Eksamen

Planen for sommereksamen offentliggøres i maj, datoen bliver meldt ud af Undervisningsministeriet

NB: Det der står på denne og CGs øvrige eksamenssider er kun delvist gældende for prøver/eksamener maj/juni 2021. I de tilfælde, hvor covid-nødbekendtgørelser og andre officielle covid-relaterede retningslinjer er i strid med disse regler, er det covid-bekendtgørelser og -retningslinjer, der er gældende. Alle elever og lærere informeres internt (lectio, mail o.lign.) om, hvilke regler, der er gældende og ikke-gældende. Er du i tvivl om noget, så ret henvendelse til CG.

De covid-relaterede nødbekendtgørelser og retningslinjer har også konsekvenser for håndteringen af 1) klager over prøver/eksamener og – i særdeleshed – 2) klager over afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). De afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) offentliggøres senere end normalt, i visse tilfælde  på sidste prøvedag (24.6). Som konsekvens vejleder Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn (under STUK, Børne- og Undervisningsministeriet) om, at man kan fastsætte en lokal klagefrist. På CG har vi fastsat den frist til to uger efter datoen for offentliggørelse af karakteren. For ikke at stille eventuelle klagere dårligt, har vi på CG undladt at fastsætte en frist, der er kortere end de to uger, der gælder ved klager over prøver/eksamener. Det har dog den konsekvens, at klagefristen i en række tilfælde udløber, når størsteparten af CGs ansatte er gået på ferie. Det er derfor ikke sikkert, at CG kan behandle eventuelle sager så hurtigt, som vi har tradition for at gøre. Ret henvendelse til CG, hvis du har spørgsmål. Så guider vi dig.

Du kan læse meget mere om prøver og eksamen hos Undervisningsministeriet på siden prøver og eksamen. Se også ministeriet samlede indgang til (alle) love, bekendtgørelser og vejledninger for gymnasieområdet.

Alle prøver er obligatoriske

Det er obligatorisk at deltage i eksamener, årsprøver mm. De udgør grundlaget for at rykke op i henholdsvis 2.g og 3.g.

Covid-19 retningslinjer

Vi overholder de gældende regler for at undgå smittespredning, så ligesom alle andre ungdomsuddannelser skal vi bære mundbind, have fokus på håndhygiejne. Husk at du skal have gyldigt coronapas når du møder ind på CG. Du skal kunne vise negativ test der er max 72 timer gammel eller, dokumentation for at du er immun eller, at du har fået vaccination.

Hvornår får jeg min eksamensplan?

Eksamensplanen offentliggøres i to omgange. Al offentliggørelse af eksamen sker i lectio. Hver enkelt elev (og lærer) kan se sin individuelle eksamensplan i lectio. Der findes dog også en samlet eksamensplan for hele skolen og for den enkelte eksamensdag.

Hold øje med ændringer

Efter offentliggørelsen af eksamensplanen skal du løbende tjekke i lectio, hvorvidt der er ændringer. Hvis der er ændringer, hvor der er mindre end 48 timer til prøve/eksamen, sender eksamenskontoret dig en besked derom i lectio, eller vi kontakter dig pr. telefon. I lectio skal du dagligt tjekke din eksamensplan og dine beskeder. Du har selv ansvaret for at holde øje med ændringer.

Eksamenshåndbogen udleveres til alle

I eksamenshåndbøgerne A (mundtlige prøver til studentereksamen for 1.g) og B (skriftlige og mundtlige prøver for studentereksamen for 2.g og 3.g)  finder du en samlet fremstilling af de formelle regler for de enkelte prøver og eksamener.

Eksamenshåndbøgerne gennemgår endvidere de mål og krav, der er væsentlige i forhold til prøver og eksamener i hvert enkelt fag. Alle elever får årligt udleveret et eksemplar i forbindelse med den ligeledes årligt tilbagevendende eksamensbelæring – du skal kvittere for modtagelsen af eksamenshåndbogen.

Kom i god tid til dine prøver og eksamener

Du skal møde mindst en halv time før din prøve/eksamen – det gælder alle prøver og eksamener, såvel skriftlige som mundtlige.

