Internationalisering

Internationalisering har i mange år været et indsatsområde på CG

Den internationale dimension er forankret i CGs værdigrundlag. Den udmøntes såvel i undervisningen som i elevstyrede projekter, bl.a. Operation Dagsværk (OD).

CGs internationale aktiviteter spænder vidt, fra deltagelse i konkurrencer, som f.eks. Fysik Olympiaden, Georg Mohr og Alympiade inden for matematik, samt Science Cup Denmark inden for kemi, til samarbejde med gymnasier i udlandet, f.eks. i Le Mans, Frankrig og Galicien, Spanien, korudveksling med Tyskland og regelmæssig deltagelse i Oxdox Filmfestival i Oxford.

Skolen deltager ligeledes i European Studies Programme og er tilknyttet det internationale ASP-netværk under UNESCO med Østersøområdet, den transatlantiske slavehandel og World Heritage Education Project som særlige indsatsområder.

Internationalisering i undervisningen

Internationalisering er et fokusområde inden for alle studieretninger. Arbejdet med den internationale dimension i undervisningen foregår bl.a. ved studierejsen, ved inddragelse af udenlandske institutioner og gæstelærere og ved museumsbesøg med internationale udstillinger.

De interkulturelle kompetencer – sprogfærdighed og indsigt i andre landes historie, kultur, religion og samfundsforhold – styrkes i især  i sprogfagene, religion, oldtidskundskab, historie og samfundsfag. Der arbejdes endvidere med temaer med et internationalt aspekt.

Studierejser og ekskursioner er en vigtig del af de enkelte studieretningers internationale profil. På CG arrangeres der studierejser til udlandet i 2.g – i forbindelse med et forløb i Almen studieforberedelse (AT) lige inden påskeferien.

De enkelte klassers internationale profiler og studierejseberetninger ses på klassernes sider her på hjemmesiden.

Skolen har udformet en studierejsekontrakt med en beskrivelse af rejseregler, forsikringsforhold m.m. Kontrakten skal underskrives og afleveres før rejsen.

Konkurrencedeltagelse

Vores elever markerer sig også på den internationale arena ved deres deltagelse i forskellige konkurrencer, f.eks. disse årligt tilbagevendende konkurrencer

  • Public Speaking Competition, arrangeret af The English Speaking Union.
  • Juvenes Translatores, oversættelseskonkurrence afholdt af EU-kommissionen.
  • Georg Mohr, matematikkonkurrence
  • Oxdox Filmfestival i Oxford

Internationaliseringsfond

På CG har vi en internationaliseringsfond, som i visse tilfælde yder støtte til elevdeltagelse i internationale aktiviteter.

Christianshavns Understøttelsesforening

Der er mulighed for at søge om (begrænset) økonomisk støtte til studierejser ved at sende en ansøgning til “Christianshavns Understøttelsesforening” (nærmere oplysninger hos studievejlederne)

International Café

I løbet af skoleåret 2014-15 så et nyt internationalt rettet initiativ dagens lys på CG. Internationale cafeer viste sig hurtigt at være en nyskabelse, der var kommet for at blive.

Tanken er, at en oplægsholder introducerer baggrunden for en aktuel international konflikt eller problemstilling. For at give et mere konkret indblik i problemstillingen, så følges introduktionen af et interview med en person, som i en eller anden forstand befinder sig i brandpunktet. Vi har f.eks. haft nødhjælpsarbejdere med på skype fra Kenya og Syrien. Og vi har haft en CG lærer med fra Athens gader.

Cafeerne ligger efter skoletid, så alle kan deltage. Samtidig kan det være en udfordring, for viljen til internationalt udsyn kan svigte efter en lang skoledag. Trods denne udfordring har samtlige cafeer været velbesøgte. Og det glæder os, for når eleverne udfolder sig i gråzonen mellem skoleliv og privatliv, så synes vi, at eleverne udviser et engagement, der rækker ud over det, som vi kan kræve af eleverne.

Internationalt udvalg, der står bag cafeerne, har en byge af gode ideer til fremtidige cafeer. Det skorter jo desværre ikke på brændpunkter i verden.

Lektor Bjørns rejselegat

CGs fokus på internationalisering kommer også til udtryk i fundatsen til Lektor Bjørns Rejselegat, som uddeles hvert år til en nybagt student – ved translokationen.  Legatet og modtagerne af legatet omtales på undersiden “Legater” – placeret under Alumni-sektionen.

Legatet skal – ved at anerkende en elevs særlige indsats – demonstrere, at CG og CGs elever er aktive i internationaliseringsprojekter. Modtageren af legatet skal ydermere have demonstreret vilje og evne til at kunne begå sig i en internationalt orienteret verden, herunder skal eleven have vist, at vedkommende møder repræsentanter for andre kulturer på en fordomsfri måde.

Legatat er eftertragtet blandt CGs elever, og på CG mener vi, at vi derved er med til at bevidstgøre eleverne om vigtigheden af et internationalt udsyn.

Og så er legatet et rejselegat, hvilket vil sige, at pengene er øjemærket til, at eleven skal begå sig internationalt. Alene af den grund styrkes det internationale udsyn helt konkret hos den enkelte legatmodtager. Og indirekte hos CGs øvrige elever grundet deres bevidsthed om legatets eksistens.