Mål for CG

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2016-17

I skoleåret 2016-17 fokuseres mål afledt af de visionsdiskussioner, som skolens elever, ansatte, ledelse og bestyrelse i fællesskab har deltaget i gennem skoleåret 2015-16. Skolens vision for 2016-20 er konkretiseret af bestyrelsen i en strategi for 2016-18 – så målene for CG i 2016-17 bliver naturligt nok centreret omkring visionens og strategiens fire fokusområder: Faglighed, demokrati, fællesskab og globale christianshavnere. Yderligere fokuseres på ændrede rammebetingelser i form af ny gymnasiereform, færre ressourcer og ny skolegård.

maal-for-cg-2016-17-figur

Figur 1 viser mål for CG i skoleåret 2016-17

Baggrund og proces

De opstillede mål for skoleåret 2016-17 har til formål at fastholde de vigtigste overordnede fokusområder for skolens arbejde under hensyntagen til skolens overordnede rammer, således som de er formuleret i CG’s vision, strategi og kvalitetsplan samt i bestyrelsens overordnede indsatsområder for skoleåret. Målene er desuden formuleret under hensyntagen til eksterne rammevilkår samt til status for de fokusområder, der blev formuleret sidste år – og de diskussioner, som i øvrigt præger skolens udvikling.

Forud for ledelsens formulering af ”Mål for CG i 2016-17” har skolens bestyrelse fastsat indsatsområder for skolen og formuleret disse i rektors resultatlønskontrakt. På den baggrund har ledelsen fremlagt sine overvejelser omkring mål for skoleåret, og disse har været til høring i skolens Pædagogiske Råd.  Målene offentliggøres på skolens hjemmeside, så de kan anvendes internt som styringsværktøj på skolen og eksternt som oplysning for nuværende og kommende forældre og elever, eller for andre med interesse for skolens virke. Målene for 2015-16 var: ”Vision for CG”, ”Undervisnings- og lærings- og eksamensformer”, ”Løfteevne og karakterer”, ”Frafald”, ”Skolens fysiske rammer” og ”Undervisning, ressourcer og tilfredshed”. Målene for 2016-17 beskrives i det følgende, hvorefter en status for målene fra skoleåret 2015-16 opsummeres.

Mål på CG for 2016-17

Nye rammebetingelser: Gymnasiereform, besparelser og ny skolegård

 • Gymnasiereformen, som blev vedtaget i foråret, skal planlægges i løbet af 2016-17, så vi kan implementere den for årgang 2017 og efterfølgende årgange. Målet er derfor at igangsætte udvalgsarbejder med deltagelse af repræsentanter fra elev-, lærer- og ledelsesgruppen, der bl.a. skal arbejde med implementeringen af den nye reform og dermed af studieretningsudbud, grundforløb og nye strukturer.
 • Regeringens udmeldte besparelser er i 2016 på 2 % og fortsættes i 2017 med yderligere ca. 5½ % i nye besparelser. I årene 2018-20 skal der yderligere spares omkring 6 %. Ressourceudvalget fremsatte i sidste skoleår en række forslag til besparelser. Målet er i 2016-17at finde løsninger, som påvirker elevernes læring og menneskelige udvikling mindst muligt og som sikrer trivsel og udvikling blandt skolens elever og ansatte!
 • CG er i gang med en renovering af skolegården sommeren 2017 – herunder en renovering af kloakker og klimasikring af skolegården. Målet er at løse både kloak- og vandproblemer samt skabe et bedre gårdmiljø for skolens mange elever!

