Eksamen

Eksamensperioden 2018 er fra og med 24. maj til og med 27. juni (mundtlige og skriftlige prøver og eksaminer)

Du kan læse meget mere om prøver og eksamen på Undervisningsministeriets hjemmeside

Alle prøver er obligatoriske

Det er obligatorisk at deltage i såvel eksamener som årsprøver, sidstnævnte udgør grundlaget for at rykke op i henholdsvis 2.g og 3.g.

Hvornår får jeg min eksamensplan?

Eksamensplanen for sommereksamen 2018 offentliggøres i to omgange.

Første del af planen offentliggøres tirsdag den 16. maj, 2018
Det er offentliggørelsen af datoer og tider 1) for mundtlige prøver og eksaminer, der afholdes før den 30. maj, 2018  og 2) for alle skriftlige prøver og eksamener.

Tirsdag den 23. maj, 2018 offentliggøres eksamensplanen i dens helhed.
Du kan se din individuelle eksamensplan via din forside i lectio. Du skal være logget ind for at se din eksamensplan.

Hold øje med ændringer

Efter offentliggørelsen af eksamensplanen skal du løbende tjekke i lectio, hvorvidt der er ændringer. Hvis der er ændringer, hvor der er mindre end 48 timer til prøve/eksamen, sender eksamenskontoret dig en besked derom i lectio, eller vi kontakter dig pr. telefon. I lectio skal du dagligt tjekke din eksamensplan og dine beskeder. Du har selv ansvaret for at holde øje med ændringer.

Eksamenshåndbogen udleveres til alle

I eksamenshåndbøgerne A (mundtlige prøver til studentereksamen for 1.g) og B (skriftlige og mundtlige prøver for studentereksamen for 2.g og 3.g)  finder du en samlet fremstilling af de formelle regler for de enkelte prøver og eksamener.

Eksamenshåndbøgerne gennemgår endvidere de mål og krav, der er væsentlige i forhold til prøver og eksamener i hvert enkelt fag. Alle elever får årligt udleveret et eksemplar i forbindelse med den ligeledes årligt tilbagevendende eksamensbelæring – du skal kvittere for modtagelsen af eksamenshåndbogen.

Kom i god tid til dine prøver og eksamener

Du skal møde mindst en halv time før din prøve/eksamen – det gælder alle prøver og eksamener, såvel skriftlige som mundtlige.

Bliver du syg før en prøve eller eksamen

Det er vigtigt, at du straks ringer til CGs kontor (Anja Byrholdt eller Linda Schjøtt, se direkte numre i den grå boks (til højre eller nederst på denne side) og sygemelder dig. Vi vil stille dig en række opklarende spørgsmål, så vi får afklaret om du har andre prøver i forbindelse med din sygemelding. Hvis der ikke bliver svaret på nogen af numrene, skal du lægge en udførlig besked på vores telefonsvarer.

Du skal også straks kontakte din læge og få en lægeerklæring, hvoraf det fremgår hvor længe sygdommen varer. Din læge skal sende lægeerklæringen til CG på mail, cg@cg-gym.dk. Vi skal efterfølgende have den originale lægeerklæring hurtigst muligt – typisk senest 24 timer efter eksamenstidspunktet.
NB: CG dækker ikke udgifter til lægeerklæringer. Du kan kun indstilles til sygeeksamen/-prøve, hvis CG har modtaget en rettidig lægeerklæring.

Hvis du er tæt på at dumpe

Selv hvis du er uheldig og dumper en prøve eller eksamen, kan du sagtens blive student. Men det er ikke muligt at gå op igen i håbet om en højere karakter. Hvis det viser sig, at dine karakterer i 3.g er så lave, at du er tæt på at dumpe din studentereksamen, vil CG, så vidt muligt, gøre dig opmærksom på dette, inden du skal til dine sidste prøver/eksamener.

Snyd er et sådan et grimt ord men…

Du skal huske, at du hverken må give eller modtage uretmæssig hjælp. Hvis det sker alligevel, bliver du bortvist fra prøven/eksamen, og du kan først gå til den pågældende prøve/eksamen på et væsentligt senere tidspunkt. Du skal dog have mulighed for at gå op højest et år efter bortvisningen.

Hvem afgør hvilke prøver der bliver trukket ud?

Gældende for elever optaget i 2014, 2015 og 2016 – med forventet afslutning 2017, 2018 og 2019, består studentereksamen af ni prøver i alt (inklusiv SRP og AT). Elever med fem fag på A-niveau skal dog aflægge i alt ti prøver (inklusiv SRP og AT). Ministeriet for Børn og Undervisning bestemmer suverænt, hvilke fag, der udtrækkes, men:
– AT-eksamen er altid en fast prøve
– Der er altid mindst tre skriftlige prøver/eksaminer og tre mundtlige prøver/eksaminer
Se evt. mere om studentereksamen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Gældende for elever optaget fra og med 2017, vil 2016-reformen medføre ændringer, f.eks.:

  • Elever skal aflægge i alt 10 eksamener
  • AT bortfalder
  • Eleverne skal til eksamen i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AT). De opnåede karakter medtæller i eksamensgennemsnittet
  • Alle skal til mundtlig prøve i SRP

Vi tilretter hjemmesiden løbende, du kan eventuelt søge yderligere oplysninger på ministeriet hjemmeside.

Ønsker du at klage over eksamen

Fremgangsmåden ved klager over eksamen er beskrevet i Eksamensbekendtgørelsens kapitel 10. Kort fortalt:

  • Klagen skal indgives til til rektor (eller en stedfortræder herfor).
  • Klagen skal være skriftlig.
  • Klagen skal være begrundet.
  • Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Når klagen er indgivet, er det videre forløb, inkl. tidsfrister, reguleret af ovennævnte eksamensbekendtgørelse: 1) rektor vurderer klagen, 2) rektor enten indhenter eller indhenter ikke faglig udtalelse fra bedømmerne (hvis der indhentes udtalelse, får klageren mulighed for at kommentere), 3) rektor meddeler sin afgørelse, som skal være skriftlig og begrundet, 4) klageren kan indbringe afgørelsen for Ministeriet for Børn og Undervisning.

Læs også

Du kan finde flere gode råd og oplysninger på følgende hjemmesider: