Mål for CG

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2017-18

I skoleåret 2017-18 fokuseres på mål afledt af CG’s vision og strategi 2016-20. Desuden fokuseres på to mål, Gymnasiereformen og Ressourcer, som forholder sig til rammer givet udefra i form af en ny gymnasiereform og færre økonomiske midler at drive gymnasium for. Endelig fokuseres på Trivsel blandt skolens elever og ansatte samt på Feedback. Nedenfor uddybes disse fokuspunkter, ligesom fokuspunkterne fra sidste år evalueres.

Figur 1 viser mål for CG i skoleåret 2017-18

Baggrund og proces

De opstillede mål for skoleåret 2017-18 har til formål at fastholde de vigtigste overordnede fokusområder for CG’s arbejde under hensyntagen til skolens overordnede rammer, således som de er formuleret i CG’s vision og strategi samt i bestyrelsens overordnede indsatsområder for skoleåret. Målene er desuden formuleret under hensyntagen til eksterne rammevilkår samt til status for de fokusområder, der blev formuleret sidste skoleår – og de diskussioner, som i øvrigt præger skolens udvikling.

Forud for ledelsens formulering af ”Mål for CG i 2017-18” har ledelsens oplæg til kommende fokusområder været til høring i Pædagogisk Råd. Desuden har CG’s bestyrelse fastsat skoleårets indsatsområder for CG og formuleret disse i rektors resultatlønskontrakt.

”Mål for CG i 2017-18” offentliggøres på skolens hjemmeside, så de kan anvendes internt som styringsværktøj på skolen og eksternt som oplysning for nuværende og kommende forældre og elever, eller for andre med interesse for skolens virke.

Målene for 2017-18 beskrives i det følgende, hvorefter en status for målene fra skoleåret 2016-17 opsummeres. Der kan på CG’s hjemmeside læses mere om mål og indsatsområder i afsnit om rektors resultatkontrakt og resultatrapport.


CG’s vision og strategi

Christianshavns Gymnasiums bestyrelse udarbejdede på baggrund af diskussioner blandt alle skolens elever og ansatte i efteråret 2016 en ny vision og strategi for 2016-20. Implementeringen af vision og strategi, og hermed temaet om den bedst mulige udnyttelse af lærerressourcer, fortsætter i dette skoleår. Vision og strategi indeholder fire hovedpunkter: FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB og GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE. For en grundigere beskrivelse henvises i øvrigt til CG’s Visioner.

Målet er helt kort at fortsætte implementeringen af CG’s vision og strategi i yderligere omfang i dette skoleår! Det har i løbet af det foregående skoleår vist sig at de projekter, vi arbejder med for at implementere vision og strategi, i flere tilfælde kan henføres til mere end ét af de fire punkter. Nogle af de projekter, vi arbejder med i skoleåret 2017-18 for at gennemføre vision og strategi, er:

 • En udvikling af CG’s orientering imod globale og internationale problemstillinger og kontakter. Fx aktiviteter knyttet til enkelte fag og studieretninger (herunder udvekslingsaftaler tilpasset de nye reformårganges studieretninger), til årgangs-aktiviteter omkring globale temaer (evt. verdensarv og FN’s 17 verdensmål) eller til tilbud efter skoletid (Internationale Cafeer). (FAGLIGHED, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • En beskrivelse af CG’s samarbejder og netværk lokalt, regionalt og internationalt – samt en videreudvikling af disse samarbejder. (FAGLIGHED, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Udvikle et debating-netværk for 4 europæiske skoler. (DEMOKRATI, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Udvikling af lokale samarbejder med skoler – fx grundskolesamarbejde og Projekt Forskerpraktik – og en fortsættelse af partnerskabet med Kbh. Kommune om udvikling af Sundhed og Trivsel på CG. (GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE)
 • Udvikle rammer på CG, som giver gode muligheder for socialt liv inden for CG’s mure. Fx ny skolegård med nye være-muligheder og vedligeholdelse af studiecenteret. (FÆLLESSKAB)
 • Understøtte aktiviteter på tværs af klasser og årgange, fx udvikling af Søjledagene til en hel skoledag og udvikling af en ny ”aktivitetsdag” for grundforløbselever. (FÆLLESSKAB, FAGLIGHED)
 • Udvikling af nye matematikinitiativer, der skal støtte elever med behov for hjælp til at klare de nye (højere) krav til matematik. (FAGLIGHED)
 • En fastholdelse af CG’s mange gode traditioner, som er med til at gøre CG til en god skole med mange udviklingsmuligheder for den enkelte. Fx fastholdelse af en stærk og aktiv elevkultur i elevrådet, OD-gruppen og omkring musicalen og skolens sociale aktiviteter. Desuden fastholde tilbud til elever, der vil udvikle deres talent og interesser – eller en fastholde tilbud til elever med særlig behov for hjælp og støtte. (DEMOKRATI, FÆLLESSKAB).

