Forældrehjørnet

Til forældre til nuværende og kommende elever på CG

Her er links til flere af de emner, der erfaringsmæssigt efterspørges af forældre. Emnerne er alle uddybet andre steder på hjemmesiden.

Forældremøder og -konsultationer

I starten af december er der møde for forældre og elever i alle 1.g-studieretningsklasser. Ved den lejlighed er der mulighed for at høre om undervisningen i de forskellige fag, møde teamlærerne og drøfte forhold af almen karakter.

I starten af april er der individuelle konsultationer, hvor alle elever i 1.g og 2.g og forældre kan få en samtale med en lærer om det faglige standpunkt og om undervisningen i det enkelte fag.

Lectio

Elever og lærere skal dagligt orientere sig i Lectio. Eleverne kan se studieplaner, skema, lektier og beskeder, der vedrører skolerelaterede aktiviteter. I månedskalenderen kan eleverne desuden se møder, arrangementer, ekskursioner m.v.

Alle lærere giver lektier for til den enkelte lektion og lægger større skriftlige opgaver ind – begge dele i Lectio. Eleverne skal oftest men ikke altid aflevere deres skriftlige opgaver i Lectio.

Ordensregler

På Christianshavns Gymnasium er der klare retningslinjer for, hvordan vi omgås. Vi forventer, at alle tager sig selv og undervisningen alvorligt, viser omhu og hensyn, respekterer andre og – kort sagt – opfører sig fornuftigt. Det gælder såvel på skolen som uden for den i de sammenhænge, hvor elever er eller kan opfattes som værende repræsentanter for skolen. Læs mere på siden, hvor vi gennemgår skolens studie- og ordensregler – og andre regler.

Karakterer

Karakterer kan kun ses af den enkelte elev efter personligt login i Lectio. Der gives karakterer efter 7-punkts-/12-skalaen flere gange i løbet af skoleåret.

Til 1.g-elever gives der i slutningen af januar standpunktskarakter i alle C-fag, derudover gives der formativ feedback i fag på B- og A-niveau. Gymnasiet bruger formativ feedback for at skabe en kultur, hvor eleverne selv fokuserer mere på en langsigtet faglig og personlig udvikling fremfor at skaffe sig høje karakterer på kort sigt. I slutningen af marts gives der standpunktskarakterer i alle fag i 1.g.

Til 2.g-eleverne gives der standpunktskarakterer i slutningen af november, der gives kun standpunktskarakterer i C- og B-niveaufag. I samme periode gives der formativ evaluering i A-niveaufag. I slutningen af februar gives der standpunktskarakterer i alle fag.

Til 3.g-eleverne gives der standpunktskarakterer i slutningen af november og februar i alle fag.

Fravær

Alt fravær bliver registreret i Lectio, og eleverne kan se deres fravær efter login. Vi anbefaler, at eleverne skriver en fraværsårsag ud for den enkelte fraværstime. Læs mere om fravær i CGs studie- og ordensregler.

Se også disse sider

Vi har erfaring for at følgende sider er af særlig interesse for forældrene til vores elever: