CGs regler

Studie- og ordensregler

CGs forventninger til daglig adfærd reguleres af studie- og ordensreglerne (gengivet her). Reglerne er mere end et formelt regelsæt, de beskriver også generelle forventninger f.eks. til klasserumskultur mm. I forlængelse heraf har CG derfor andre regler, der regulerer adfærden på enkelte områder samt en kommunikationsaftale, som beskriver rammer for og forventninger til kommunikationen mellem elever, lærere og ledelse. Henvisninger til omtalte dokumenter findes nederst på denne side.

Studie- og ordensregler for Christianshavns Gymnasium

Christianshavns Gymnasiums (eller ”CG’s”) studie- og ordensregler gælder for elever på CG i skoletiden og ved ophold på skolen. Reglerne gælder desuden, når elevens adfærd er foregået i tilknytning til skolen, (fx eksterne skolefester, studierejser og ekskursioner), eller når adfærden skønnes at have betydning for forhold på skolen (fx via adfærd på sociale medier). Alle elever og ansatte på CG er orienteret om regelsættet samt om eksamensreglerne – og har herefter pligt til selv at kende disse. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 09/12/19 (åbner i nyt vindue) om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, og som det fremgår af bekendtgørelsens § 2 stk. 3 gælder bekendtgørelsens regler og anden relevant lovgivning uanset skolens konkrete indhold af studieregler. Desuden er der i nedenstående regler også inddraget regler om rygefri skoletid fra LBK nr 1632 af den 18/06/2021 (åbner i nyt vindue) – Bekendtgørelse om røgfrie miljøer samt om undervisningsmiljø og mobning fra LBK nr. 316 af 5.4.2017 (åbner i nyt vindue) – Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Der er til CG’s studie- og ordensregler knyttet 2 bilag, som præciserer adfærdsreglerne på udvalgte områder: ”Christianshavns Gymnasium: Politik ifm. alkohol, rygning og euforiserende stoffer” samt ”Antimobbestrategi for Christianshavns Gymnasium”. Alle regelsæt findes på CG’s hjemmeside.

På CG lægger vi vægt på høj faglighed, demokrati og et stærkt fællesskab, ligesom vi ønsker at være ”globale christianshavnere”, der danner lokale og globale netværk for bedre at forstå vores omverden (jf. CG’s strategi og vision). 

Vi ønsker at være en skole præget af samtaler, hvor man opsøger viden og indsigt, fremfører sine argumenter, lytter til andre og kritiserer andres argumenter i en ånd præget af gensidig tillid, respekt og tolerance. Det kræver et undervisningsmiljø, hvor deltagerne møder veloplagte og velforberedte til det aftalte tidspunkt for herefter at deltage aktivt i undervisningen.

Vi forventer derfor, at man som elev er nysgerrig og har lyst til at lære; at man kan indgå i et konstruktivt og forpligtende samarbejde; og at man har lyst til at bidrage aktivt til fællesskabet. Kort sagt, vi forventer, at du tager dig selv og undervisningen alvorligt, viser omhu og hensyn, respekterer andre – og at du som CG-elev behandler andre, som du selv ønsker at blive behandlet.

Studieregler

Fremmøde: Det forudsættes, at elever møder til tiden og deltager aktivt og opmærksomt i undervisningen (herunder i ekskursioner, studierejser, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning). Hvis en elev afbryder sin deltagelse i undervisningen, registreres det som fravær, og elever må derfor kun forlade undervisningen i undtagelsestilfælde og efter aftale med læreren. Elever må kun være fraværende ved sygdom eller efter aftale med klassens pædagogiske leder. Via Lectio skal pædagogisk leder informeres om planlagt fravær (fx hospitalsindlæggelse) samt om årsagen til ikke-planlagt fravær. Elever (evt. forældre) skal ved ikke-planlagt fravær over 1 uge kontakte skolens kontor direkte via opringning eller mail.  Skolen beder om lægeerklæring på elevens regning ved eventuel fritagelse for undervisning i idræt eller ved sygdom til prøver og store opgaver (fx DHO, SRO, SRP).

Konsekvenser/Sanktioner: Brud på fremmødereglerne fører til påtale fra teamkoordinatorer, studievejleder og/eller pædagogisk leder. Ved fravær af et større omfang kan eleven modtage en skriftlig advarsel af pædagogisk leder. Ved fortsat fravær udløses sanktionen ”på særlige vilkår”, dvs. aflæggelse af prøver og eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin. CG har muligheden for at gøre sanktionen betingede (fx ved hurtig aflevering af skriftlige opgaver eller ved forbedring af fraværsprocenten). Fortsætter fraværet yderligere bortvises eleven fra skolen. Eleven kan dog stadig gå til eksamen som selvstuderende.

Klassens lærer fører fravær i starten af hvert modul. Noteret fravær tæller altid for et helt undervisningsmodul (også ”for sent fremmøde”). Elever anfører fraværsårsager i Lectio, og disse inddrages af klassens pædagogiske leder i forbindelse med overvejelser om fraværssanktioner.

Godskrivning: Hvis elever i forbindelse med et skolearrangement bliver nødt til at forsømme en eller flere moduler bliver fraværet godskrevet. Eleven er selv ansvarlig for, at godskrevet fravær ikke medtælles.

Skriftligt fravær: Elever skal rettidigt aflevere samtlige opgaver, og disse skal kvalitativt og kvantitativt følge de af læreren fastsatte krav. Konsekvenser: Brud på denne regel fører til de samme sanktioner som nævnt under fremmøde. Desuden kan en sanktion være, at man deltager i skriveaktiviteter på skolen og derigennem får afviklet sine manglende afleveringer.

SU: Det er en betingelse for modtagelse af SU, at man er studieaktiv, og skolen har ifølge SU-reglerne ansvaret for at meddele SU, når elever skifter status fra at være studieaktive til at være ikke-studieaktive. Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet. Skolen skal vurdere om eleven er studieaktiv senest ved fravær på 15% pr. kvartal. I hvert enkelt tilfælde skal der foretages en konkret vurdering af elevens fravær, årsagerne og betydningen for gennemførelsen af uddannelsen. Hvis skolen vurderer at en elev ikke er studieaktiv, mister eleven retten til SU, indtil eleven evt. erklæres studieaktiv igen og da vil kunne søge SU igen. Grænsen på 15% skal ikke ses som lovliggørelse af fravær under 15%, men udelukkende ses i forhold til SU.

Oprykning: Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og muligheder for at gennemføre det næste skoleår. Hvis gennemsnittet er under 2,0, kan eleven nægtes oprykning til næste klasse. En elev kan kun rykke op i næste klasser, hvis alle prøver (årsprøver, eksamener og de større skriftlige opgaver) er aflagt eller afleveret.

Snyd/Sanktioner: Hvis en elev gribes i snyd eller afskrift ved en eksamen, vurderer rektor (jf. ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser” – BEK nr. 1276 af 27/11/2017 (åbner i nyt vindue)) om eleven skal have karakteren -3, eller om eleven skal bortvises fra eksamen og først kunne indstille sig til eksamen året efter. Ved snyd eller manglende rettidig aflevering af dansk-historie-opgaven, studieretningsopgaven, studieretningsprojektet og årsprøver erklæres besvarelsen ugyldig eller manglende, og eleven kan ikke umiddelbart rykkes op til næste klassetrin. Rektor afgør, om eleven kan få en mulighed for at besvare en ny opgave.

Hvis en elev gribes i snyd eller afskrift i forbindelse med fagenes skriftlige afleveringer indkaldes eleven første gang til samtale med faglæreren og afleverer en ny opgave. Ved gentagelse indkaldes eleven til samtale med uddannelsesleder og tildeles en advarsel eller en sanktion (jf. afsnit om sanktioner).

Ordensregler

Som elev på CG skal man udvise almene normer for god orden og godt samvær og behandle andre med respekt og tolerance, så skolen er et trygt sted at være. Man skal deltage i undervisningen uden at genere andre med støj, distraherende adfærd o.l. Uanset reglernes indhold har man som elev på CG pligt til at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen og dens ansatte giver.

