Kvalitetssikring

Kvalitetsudviklingssystem, evalueringsstrategi, evalueringer, miljøvurderinger, opfølgningsplaner, progressionsplan, krise- og omsorgsplan, antimobbestrategi

Kvalitetsudviklingssystem, evalueringsstrategi og evalueringer

CGs system til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering (’18) tager afsæt i lovgrundlaget, identificerer de nøgleområder, vi har særligt fokus på og udmønter sig i et konkret årshjul for kvalitetsarbejdet. Årshjulet sikrer, at vi har en systematisk tilgang til vekselvirkningen mellem udvikling og evaluering.

I kvalitetsarbejdet angiver vi også områder, som har vores særlige bevågenhed. Et eksempel er elevernes “overgang til videregående uddannelse”. Det kan i øvrigt aflæses flere steder på hjemmesiden, bl.a. på nøgletalssiden, Hvorhen?

  • Søgninger på karrierelæring og overgangsfrekvens fremfinder alle de relevante steder på hjemmesiden, også omtaler af konkrete arrangementer, fx studie- og erhvervsdage, vi afholder i karrierelæringsøjemed.

I overensstemmelse med årshjulet har vi udarbejdet denne evalueringsrapport (´19), der knytter sig til kvalitetsarbejdet.

Elevevalueringer

På undersiden “Elevevalueringer” samler vi resultaterne af de konkrete elevrettede evalueringer, vi har foretaget

Miljøvurderinger og opfølgningsplaner

Dækker over undervisningsmiljøvurdering (UMV), arbejdspladsmiljøvurdering (APV), medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) samt opfølgningsplaner. Er samlet på undersiden “Miljøvurderinger

CGs progressionsplan

På CG har vi i en årrække haft skriftlighed som særligt indsatsområde. Derfor har vi udarbejdet en progressionsplan for skriftlighed.

CGs progressionplan for skriftlighed

Krise- og omsorgsplan

Samarbejdsudvalget har vedtaget en omsorgs- og kriseplan, CGs krise- og omsorgsplan for CG (2015) om også omfatter en evakueringsplan og regler for brandøvelser.

Antimobbestrategi

Bestyrelsen og Arbejdsmiljøudvalg har vedtaget en antimobbestrategi, som foreskrevet i Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr 316 af 05/04/2017). Strategien indarbejder elementer fra CGs studie- og ordensregler.