Faglighed

På CG ønsker vi at:

 • udvikle undervisningens form og indhold i fag og studieretninger ud fra udmeldte rammer og skolens strategi. Målet er at skabe et nyt studieretnings- og valgfagsudbud, og at udvikle skolens fag ift. gymnasiereformens nye læreplaner.
 • skabe et bedre udbytte af elevernes lektielæsning. Målet er at få eleverne til at læse flere lektier på en bedre måde ved at gennemføre en handlingsplan udviklet på baggrund af sidste års undersøgelse af elevernes lektievaner.
 • udvikle den enkelte elevs kompetencer. Målet er at fortsætte CG’s fokus på deltagelse i talentforløb (fx Projekt Forskerpraktik) og studiekredse (debating-, forfatter- og retorikstudiekredse) samt på tilbud for elever med særlige udfordringer (fx i matematik). Desuden er målet at øge den enkelte elevs kompetenceudvikling gennem at udvikling af differentierede undervisningsformer i sprog og matematik.
 • udvikle fælles forberedelse af undervisning. Målet er at udvikle strukturer til forberedelse af fælles undervisningsforløb.
 • øge elevernes læring og deres digitale dannelse gennem anvendelse af IT. Målet er at udvikle fælles IT-platforme, der kan bruges af elever og lærere til vidensdeling (OneDrive, OneNote).

Demokrati

På CG ønsker vi at:

 • fastholde og udvikle demokratiske strukturer i klasserummet og på skolen i øvrigt. Målet er at udvikle en tryg klasserumskultur, som fremmer læring, og at fremme elevernes aktiviteter i udvalg, elevråd, kunstneriske sammenhænge m.v.
 • skabe undervisning og andre aktiviteter, som sætter handling bag holdninger og viden. Målet er at fremme dette aspekt gennem understøttelse af aktiviteter som OD, innovationsundervisning, debating, samt gennem studiekredse og internationale cafeer og udvekslinger.

Fællesskab

På CG ønsker vi at:

 • fremme aktiviteter i og uden for undervisningen, som udvikler elevernes selvstændighed, samarbejdsevner og ansvarlighed. Målet er derfor at understøtte aktiviteter som fx de større skriftlige arbejder, musical, elevråds- og udvalgsarbejde, talentarbejde, internationale og lokale samarbejder og samtidig at fremme en god klasserumskultur samt fremme aktiviteter på tværs af studieretninger og årgange (fx søjledage, internationale cafeer og sociale arrangementer).
 • udvikle det gode samarbejde. Målet er at optimere teamsamarbejde (især klasseteam) og mødekultur på alle niveauer.

Globale christianshavnere

På CG ønsker vi at:

 • deltage i lokale, nationale og globale netværk & samarbejder for på den måde at skabe udsyn og sætte den boglige viden fra undervisningen i relation til verden uden for CG.  Målet er derfor at fastholde og videreudvikle en række af skolens nuværende samarbejder samt at udvikle helt nye kontakter: Internationalt i form af nye udvekslingsaftaler og ved at opsøge det globale i det lokale eller gennem kommunikation via fx Skype. Lokalt & regionalt gennem at opdyrke flere samarbejder i og uden for undervisningen med de mange institutioner og aktører, der ligger på Christianshavn og i resten af hovedstaden.

 

Resultater fra sidste års målsætninger i 2015-16

Vision for CG

I skoleåret 2015-16 har bestyrelsen og skolen arbejdet på at skabe en vision for CG i 2016-20. I maj 2015 startede arbejdet med en temadag i bestyrelsen, hvor bl.a. grupper af ansatte, elever og CG-studenter holdt oplæg for bestyrelsen om hvordan de forestillede sig CG kunne udvikles. I forlængelse heraf blev der nedsat et visionsudvalg med repræsentanter fra skolens elever, ansatte og ledelse. Visionsudvalget planlagde en temadag for alle skolens elever og en temadag for skolens ansatte i november 2015 og samlede herefter op på resultaterne i samarbejde med en konsulent. På den baggrund fastlagde bestyrelsen på en temadag i maj 2016 skolens kommende vision 2016-20 og strategi 2016-18. Visionsarbejdet førte bl.a. til et ønske om at forny skolens hjemmeside og design. Det sker hen over sommeren 2016 og i september 2016 kommunikeres den nye vision ud på forskellig vis.

