang. I løbet af skoleåret skal en række nye tiltag udvikles og implementeres – i reformudvalget, flerfaglighedsudvalget, ledelsesgruppen og blandt skolens faggrupper. Samtidig skal de nye tiltag evalueres med henblik på ændringer.

Målet er at udvikle CG’s planlægning og undervisning, så reformen implementeres på bedste vis – herunder at erfaringerne fra skoleåret 2017-18 inddrages. Der rapporteres til bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts 2019.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere gymnasiereformens nye indhold og strukturer, herunder at sikre hensigtsmæssige skemastrukturer, studieretnings- og valgfagsoprettelser samt en organisering af implementeringsarbejdet på hensigtsmæssige måder, som skaber en god læring og tilfredshed blandt elever og ansatte bl.a. med hensyn det forhold om støj og uro, der fremgik af trivselsundersøgelsen, og som samtidig sikrer en økonomisk effektiv implementering af reformen.

Ressourcer
Det almene gymnasium får ifølge ministerielle udmeldinger i 2016-21 beskåret økonomien med omkring 16 %. På CG har vi allerede foretaget forskellige initiativer til at effektivisere driften af skolen og til at implementere besparelserne for 2016-19. Derimod er alle besparelserne for 2020 endnu ikke fundet. Skolens ledelse arbejder sammen med ressourceudvalget på at finde og fremlægge ressourcebesparende løsninger for CG’s bestyrelse, så disse kan indarbejdes i budget 2020.

Målet er at finde de bedste løsninger, som sikrer en bæredygtig økonomi samt en drift af CG med de bedst mulige læringsbetingelser for skolens elever og ansatte. Der fremlægges en plan for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2018 gældende for budgetåret 2020.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at fremlægge analyser og implementeringsforslag for bestyrelsen, som sikrer CG en bæredygtig økonomi og samtidig fastholder et fagligt og socialt stærkt gymnasium med stor søgning.

Anvendelse af IT
På CG er vi i gang med at ændre platform for kommunikationen mellem skolens ansatte, og fra starten af skoleåret 2018-19 skal kommunikation mellem skolens ansatte foregå på Office365 platformen. Ansatte skal fortsat støttes i form af kurser og vejledning for at implementere denne ændring, og i forskellige grupper af ansatte (fx faggrupper, udvalg og klassernes lærerteam samt i skolens ledelse og administration) skal der indarbejdes nye vaner – bl.a. for derigennem at udnytte fordele ved videndeling.

På CG skal der i 2019 foretages store indkøb af elektroniske tavler og bærbare computere til skolens ansatte, og i løbet af 2018-19 skal disse investeringer forberedes med støtte fra bl.a. skolens IT-udvalg.

Fra maj 2018 blev nye GDPR-regler vedtaget, og på CG er vi kommet langt med at implementere disse regler. Inden sommerferien blev et nyt IMS-system anskaffet – primært til ledelsens og administrationens arbejde med personfølsomme oplysninger. Systemet skal først rigtig tages i brug i det nye skoleår, og mange ansatte skal derfor ændre arbejdsvaner og følge fælles regler. Også skolens lærere skal i en vis grad ændre IT-adfærd i forbindelse med de nye regler.

Gymnasiereformen lægger bl.a. vægt på, at skolens elever skal arbejde med digital dannelse i undervisningen. Der er tale om en opgradering af viden og kompetencer, vi allerede arbejder med. Der skal derfor tages nye initiativer på både klasse, årgang og skoleniveau. Samtidig varsler ministeriet udviklingen at et nyt redskab fra 2019, som kan kontrollere for snyd via digitale medier under eksamen.

Målet er: at implementere de ændringer af skolens kommunikationsplatform, som vi har gjort klar til i løbet af skoleåret 2017-18 og på baggrund af behovsundersøgelser foretage et effektivt indkøb og en implementering af computere og elektroniske tavler; at implementere de nye GDPR-regler samt i forlængelse af gymnasiereformens intentioner at implementere ”digital dannelse” som en del af gymnasieuddannelsen. 

