Uddannelsesudbud

Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål, studieretninger, fagudbud - også valgfag (herunder mål og indhold for det enkelte fag), studieplaner, læseplaner

Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål

CG udbyder udelukkende den gymnasiale uddannelse stx. Det overordnede mål for stx uddannelsen fremgår af lov om gymnasiale uddannelser og stx-bekendtgørelsen. Alle love, bekendtgørelser og vejledninger for gymnasieområdet er samlet på Undervisningsministeriets lovside. Lov og bekendtgørelse skal læses i sammenhæng med stx-læreplanerne.

Studieretninger

CG udbyder hvert år et antal studieretninger, udbuddet offentliggøres hvert år i december. Oversigten over udbudte studieretninger finder du under punktet “studiet” på hjemmesidens forside.

Det er dog ikke alle udbudte studieretninger, der oprettes. På siden klasserne henviser vi for hver årgang til et dokument, “studieretningernes sammensætning – klasse for klasse” hvor man kan se, hvilke studieretninger og klasser, der er oprettet på de aktuelle årgange.

Når eleverne starter i 1.g, er de ikke på en bestemt studieretning. Studieretningsoprettelsen sker derfor først, når eleverne går fra grundforløb til studieretningsforløb.

Som led i oprettelsen af studieretninger, må vi til tider ændre en anelse i selve forløbet af de tre års skolegang i forhold til udbuddet. Det sker fx, at et c-niveaufag må flyttes fra 2.g til 3.g. Det hænder også, at udbudte valgfag ikke bliver oprettet fx på grund af manglende søgning.

Fagudbud – også valgfag

CGs studieretningsudbud og den enkelte studieretnings sammensætning afspejler fagudbuddet. Dertil udbyder CG et antal valgfag, som, med visse bindinger, kan vælges på tværs af studieretningerne. Udbudte valgfag oprettes, hvis der er søgning. Til tider skal man prioritere flere valgfag, da fagene kan blive overtegnet. Her er en alfabetisk liste over CGs fagudbud:

Almen sprogforståelse, astronomi, billedkunst, biologi, bioteknologi, dansk, design og arkitektur, dramatik, engelsk, filosofi, fransk, fysik, historie, idræt, kemi, latin, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, naturvidenskabeligt grundforløb, oldtidskundskab, psykologi, religion, retorik, samfundsfag, spansk, tysk.

Uddannelsesmål (mål og indhold)

For hvert fag er der læreplaner og vejledninger, dvs. de gældende uddannelsesmål (mål og indhold). Det enkelte fags læreplan og vejledning(er) findes hos Undervisningsministeriet på siden fag og læreplaner – for gymnasiale uddannelser. Bemærk at et fag kan optræde flere steder, f.eks. er idræt på C-niveau et fag, mens idræt på B-niveau er et valgfag. Visse fag er forsøgsfag og optræder under en særskilt indgang på siden. Såvel læreplan som vejledning gennemgår fagets prøveformer (dvs. prøver og eksamen), bedømmelseskriterier mm. Visse fags vejledninger omtaler samspil med andre fag.

Studieplaner, læseplaner

Man kan se studie- og læseplaner for de enkelte klasser og hold via forsiden af vores studieadministrative system, lectio. Vælg punktet undervisningsbeskrivelser, som er det eneste indhold, man man tilgå uden login.

Ultimo 2019 er adgangen til undervisningsbeskrivelserne ikke dækkende. Det skyldes, at implementeringen af databeskyttelsesforordningen udfordrer lectios nuværende strukturering af data.