Feedback

FEEDBACK OG KARAKTERER:
Samfundsudviklingen har i den seneste årrække udviklet en ungdomskultur, som i højere grad end tidligere fokuserer på mål fremfor proces. Det har betydet, at vi på CG – såvel som på andre uddannelsesinstitutioner – har kunnet notere, at flere elever end før fokuserer på høje karakterer fremfor på dannelse og udvikling af kompetencer.

På CG vil vi for at imødegå den udvikling i dette skoleår arbejde med nye former for feedback til eleverne i 1.g, sådan som den nye gymnasiereform åbner op for. Helt konkret vil der ikke i efteråret – som normalt – blive givet summativ feedback i form af standpunktskarakterer i alle fag og karakterer i forbindelse med skriftlige afleveringer.  I stedet lægges vægten på en formativ feedback, hvor lærerne vil give den enkelte elev anvisninger på, hvordan hun/han fremadrettet kan arbejde på at forbedre sit standpunkt.
Målet er at flytte fokus fra standpunktskarakterer og summativ feedback over imod færre karakterer og mere formativ feedback for at skabe en kultur, hvor eleverne selv fokuserer mere på en langsigtet faglig og personlig udvikling fremfor på kort sigt at skaffe sig høje karakterer.

LAVT FRAFALD
Indsatsområdet er rettet imod at sikre et lavt frafald. Dette kan ske på talrige måder nævnt i ovenstående punkter: en god implementering af gymnasiereformen, en høj trivsel blandt skolens elever, en opfyldelse af mål fra CG’s vision samt en øget vægt på formativ evaluering af elevernes standpunkt med mindre vægt på karakterer.
Målet er at sikre et lavt frafald.

NY IT-PLATFORM?
På CG overvejer vi i efteråret 2017, hvorvidt der er behov for at etablere en ny fælles platform for skolens elever og ansatte. Overvejelserne kommer bl.a. på baggrund af sidste års projekt i lærergruppen omkring udvikling af fælles forberedelse af fælles undervisningsforløb. Men en platform, hvor man kan dele dokumenter vil kunne bruges på mange måder, bl.a. i elevernes arbejde med skriftlige opgaver og projekter, så disse undervejs i arbejdsprocessen kan deles mellem elev-lærer og elev-elev. Eller i skolens udvalgsarbejde, faggruppesamarbejde, teamsamarbejde m.v., hvor referater, bilag, oplæg o.m.a. kan deles imellem ansatte og evt. ansatte-elever.
Målet er at undersøge, om CG har brug for en ny IT-platform som kan fremme vidensdeling internt på skolen – samt i bekræftende fald, at sikre rammer og logistik for en implementering.

Trivsel

CG vil sikre god trivsel i et læringsfællesskab blandt skolens elever og ansatte, da dette er med til at skabe en god skole og arbejdsplads, hvor elever og ansatte kan udfolde deres potentiale. Der vil være et særligt fokus på de stille elever i den forbindelse.

I 2017-18 arbejdes med implementeringen af den handleplan, som følger op på undervisningsmiljøvurderingen fra foråret 2017. Desuden gennemføres i efteråret 2017 en arbejdspladsvurdering (APV) – samt i forlængelse heraf en handleplan, som efterfølgende skal implementeres i 2018-20. Endelig er der i den nye gymnasiereform kommet et nyt krav om årlige elevtrivselsundersøgelser.

På CG har vi i skoleåret 2016-17 indgået et partnerskab med Københavns Kommune omkring sundhed og trivsel blandt skolens elever. Der blev på elev-workshops i sidste skoleår genereret forskellige ideer til forbedring af sundhed og trivsel blandt skolens elever. I skoleåret 2017-18 har vi nedsat et sundheds- og trivselsudvalg, som tager forskellige initiativer i samarbejdet med CG’s ledelse.
Målet er at gennemføre undersøgelser af trivsel blandt skolens elever og ansatte samt at tage trivselsforbedrende initiativer, der udnytter viden fra undersøgelserne. Desuden er målet at samarbejdet med kommunen om temaet sundhed og trivsel vil føre til forbedringer i CG-elevernes liv.

Gymnasiereform

Den nye gymnasiereform trådte i kraft august 2017, og i skoleåret 2017-18 implementeres reformen på 1.g årgangen. I løbet af skoleåret skal en række nye tiltag udvikles og implementeres – i reformudvalget, i ledelsesgruppen og blandt skolens faggrupper. Samtidig skal de nye tiltag evalueres med henblik på eventuelle ændringer for den kommende årgang, som starter i 2018.
Målet er at udvikle skolens planlægning og undervisning, så reformen implementeres på bedste vis – herunder at inddrage erfaringer fra dette skoleår i planerne for det kommende skoleår.

Ressourcer

Det almene gymnasium får ifølge ministerielle udmeldinger i 2016-20 beskåret økonomien med omkring 14 %. På CG har vi allerede taget forskellige initiativer til at effektivisere driften af skolen og implementere besparelserne for 2016-18. Derimod er alle besparelserne i 2019-20 endnu ikke fundet. Skolens ledelse arbejder sammen med ressourceudvalget på at finde og fremlægge ressourcebesparende løsninger for CG’s bestyrelse, som kan indarbejdes i budgetterne for 2019 og 2020.
Målet er at finde de bedste løsninger, som sikrer bæredygtig økonomi og samtidig fastholder et velsøgt, fagligt og socialt stærkt gymnasium med fokus på udbud af valgfag på høje (B-)niveauer.