Målopfyldelsen vurderes ud fra kvaliteten af de undersøgelser og planlagte/igangsatte initiativer, som fremlægges for bestyrelsen. Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i marts 2019 om status.

 

EKSTRARAMMEN

CG’s strategi 2018-20
Bestyrelsen på CG udarbejdede på baggrund af diskussioner blandt alle skolens elever og ansatte i efteråret 2016 en ny vision 2016-20 og en strategi 2016-18. I maj-september 2018 har CG’s nyvalgte bestyrelse diskuteret, hvordan de to kommende års strategi for CG skal udformes. På den baggrund er der vedtaget en ny strategi 2018-20. Det er derfor et vigtigt indsatsområde for CG og dermed for skolens rektor at fokusere på strategiens ønskede ændringer. Strategien indeholder fire hovedpunkter: FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB og GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE. For en grundigere beskrivelse henvises til CG’s hjemmeside (www.cg-gym.dk).

Målet er helt kort at iværksætte implementeringen af CG’s strategi 2018-20! Nogle af de projekter, vi i 2018-19 har besluttet at arbejde med i forlængelse af den nye strategi, er:

 • Etablering af nye samt fastholdelse af eksisterende netværk og aktiviteter – lokalt og internationalt og på skole-, årgangs-, studieretnings- fag- og klasseniveau. Herunder at arbejde med FN’s verdensmål og samarbejde med grundskoler (Junior Talent) og Københavns Kommune (sundhedspartnerskab), (GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Etablering af et debating-netværk for 4 europæiske gymnasier med udveksling på tværs af de fire lande samt fastholdelse af CG’s udvekslingsprogrammer på forskellige studieretninger (DEMOKRATI, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Fastholdelse af CG’s mange traditioner og nyere initiativer, som er med til at gøre CG til en god skole med mange udviklingsmuligheder for den enkelte. Fx fastholdelse eller udvikling af aktiviteter på tværs af klasser og årgange. Og fx fastholdelse af en stærk og aktiv elevkultur i elevrådet, OD-gruppen og omkring musicalen og skolens sociale aktiviteter. Desuden fastholdelse af tilbud til elever, der vil udvikle deres talent og interesser – eller som har særlige behov for hjælp og støtte for at fastholdes i gymnasieuddannelsen. (FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB).

Bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmødet i maj 2019 om status for implementeringen – samt om en plan for kommende initiativer.

Målopfyldelsen vurderes ud fra evnen til at implementere CG’s strategi 2018-20.

Læring, feedback og studieparathed
Samfundsudviklingen har over en årrække udviklet en ungdomskultur, som i højere grad end tidligere fokuserer på mål fremfor proces. Det har betydet, at vi på CG – ligesom på andre uddannelsesinstitutioner – har kunnet notere, at flere elever end før fokuserer på høje karakterer fremfor på dannelse og udvikling af kompetencer.  På CG vil vi for at imødegå den udvikling arbejde med nye former for feedback til eleverne, sådan som den nye gymnasiereform åbner op for. Helt konkret vil der ikke i efteråret – som normalt – blive givet summativ feedback i form af standpunktskarakterer og ej heller karakterer i forbindelse med skriftlige afleveringer.  I stedet lægges vægten på en formativ feedback, hvor lærerne vil give den enkelte elev anvisninger på, hvordan denne fremadrettet kan arbejde på at forbedre sit standpunkt. Vi vil arbejde med projektet på de to nye ”reformårgange”, dvs. i 1.g og 2.g i 2018-19.

Det er et nationalt mål, at en stor del af en studenterårgang starter på videregående uddannelser inden for 27 måneder efter deres studentereksamen. På CG er der rigtig mange studenter, som går i gang med videregående uddannelser, mange endda på lange videregående studier. Men en del CG-studenter påbegynder først uddannelsen senere end efter 27 måneder. Det nationale mål er bl.a. adresseret i den nye gymnasiereform under begrebet karrierelæring. Dvs. at gymnasierne bl.a. skal vægte at arbejde med elevernes viden og refleksioner om uddannelser og job med henblik på at kunne foretage (og reelt foretage) et hensigtsmæssigt valg af uddannelse – under hensyntagen til egne kompetencer og ønsker for livet. På CG vil vi i 2018-19 indarbejde forskellige tiltag i forlængelse af CG’s nye karrierelæringsstrategi med det formål at gøre vores studenter mere parate til at vælge og påbegynde en videregående uddannelse.