Man er omfattet af samfundets almindelige love og regler; og man skal udvise respekt for skolens bygninger, inventar og undervisningsmaterialer. Elever har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom eller genstande, som tilhører andre elever eller ansatte. Elever har i øvrigt selv ansvaret for at passe på sine egne ting i skoletiden.

Krænkende adfærd: Ingen person på CG må udsættes for – eller udsætte andre for – mobning, seksuel chikane samt voldelig, diskriminerende eller anden krænkende handling! Det gælder både på og uden for skolen – fx i forbindelse med deling eller videreformidling af en andens private forhold på sociale medier (navnlig med indhold, som kan krænke den andens blufærdighed eller integritet). Jf. i øvrigt ”Antimobbestrategi for Christianshavns Gymnasium”.

Klasserumskulturen indarbejdes i 1.g. Fælles for alle klasser gælder følgende:  Der må ikke spises i timerne. Alle har ansvar for at stole op og rydde op efter sig selv i undervisningslokalerne såvel som på skolens fællesområder. Kommer man til fx et klasselokale, som andre har forladt uopryddet, så er reglen, at undervisningen først kan begynde, når lokalet er ryddet op. Et æstetisk godt undervisningsmiljø er også et godt læringsmiljø. Det er derfor ikke tilladt at skrive på skolemøbler, skade eller ødelægge inventar, undervisningsmaterialer m.v. Gøres det, må man selv bringe tingene i orden eller erstatte det beskadigede.

Computere/Tablets/Smartphones o.l. i undervisningen: Bærbar computer/tablets i undervisningen skal bruges til undervisningsrelevant arbejde. Læreren kan bede elever om at lukke computeren, hvis denne mener, at det er undervisning, hvor der ikke er behov for computer. Smartphones bruges normalt ikke i undervisningen og er derfor ikke fremme medmindre andet er aftalt med klassens lærer. Brug af computere i undervisningen skal desuden diskuteres og indbygges i klassens aftale om klasserumskultur. Konsekvenser: Misbrug af computer, tablet, smartphone o.l. kan føre til sanktioner, herunder påbud om at aflevere apparatet i op til et døgn og/eller om midlertidigt forbud mod at medbringe apparatet på CG.

Det er forbudt at tiltvinge sig adgang til andre elevers eller til medarbejderes computere o.a. lign. apparater, ligesom det er forbudt at tiltvinge sig adgang til områder på skolens digitale platforme, hvor man ikke har lovlig adgang.

Opsætning af plakater m.v.: Medmindre andet er aftalt med skolens pedel, må der kun opsættes plakater på skolens opslagstavler. Plakaterne skal omhandle relevante arrangementer på CG eller forhold, der har med skolens formål at gøre. Mht. plakater, der vedrører eksterne forhold, skal skolens ledelse/administration kontaktes (se i øvrigt CG’s ”Kodeks for ungdomsorganisationer”).

Bortkomne bøger: Bøger og andet af skolens udstyr skal erstattes ved bortkomst eller ødelæggelse.

Rusmidler og rygning: Enhver form for brug af rusmidler er forbudt. Se dog yderligere ”Christianshavns Gymnasium: Politik ifm. alkohol, rygning og euforiserende stoffer”, hvori der er angivet visse undtagelser omkring alkoholindtagelse til fester m.v.

I henhold til LBK nr. 1632 af 18/06/2021 (åbner i nyt vindue) – Bekendtgørelse om røgfri miljøer er der påbud om røgfri skoletid. Dvs. at det ikke er tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater (fx e-cigaretter, snus og skrå) eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det gælder i den almindelige skoletid inklusive pauser såvel som ved skolearrangerede arrangementer på eller uden for CG (fx ved fester og cafeer, ekskursioner og studierejser).

Lyd- og billedoptagelser:  Deling og videreformidling af andres private forhold under omstændigheder, hvor disse CG-personer åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf, er ikke tilladt. Det gælder navnlig optagelser, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.
Optagelse af lyd/billede i undervisnings- eller eksamenssituationer skal altid aftales med læreren.