Undervisnings- og lærings- og eksamensformer

I løbet af skoleåret der er på en lang række punkter blevet arbejdet med udviklingen af undervisnings- lærings- og eksamensformer. Her skal blot i punktform nævnes nogle af disse områder – en del af dem vil der blive videreudviklet på i det kommende skoleår:

 • Matematiktiltag og sprogbånd: Der er ved siden af det almindelige lektiecafetilbud etableret temacafeer og eksamenscafeer for at styrke elevernes faglige niveau – samt arbejdet med niveaudeling og undervisningsdifferentiering på matematik C og i 2. fremmedsprog – projekterne videreføres i 2016-17
 • Forskerpraktik: CG deltog i dette skoleår i et udviklingsprojekt med Nørre G, hvor vi havde etableret samarbejde med en snes forskere, som frivilligt vejledte 50 2.g-elever fra de to gymnasier i små ”forskningsprojekter”. Eleverne arbejde i blandede grupper og fremviste deres produkter på en poster-konference i foråret. Projektet videreføres i 2016-17 – denne gang for flere elever fra både 2. og 3.g – og med deltagelse af flere forskere.
 • Debating: Alle 1.g’erne har deltaget i et ”debating”-forløb, hvor de lærer at argumentere for en sag på engelsk – ud fra nogle bestemte ”spilleregler”. Der har været afholdt studiekreds for en del elever i debating, ligesom der er afholdt en anden studiekreds i retorik. Endelig har en gruppe på 10 elever fra CG deltaget i et udvekslingsprojekt i debating med et gymnasium fra Riga. Projektet blev støttet økonomisk af Nordplus, så eleverne fra begge lande kunne besøge hinanden og ”debate” i både København og Riga. Projektet videreføres i 2016-17 denne gang med støtte fra Erasmus og med deltagelse af en italiensk skole fra Vicenza.
 • Innovation i AT: Igen i år var der efteruddannelse i innovationsundervisning, ligesom vi igen i år afholdt et AT-forløb i 2.g med innovation som tema. Endelig kunne alle 3.g’erne for første gang vælge innovationsopgaven i AT – projektet fortsættes i 2016-17.
 • Elektroniske eksamener: CG havde meldt sig frivilligt sammen med en lang række andre gymnasier til at deltage i det første forsøgsår med digitale eksamener. En række elever afleverede deres skriftlige eksamensopgaver elektronisk. Forsøget gik godt. Projektet fortsættes til næste år i en udvidet version, hvor eleverne også vil få udleveret deres opgaver digitalt.
 • Lektielæsning: Pædagogisk Udvalg valgte i 2015-16 bl.a. at arbejde med elevernes udbytte af lektielæsning. Der blev bl.a. lavet en undersøgelse blandt eleverne om deres lektielæsningsmængder og -vaner. I forlængelse heraf har udvalget planlagt en handlingsplan for 2016-17, som skal sætte fokus blandt lærere og elever på lektielæsningen. Implementeringen foregår i 2016-17.
 • Folkeskoleprojekt: I 2015-16 blev der etableret et samarbejde med Christianshavns Døttreskole og Christianshavns Skole med fokus på anvendelse af skriftlighed som læringsredskab. Der blev fokuseret på overgangen mellem grundskole og gymnasium. Elever fra CG deltog som en del af projektet som undervisere i skolernes ældste klasser i fagene dansk og tysk. Projektet fortsættes i 2016-17 i en udvidet version.
 • Omlagt skriftlighed: Der blev som en konsekvens af, at CG har indført omlagt skriftlighed i alle skolens klasser i starten af skoleåret 2015-16, afholdt en pædagogisk dag om omlagt skriftlighed. Projektet videreføres i 2016-17 på den måde, at der er oprettet en post som skriftlighedskoordinator.
 • Internationalt projekt: Internationalt udvalg havde planlagt en temadag for hele 1.g årgangen med et computerbaseret ”spil” om, hvordan den internationale kaffehandel foregår. Projektet blev evalueret ret positivt. Projektet var ret dyrt at gennemføre. Til næste år arbejder Internationalt Udvalg videre med at udvikle en ny form for international temadag for hele 1.g årgangen – denne gang bliver det skolens engagement i internationale netværk under UNESCO, som er i centrum.
 • Undervisningsaktiviteter i eksamensperioden: CG havde i foråret 2016 planlagt at udnytte 1.og 2.g’ernes eksamensperiode mere effektivt, som en konsekvens af, at eleverne efter nye regler skal op til færre eksamener. Projektet videreføres i 2016-17.
 • Supervisionsprojekt: CG gennemførte i 2015-16 et supervisionsforløb for 3 lærere i hver af skolens ni 2.g klasser. Projektet blev evalueret positivt og fortsætter i 2016-17.