Målet er at flytte en del af fokus fra standpunktskarakterer og summativ feedback over imod færre karakterer og mere formativ feedback for at skabe en kultur, hvor eleverne selv fokuserer mere på en langsigtet faglig og personlig udvikling fremfor på kort sigt at skaffe sig høje karakterer.

Målet er desuden at skabe et øget fokus i CG’s undervisningsaktiviteter – i fagene og i arrangementer på klasse- og årgangsniveau – for derigennem at gøre vores elever mere studieparate og mere reflekterede over, hvilket studie- og arbejds- og privatliv, de ønsker at skabe sig. Et spin off fra disse initiativer tænkes at være, at CG-studenter i højere grad lever op til de politiske mål omkring en studiestart inden for 27 måneder efter studentereksamen.

Målopfyldelsen vurderes ud fra kvaliteten af de initiativer og planer, som er fastsat i PU’s plan for formativ feedback i 1.-2.g samt i CG’s karrierestrategi og i CG’s evalueringsplan. I Evalueringsplanen er målet, at mindst 90 % af en gennemsnitlig studenterårgang fra CG hvert år påbegynder en videregående uddannelse, og at mindst 60 % af en CG-studenterårgang påbegynder en videregående uddannelse inden for 2 år (27 md.) efter deres dimission. På sigt er det, at CG ikke længere er omfattet af ministeriets tilsyn på området, og at målet øges til 70 %.

Der rapporteres til bestyrelsen om målet på mødet i marts 2019.

Fravær og frafald
Indsatsområdet er rettet imod at sikre et lavt fravær i undervisningen, en rettidighed i afleveringen af skriftlige opgaver samt et lavt frafald fra gymnasieundervisningen. Dette kan ske på talrige måder gennem direkte og indirekte tiltag: fx gennem at følge manglende forberedelse, afleveringer og fravær tæt; gennem en god implementering af gymnasiereformen, en høj trivsel blandt skolens elever, en opfyldelse af mål fra CG’s vision samt en øget vægt på formativ evaluering af elevernes standpunkt med mindre vægt på karakterer. Herudover kan der tilføjes andre og nye initiativer målrettet mod netop fravær/manglende afleveringer/frafald.

Målet er at sikre et fald i fraværet og manglende afleveringer af skriftlige opgaver på mindst ½ og gerne 1 procentpoint i næste skoleår sammenlignet med et gennemsnit af de foregående tre skoleårsfravær. Målet er desuden at sikre et lavt frafald. Konkret sigtes mod, at elevfrafaldet uden overgang til anden gymnasial uddannelse er mindst 6 og gerne under 5 % i perioden 15.9.2018 til 27.6.2019 Der rapporteres til bestyrelsen om målet på mødet i maj 2019.

 

Målopfyldelsesgrad for skoleåret 2018-19

Bestyrelsen ved Christianshavns Gymnasium har på baggrund af rektor Troels Vang Andersens arbejde inden for rammerne af resultatlønskontrakten for skoleåret 2018-19 vurderet målopfyldelse af kontrakten som følger:

BASISRAMMEN: Målopfyldelsesprocenten er vurderet til 93 % for hver af de tre punkter i basisrammen. Punkterne 1-3 i basisrammen var i kontrakten vægtet med henholdsvis 35 %, 30 % og 35 % af basisrammen.

EKSTRARAMMEN Målopfyldelsesprocenten er vurderet til 97 % for hver af ekstrarammens to punkter. Punkterne i ekstrarammen var i kontrakten vægtet med henholdsvis 50 %, 25 % og 25 % af basisrammen.