Bliver du syg før en prøve eller eksamen

Det er vigtigt, at du straks ringer til CGs kontor og sygemelder dig. Vi vil stille dig en række opklarende spørgsmål, så vi får afklaret, om du har andre prøver i forbindelse med din sygemelding. Hvis opkaldet ikke bliver besvaret, skal du lægge en udførlig besked på vores telefonsvarer.

Nummeret er: 43 29 03 00

Du skal også straks kontakte din læge og få en lægeerklæring, hvoraf det fremgår, hvor længe sygdommen varer. Vi skal efterfølgende have den originale lægeerklæring hurtigst muligt – typisk senest 24 timer efter eksamenstidspunktet. NB: CG dækker ikke udgifter til lægeerklæringer. Du kan kun indstilles til sygeeksamen/-prøve, hvis CG har modtaget en rettidig lægeerklæring.

Hvis du er tæt på at dumpe

Selv hvis du er uheldig og dumper en prøve eller eksamen, kan du sagtens blive student. Men det er ikke muligt at gå op igen i håbet om en højere karakter. Hvis det viser sig, at dine karakterer i 3.g er så lave, at du er tæt på at dumpe din studentereksamen, vil CG, så vidt muligt, gøre dig opmærksom på dette, inden du skal til dine sidste prøver/eksamener.

Snyd er et sådan et grimt ord men…

Du skal huske, at du hverken må give eller modtage uretmæssig hjælp. Hvis det sker alligevel, bliver du bortvist fra prøven/eksamen, og du kan først gå til den pågældende prøve/eksamen på et væsentligt senere tidspunkt. Du skal dog have mulighed for at gå op højest et år efter bortvisningen.

Hvem afgør hvilke prøver der bliver trukket ud?

Det er Undervisningsministeriet, der afgør, hvilke eksamener eleverne skal til. Der gælder dog en række generelle betingelser for studentereksamen.

 • Elever skal aflægge i alt 10 eksamener
 • Eleverne skal til eksamen i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AT). De opnåede karakter medtæller i eksamensgennemsnittet
 • Alle skal til mundtlig prøve i SRP

Ønsker du at klage over eksamen

Fremgangsmåden ved klager over eksamen er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen.  Undervisningsministeriet henviser under de to ovenfor nævnte sider til en særlig side, hvor  proceduren ved klager over prøver gennemgås. Kort fortalt:

 • Klagen skal indgives til til rektor (eller en stedfortræder herfor).
 • Klagen skal være skriftlig.
 • Klagen skal være begrundet.
 • Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Når klagen er indgivet, er det videre forløb, inkl. tidsfrister, reguleret af ovennævnte eksamensbekendtgørelse: 1) rektor vurderer klagen, 2) rektor enten indhenter eller indhenter ikke faglig udtalelse fra bedømmerne (hvis der indhentes udtalelse, får klageren mulighed for at kommentere), 3) rektor meddeler sin afgørelse, som skal være skriftlig og begrundet, 4) klageren kan i visse tilfælde indbringe afgørelsen for højere instans. Fremgangsmåden er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen

Læs også

Du kan finde flere gode råd og oplysninger følgende steder:

 • Undervisningsministeriets side, gymnasiale uddannelser, i særdeleshed undersiderne “fag og læreplaner”, “love og regler” og “prøver og eksamen”
 • EMU, Danmarks læringsportal har et område med fokus på stx. Her kan man læse sig frem til ekstra oplysninger om fx fagene.
 • På CG har vi har udformet en Vigtig tjekliste i en travl eksamenstid (åbner i nyt vindue). Listen kan hjælpe dig med at huske de vigtigste informationer i forhold til prøver og eksaminer.
 • Nederst denne side finder du to faner, hvor du kan finde informationer, som retter sig specifikt mod mundtlige og skriftlige prøver/eksaminer. Her er to direkte lænker.
 • Får du brug for studievejledning, opdaterer vi i eksamensperioden en redigeret oversigt over studievejledernes træffetider.