Kvalitetssikring

Kvalitetsudviklingssystem, evalueringsstrategi, evalueringer, miljøvurderinger, opfølgningsplaner, progressionsplan, krise- og omsorgsplan, antimobbestrategi

Kvalitetsudviklingssystem, evalueringsstrategi og evalueringer

CGs system til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering (’18) tager afsæt i lovgrundlaget, identificerer de nøgleområder, vi har særligt fokus på og udmønter sig i et konkret årshjul for kvalitetsarbejdet. Årshjulet sikrer, at vi har en systematisk tilgang til vekselvirkningen mellem udvikling og evaluering.

I kvalitetsarbejdet angiver vi også områder, som har vores særlige bevågenhed. Et eksempel er elevernes “overgang til videregående uddannelse”. Det kan i øvrigt aflæses flere steder på hjemmesiden, bl.a. på nøgletalssiden, Hvorhen?

  • Søgninger på karrierelæring og overgangsfrekvens fremfinder alle de relevante steder på hjemmesiden, også omtaler af konkrete arrangementer, fx studie- og erhvervsdage, vi afholder i karrierelæringsøjemed.

I overensstemmelse med årshjulet har vi udarbejdet denne evalueringsrapport (´19), der knytter sig til kvalitetsarbejdet.

Evalueringsrapport 2020 sammenfatter en række evalueringer, vi har arbejdet med i løbet af dette skoleår, herunder den store nationale ElevTrivselsUndersøgelse (ETU).  I rapporten kan du læse om, hvad fx ansatte og elever har ment om den virtuelle undervisning i corona-perioden eller om hvad 3.g årgangen har ment om deres 3 CG-gymnasieår.

Elevevalueringer

På undersiden “Elevevalueringer” samler vi resultaterne af de konkrete elevrettede evalueringer, vi har foretaget

Miljøvurderinger og opfølgningsplaner

Dækker over undervisningsmiljøvurdering (UMV), arbejdspladsmiljøvurdering (APV), medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) samt opfølgningsplaner. Er samlet på undersiden “Miljøvurderinger

CGs progressionsplan

På CG har vi i en årrække haft skriftlighed som særligt indsatsområde. Derfor har vi udarbejdet en progressionsplan for skriftlighed.

CGs progressionplan for skriftlighed

Krise- og omsorgsplan

Samarbejdsudvalget har vedtaget en Omsorgs- og kriseplan for CG (2015), som også omfatter en evakueringsplan og regler for brandøvelser.

I forlængelse af omsorgs- og kriseplanen, tager vi løbende stilling til forskelligartede udfordringer i forhold til såvel hverdagen som fx studie- og udvekslingsrejser.

Vi følger de retningslinjer, som Undervisningsministeriet og andre relevante myndigheder, fx Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Udenrigsministeriet udstikker. Vi informerer ansatte og elever (og derigennem forældre) på de relevante interne kanaler, som er lectio og mail, og vi involverer ansatte og elever, hver gang en sag gør det relevant. Og vi gør det ofte for at berolige, dvs. selv hvis en given problemstilling ikke er aktuel på CG.

Her er nogle eksempler: lus, fnat, covid-19.

Antimobbestrategi

Bestyrelsen og Arbejdsmiljøudvalg har vedtaget en antimobbestrategi, som foreskrevet i Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr 316 af 05/04/2017). Strategien indarbejder elementer fra CGs studie- og ordensregler.