Som CG-elev

At gå i gymnasiet

Det almene gymnasium, stx, er især for dig der går i 9. eller 10. klasse, Uddannelsen er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse.

Gymnasiet giver dig en studentereksamen på 3 år

Alle studieretninger (fra og med 2017) består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november. Herefter starter studieretningsforløbet, der strækker sig over resten af de tre gymnasieår. Læs mere i vores studieretningshæfte, som du finder på siden “Studieretninger” – placeret under hovedpunktet “Studiet” på denne hjemmeside.

Se også Uddannelsesguiden, hvor du, via Adgangskortet, kan se sammenhængen mellem de fag, du har på gymnasiet og de videregående uddannelser, de giver adgang til.

Du kan også bruge portalen Genvej nu, hvor du kan se forskelle på og ligheder mellem de forskellige uddannelser og uddannelsessteder.

Overvejer du gymnasiet? og CG?

I løbet af skoleåret giver vi dig mulighed til at besøge os, så du kan finde ud af, om gymnasiet og CG er noget for dig. Det sker i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Besøgselev

Som besøgselev følger du en gymnasieklasse en hel skoledag. Besøgsdagene ligger i perioden december – februar. Tilmelding sker i et program, som vi linker til, når det er muligt at tilmelde sig. vi linker til programmet i den nyhed, hvor vi omtaler, at der er åbnet op for tilmelding. Nyheden ligger typisk på hjemmesidens forside. Alternativt kan du fremsøge nyheden ved at søge på “besøgselev” her på hjemmesiden. Vi åbner op for tilmelding ca. 4 uger før, perioden starter. Det hele foregår online. Du skal have din e-mailadresse klar, når du tilmelder dig. Det er på e-mail, du modtager vores kvittering på din tilmelding. Den mail skal du bruge til at bekræfte din tilmelding. Din tilmelding er først godkendt, når du har bekræftet den. Du SKAL bekræfte din tilmelding senest kl. 24.00 samme dag, som du har tilmeldt dig, ellers bliver tilmeldingen slettet.

Brobygningsforløb

Du kan følge et introduktions- eller brobygningsforløb, når du går i 8., 9. eller 10. klasse. Forløbene er forskellige fra år til år og er afhængige af, hvilket klassetrin du er på.

Hvis du går i 8. klasse, ligger introduktionsforløbene i foråret og varer to dage. Du er sammen med andre elever fra 8. klasse, og du får et skema, hvor du møder nogle af gymnasiets fag og CGs lærere.

Hvis du går i 9. eller 10. klasse, ligger brobygningsforløbene i efteråret og varer en uge. Du er sammen med elever fra både 9. og 10. klasse, og du får et skema, hvor du møder nogle af gymnasiets fag og CGs lærere. Du skal deltage aktivt i undervisningen og får lektier for.

Optagelse på CG

Hvorfor CG? Det er måske det vigtigske spørgsmål overhovedet! CG skal helst være noget for dig!!

Når du overvejer, om CG er noget for dig, så kan du lade dig inspirere af disse elevbegrundelser, du kan finde flere i vores studieretningshæfte, som du finder på siden “Studieretninger

Besøg os! Dan dig dit eget indtryk af CG på de ovennævnte besøgsdage og brobygningsforløb. Du kan også lægge vejen forbi CG, når vi åbner dørene på vores orienteringsaften.

Optagelse på gymnasial uddannelse

Det er optagelsesbekendtgørelsen, der regulerer alt vedrørende optagelsen på de gymnasiale uddannelser. Du skal benytte et specielt ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk.

Optagelseskrav

For at få retskrav på optagelsen på en treårig gymnasial uddannelse, skal man opfylde en række betingelser, som bl.a. er beskrevet i optagelsesbekendtgørelsens §5. Et retskrav på optagelse indebærer ikke, at man bliver optaget på CG. Læs mere herom i bekendtgørelsens §27-33.

Det er alene bekendtgørelsen, som udgør det retlige grundlag for beslutninger angående optagelse. I korte træk:

  • Du skal være anset for at være uddannelsesparat

Ved optagelse umiddelbart efter 9. klasse gælder ydermere:

  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • Du skal have haft tysk eller fransk i minimum 2 år, og været til prøve, hvis det er et valgfag

Ved optagelse umiddelbart efter 10. klasse gælder dertil:

  • Du skal opfylde betingelserne for optagelse efter 9. klasse samt have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik

Du kan læse i bekendtgørelsen og kontakte CG, hvis kravene giver anledning til spørgsmål.

NB om karakterkrav. Hvis du kan huske, at der, som optakt til reformen (udmøntet i lov om de gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016)) var en debat om karakterkrav, bl.a. i visse fag, så er status, at disse krav vil blive implementeret fra og med optaget i 2019.

Gives der dispensation?