Religion er en privat sag. Religiøs forkyndelse er således ikke tilladt på skolens område eller ved skoleaktiviteter i øvrigt.

Sanktioner: Tilsidesættelse af ovenstående regler medfører sanktioner efter en konkret vurdering og ofte efter en forudgående skriftlig advarsel eller påtale. Sanktionerne spænder fra erstatningspligt, be-ordret oprydning, samt udelukkelse fra konkrete prøver, eksamener, aktiviteter eller arrangementer, til midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage og i særlig alvorlige tilfælde bortvisning/udskrivning fra CG (også i tilfælde, hvor der ikke tidligere er tildelt skriftlig advarsel eller påtale). CG har mulighed for at gøre sanktioner betingede (fx betingede af, at en person ikke gentager uønskede handlinger eller betingede af, at personen udbedrer visse skadevirkninger).

CG har en meget håndfast holdning til hash o.a. euforiserende stoffer. Er man i besiddelse af eller indtager man euforiserende stoffer som fx hash på skolen eller i CG-sammenhænge, bortvises man straks og udskrives permanent fra skolen uden yderligere advarsler.

Inden en sanktion træder i kraft, har eleven normalt mulighed for at udtale sig mundtligt eller skriftligt i en partshøring, før skolen træffer endelig afgørelse. I den periode kan man evt. blive hjemsendt fra skole. En advarsel eller sanktioner gælder normalt kun for ét skoleår – dog kan denne regel fraviges i alvorlige sager om fx snyd, vold, mobning eller krænkelse af andres privatliv.

Klager: Elever eller dennes forældre/værge kan klage over afgørelser, men kun hvis det drejer sig om ”retslige klager” og bortvisning (udskrivning) fra skolen. Klager har ikke opsættende virkning. Klagevejledning udleveres af skolen (vedr. mobning: se i øvrigt bilag om Antimobbestrategi for CG).

I øvrigt kan elever henvende sig til rektor, øvrige ledere og studievejledere om kritisable forhold på CG.

Ovenstående regler har været til høring i Pædagogisk Råd og i Elevrådet /rektor Troels Vang Andersen, august 2021.

BILAG 1: Antimobbestrategi for Christianshavns Gymnasium (se nedenfor).
BILAG 2: Christianshavns Gymnasium: Politik ifm. alkohol, rygning og euforiserende stoffer (se nedenfor).

KOMMUNIKATIONSAFTALE: I 2019 blev der indgået en ny revideret kommunikationsaftale mellem elever, lærere og ledelse om, hvordan kommunikationen mellem alle tre grupper skal foregå (se nedenfor).


I forlængelse af studie- og ordensreglerne

Fælles beslutninger er fælles ansvar. Det er alle ansattes ansvar, at eleverne ikke bliver forvirrede over, hvad der er aftalt, og hvor grænserne går.

Samfundets almindelige normer og regler for adfærd og samvær gælder naturligvis også alle på CG. Mobning, voldelig, diskriminerende eller anden krænkende adfærd er uacceptabel. Skolens elever forventes at tage ansvar for egen adfærd.

Vores regler gælder både på og uden for skolen, nemlig i sammenhænge, hvor elever er eller opfattes som repræsentanter for CG.

Relevante dokumenter:

Studie- og ordensregler for Christianshavns Gymnasium (august 2021) (.pdf åbner i nyt vindue))

Antimobbestrategi for Christianshavns Gymnasium (.pdf åbner i nyt vindue)

CGs Politik ifm alkohol, rygning og euforiserende stoffer, august 2021 (.pdf åbner i nyt vindue)

Christianshavns Gymnasium: Kodeks for ungdomsorganisationers adgang på uddannelsesinstitutioner (nov. 2013 (.pdf åbner i nyt vindue)

Det er alles ansvar, at retningslinjerne for kommunikation overholdes:

CGs Kommunikationsaftale 2019 (.pdf åbner i nyt vindue)