Forældrehjørnet

Til forældre til nuværende og kommende elever på CG

Her er links til flere af de emner, der erfaringsmæssigt efterspørges af forældre. Emnerne er alle uddybet andre steder på hjemmesiden.

Forældrehjørnet opdateres løbende, men det er dog en god ide yderligere at holde sig orienteret via den kalender vi dagligt opdaterer i Lectio. Se Månedskalenderen i lectio, der altid kan ses uden login.

Forældremøder og -konsultationer

Sidst i november og start december er der møde for forældre og elever i alle 1g-studieretningsklasser. Ved den lejlighed er der mulighed for at høre om undervisningen i de forskellige fag, møde lærerne og drøfte forhold af almen karakter.

I starten af marts er der individuelle konsultationer, hvor alle elever i 1g og 2g og forældre kan få en samtale med en lærer om det faglige standpunkt og om undervisningen i det enkelte fag.

Lectio

Her kan du se skema for dit barn, en bestemt klasse eller lærer. Vores elever og lærere skal dagligt orientere sig i Lectio. Alle lærere giver lektier for på Lectio til den enkelte lektion og lægger større skriftlige opgaver ind. Elever skal aflevere de skriftlige opgaver på Lectio. Det er også her studieplanerne for de enkelte studieretninger ligger. I Lectio kan du desuden se møder, arrangementer, ekskursioner m.v.

Ordensregler

På Christianshavns Gymnasium er der klare retningslinjer for, hvordan vi omgås. Vi forventer, at alle tager sig selv og undervisningen alvorligt, viser omhu og hensyn, respekterer andre og kort sagt har en fornuftig opførsel. Det gælder såvel på skolen som uden for den i de sammenhænge, hvor elever opfattes som repræsentanter for skolen. Læs yderligere om skolens studie- og ordensregler.

Karakterer

Der gives karakterer efter den nye karakterskala flere gange i løbet af skoleåret:

Standpunktskarakterer for alle 3 årgange bliver givet i februar. For 2g og 3g gives der også karakterer i november.
Årskarakterer for fag der afsluttes samme skoleår gives i maj.
Årskarakterer for fag der fortsætter året efter gives ultimo juni.

Alle karakterer kan kun ses af den enkelte elev efter personligt login i Lectio.

Fravær

Al fravær bliver registreret i Lectio og eleverne kan se deres eget fravær efter login. Vi anbefaler at eleverne skriver en fraværsårsag ud for den enkelte fraværstime. Læs mere om fraværsregler i vores studie- og ordensregler.