Resultater fra sidste års målsætninger i 2016-17

Nye rammebetingelser

GYMNASIEREFORM:
Regeringen vedtog med gymnasieloven (dec. 2016) en ny gymnasiereform, som vi igennem skoleåret 2016-17 har arbejdet på at gøre klar til implementering aug. 2017 for den nye 1.g årgang. Der har fra starten af skoleåret 2016-17 været nedsat flere reformudvalg: Et grundforløbsudvalg og et introudvalg har arbejdet med det første halve skoleår. Et studieretningsudvalg har arbejdet med udbud af studieretninger. Et strukturudvalg har arbejdet med nye skemastrukturer og udbud af valgfag. Endelig har et koordinationsudvalg koordineret reformarbejdet. Udvalgene har haft repræsentation fra elevråd, pædagogisk råd og ledelse. I skoleåret 2017-18 er reformudvalgsstrukturen gjort mere enkel. De fleste ting drøftes i ”reformudvalget”.

ØKONOMISKE BESPARELSER:
CG har i 2016-17 arbejdet på at finde besparelser, der kunne matche de statslige nedskæringer på gymnasieområdet i 2016, 2017 og 2018. Ressourceudvalget (med ledelses- og lærerrepræsentation), har lokaliseret en række besparelses- og effektiviseringsmuligheder – og har forsøgt at finde de besparelser, som i sidste ende påvirker elevernes skolegang mindst muligt. Skolens personale har på forskellig vis været inddraget i besparelsestiltagene. Der er tale om en beskæring på omkring 10 % af skolens samlede midler i 2016-18, så det har klart en indflydelse på en række vigtige forhold! Besparelserne er blevet indbygget i skolens budgetter. Der mangler dog stadig at findes ”nye besparelser” på budgetterne for 2019-20.

Faglighed

Der har været arbejdet med en lang række punkter i løbet af året, hvoraf nogle skal nævnes her – andre nævnes længere nede i teksten under demokrati, fællesskab og globale christianshavnere:

 • Faggrupperne har udarbejdet fælles undervisningsforløb – bl.a. til de nye grundforløb i 1.g.
 • Faggrupperne har deltaget i en række nationale møder om implementeringen af den nye gymnasiereform. Indholdet fra disse møder har efterfølgende været drøftet på CG’s faggruppemøder.
 • Der har været gennemført et lektielæsningsprojekt for 1.g-årgangen mhp. at øge elevernes udbytte af lektielæsning. Samtidig har lærergruppen arbejdet med italesætning af lektielæsning, og ændret praksis ved lektielæsning.
 • Der er etableret en ny progressionsplan for arbejdet med skriftlighed i undervisningen på CG.
 • Der har fortsat været et fokus på udvikling af innovation i undervisningen – bl.a. gennem en ny tovholderordning. Nogle af skolens egne lærere med erfaringer i at undervise i innovation har desuden lavet efteruddannelse for skolens lærere.
 • Det er besluttet, at skolen fremadrettet udbyder retorik som nyt valgfag på CG.
 • Der blev etableret en helt ny ”forfatterskole” på CG for interesserede elever.

Globale christianshavnere

 • På pædagogiske dage i skoleåret har der i lærergruppen været arbejdet med, hvordan faggrupper og klasseteam kan være med til at skabe flere kontakter til CG’s nære og fjerne omverden.
 • Der har været etableret nye faglige samarbejder – fx er der etableret et fast samarbejde med et israelsk gymnasium og der blev i 2016-17 etableret et samarbejde i danskfaget med Politikens debatredaktion og med dramatikeren Line Knudson.
 • Der er arbejdet videre med Projekt Forskerpraktik, hvor CG i samarbejde med Nørre G tilbyder talentfulde og interesserede elever at samarbejde med en forsker om et fagligt forløb, som eleverne til slut fremlægger på en poster-konference.
 • CG’s debating-projekt blev videreudviklet, og der blev etableret et samarbejde støttet af Erasmus med et italiensk gymnasium i Vicenza, således at elever fra de to skoler deltog i gensidige udvekslingsbesøg, hvor der blev debatteret.

Demokrati og Fællesskab

 • Elevernes initiativer til nedsættelse af nye udvalg og ideer om nye initiativer er blevet understøttet, både når det gælder arbejdet i eksisterende strukturer og ønsket om at etablere nye strukturer (fx Glædeudvalg og Backgammoncafeer).
 • Eleverne har alle deltaget i en trivselsundersøgelse (undervisningsmiljøvurdering), og der er efterfølgende lavet en handleplan, som skal implementeres i 2017-18.
 • Videreudviklingen af Projekt Forskerpraktik, Internationale CG-cafeer og Debating-projektet, deltagelse i Ungdommens Folkemøde samt CG-bidrag til Transferday-arrangementet på Københavns Rådhus er alle initiativer, som også har til formål at styrke demokrati og fællesskab på CG!