Der gives i visse tilfælde mulighed for dispensation. De overordnede rammer for dispensation er bestemt af optagelsesbekendtgørelsen, (se f.eks. kapitel 5), som dog  i et vist omfang overlader den konkrete vurdering til CGs rektor. En sådan vurdering skal til tider foretages som en individuel kompetencevurdering, som beskrevet i bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (BEK nr 453 af 10/06/2008).

På CG er det et særsyn, at vi foretager sådanne individuelle kompetencevurderinger, tag derfor kontakt til CG, hvis du vil ansøge om individuel kompetencevurdering. En sådan vurdering vil i de fleste tilfælde omfatte men ikke være begrænset til, at du dels skal aflægge en uddannelsesparathedsprøve (UPV) dels komme til en samtale på CG.

Nærmere oplysninger om optagelseskrav eller mulighed for dispensation kan fås ved at kontakte skolen.

Merit?

Ved optagelse på CG har du i visse tilfælde mulighed for at få merit. F.eks. hvis du før optagelsen på CG har erhvervet reelle faglige kvalifikationer, som indebærer, at du helt eller delvist har nået de faglige mål, som er fastsat for ét eller flere fag i stx-uddannelsen. Merit reguleres for elever, der har påbegyndt deres uddannelse før august 2017, af Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser, BEK nr 130 af 21/02/2011. For elever der påbegynder deres uddannelse i august 2017 eller senere, reguleres merit af §18, §41 (stk. 3), §45 (stk. 3) og §47 i lov om de gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016), kapital 12 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (BEK nr 497 af 18/05/2017) og af bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (BEK nr 453 af 10/06/2008).  Merit kan f.eks. komme på tale, hvis du skifter fra andet stx-gymnasium til CG.

Hvad skal der stå i ansøgningen?

Når du søger optagelse skal du foretage nogle valg. Du skal vælge:

  • Gymnasium
  • 2. fremmedsprog. På CG vælger du mellem fransk fortsættersprog, tysk fortsættersprog og spansk begyndersprog
  • Kunstnerisk fag. På CG vælger du mellem billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag og musik.

Uddannelsesparathedsprøve

Nogle af de elever, der har søgt ind på gymnasiet, er ikke blevet erklæret uddannelsesparat af egen skole og UU. Disse elever skal til uddannelsesparathedsprøve, og nogle skal eventuelt efterfølgende til samtale på skolen. Tid og sted for prøver og samtaler oplyses årligt på vores hjemmeside.

Prøven afholdes i fagene dansk, engelsk og matematik, og prøverne er skriftlige. Der er afsat 40 minutter til hvert af fagene, og alle tre fags opgaver udleveres ved prøvens begyndelse.

I dansk må du gerne bruge en dansk ordbog. I engelsk må du bruge engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog. Og i matematik må du bruge en lommeregner og/eller et beregningsprogram på computer. Disse hjælpemidler skal du selv medbringe, hvis du vil bruge dem.

Alle opgaver kan skrives i hånden. Du må gerne medbringes en computer, men så skal du også medbringes et USB-stik. Dette USB-stik skal være renset ved prøvens start. Vi sørger for, at der er printere til stede. Du skal kunne gemme i Word-format. Bruger du computer, må du gerne benytte stavekontrollen i dansk, men ikke på engelsk.

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at  kontakte os omkring optagelsesproceduren ved at sende en mail til optagelse@cg-gym.dk, hvorefter vi vil tage kontakt til dig.

Studiestart

Køb ikke bøger og lommeregner m.m., før du møder på skolen – eller får nærmere besked. Du skal i forbindelse med studiestarten huske at medbringe en bærbar computer til brug i undervisningen, se mere om skolens IT løsninger.

Efter skolestarten holder 1.g’erne traditionen tro en lille farvefest den anden fredag efter studiestart.

Inden sommerferien får man, som kommende 1.g-elev på CG, tilsendt et intro-program for de første dage på CG.

Torsdagsforum

Torsdagsforum er et af CGs vartegn. Det er et forum, hvor alle kan blive hørt; det er elevstyret, og alle skolens udvalg og arrangementer bliver annonceret her. Torsdagsforum foregår i vores “kantine” hver anden torsdag for hele skolen, inklusive pedeller, elever, lærere og rektor. Vi starter altid med en fællessang, og derefter går vi i gang med dagsordenen.

På Torsdagsforum kan udenforstående organisationer o.l. også – efter forudgående aftale – give meddelelser til hele skolen om alt fra nødhjælpsorganisationer til studietilbud.

Torsdagsforum er for alle og er en måde at samle alle omkring skolens sociale aktiviteter.

Kontakt vores studievejledere og få yderligere vejledning om hvordan du vælger din studieretning

 

Læs nærmere i Uddannelsesguiden, hvor du via Adgangskortet kan se sammenhæng mellem de fag du har på gymnasiet og de videregående uddannelser, den giver adgang til.

torsdagsforum

Print