Løfteevne og karakterer

Flere af ovennævnte initiativer har bl.a. til hensigt at styrke elevernes faglighed og faglige niveau – og derved også til hensigt at øge skolens løfteevne. En del af de nævnte projekter videreføres, som det nævnes ovenfor – og kan derfor tænkes at få bedre fat i løbet af næste skoleår. Dels fordi de efterhånden rammer en større elevgruppe, dels fordi projekterne tit udfoldes over en lidt længere periode.

Skolens studentereksamensgennemsnit endte i øvrigt meget positivt på 7,8 i sommeren 2016. Det hidtil højeste gennemsnit for CG og en hel del højere end landsgennemsnittet for de almene gymnasier.

Frafald

CG har i skoleåret 2015-16 haft et meget lille frafald. I alt har 34 elever meldt sig ud af CG i perioden medio september til juni 2016 og en del af eleverne (11), der er udmeldt er gået videre på andre gymnasiale uddannelser i løbet af skoleåret 2015-16 eller i august 2016. Frafaldet blandt de 756 elever, der startede skoleåret er derfor i den opgjorte periode er derfor 4,5 % – eller 2 % for elever, som ikke er overgået til andre gymnasiale uddannelser.

Skolens fysiske rammer

I skoleåret 2015-16 har skolen fået udskiftet taget på den centrale del af hovedbygningen samt den ene sidebygning. Desuden er taget på den anden sidebygning blevet eftergået. I den forbindelse er der blevet isoleret bedre, så indeklimaet forbedres samtidig med at varmeforbruget formindskes. Der er inddraget to store loftrum i klasseværelserne i gavlene på tagetagen, og de eksisterende klasserum i tagetagen er desuden blevet udvidet. Endelig er der etableret et nyt stort, bookbart møderum i sidefløjen. Under byggeprojektet blev der fundet svampeangreb i de bærende konstruktioner. Disse konstruktioner er ligeledes blevet fornyet/udbedret. I den forbindelse har Statens selvforsikring og Undervisningsministeriet ydet et bidrag på godt 7 mio. kr. til udbedringerne.

Undervisning, ressourcer og tilfredshed

Regeringen udmeldte i 2015 store besparelser på gymnasieområdet. Besparelserne på 11-12 % af skolens midler skal indfases i 2016-19. Skolen nedsatte derfor i efteråret 2015 et ressourceudvalg med deltagelse af lærere og ledelse for at finde hensigtsmæssige måder at udmønte besparelserne. Udvalgets arbejde er fremlagt for skolens pædagogiske råd, samarbejdsudvalg og bestyrelse og bestyrelsen har taget oplægget ad notam. Besparelserne indfases i takt med at taxametertilskuddene bliver mindre. Specielt i 2017 skæres der kraftigt i skolens tilskud. Selvom der ikke på skolen er tilfredshed med de store nedskæringer på gymnasiesektoren, er der opnået en indbyrdes forståelse omkring, hvordan besparelserne skal gribes an.