Mål for CG

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2019-20

Hvert år formulerer CGs bestyrelse en række indsatsområder og mål. Målene for indeværende skoleår er gengivet i deres helhed her på siden. Ved at gennemgå målene for tidligere år (se nederst på siden) kan man danne sig et indtryk af CGs løbende udvikling.  

MÅL FOR CG 2019-20

Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium har formuleret 6 indsatsområder for skoleåret 2019-20. Indsatsområderne uddybes i det følgende.

Cirkelopstilling med CGs strategi 2019-21

Figur 1 viser indsatsområderne for skoleåret 2019-20.

Gymnasiereform
Den nye gymnasiereform trådte i kraft august 2017. I 2017-19 blev der gennemført reform-forløb for to nye årgange, hvoraf den ældste i 2019-20 gennemfører 3.g. I skoleåret 2019-20 anvendes erfaringer fra de to foregående skoleår til at foretage korrektioner af undervisningen i 1.-2.g samt at implementere reformen på en 3.g årgang. Der trækkes på erfaringer og evalueringer. I løbet af skoleåret skal en række nye tiltag udvikles og implementeres – i reformudvalget, flerfaglighedsudvalget, ledelsesgruppen og blandt skolens faggrupper og klasseteams. Samtidig skal de nye tiltag evalueres med henblik på ændringer.

Målet er at udvikle CG’s planlægning og undervisning, så reformen implementeres på bedste vis – herunder at inddrage erfaringerne fra skoleårene 2017-19.

Ressourcer og trivsel
CG har i 2016-19 sammen med resten af gymnasiesektoren fået beskåret økonomien med omkring 12 %. Finanslov 2019 fremlagde nye 2 % besparelser i både 2020 og 2021. Samtidig har man igangsat en ministeriel gennemgang af taxameterstrukturen for ungdomsuddannelserne, som nemt kan falde negativt ud for CG’s økonomi. Med regeringsskiftet sommeren 2019 er det stadig udvist, hvordan gymnasiernes økonomi vil se ud, de kommende år.

På CG har vi foretaget forskellige initiativer til at effektivisere driften af skolen og til at implementere besparelserne for 2016-19. Ledelsen har samarbejdet med skolens ansatte om tilpasninger af ressourceforbruget til de statslige nedskæringer i både SU og reformudvalget – dette samarbejde fortsætter. I 2019-20 bedes skolens ledelse fremlægge budget-2020-forslag på bestyrelsesmødet i december, som tager højde for rammerne i Finanslov 2020. Desuden bedes ledelsen om på bestyrelsesmødet i marts/april 2020 om at fremkomme med en skitse til et budget for 2021, der tager højde for de forventede økonomiske udmeldinger for 2021.

Målet er at finde de bedste løsninger, som sikrer en bæredygtig økonomi samt en drift af CG med de bedst mulige lærings- og trivselsbetingelser for skolens elever og ansatte.

Digital dannelse og digitale hjælpemidler
På CG er juli-august 2019 foretaget store indkøb af tavler og projektorer til alle klasselokaler samt bærbare computere til skolens ansatte. Det nye udstyr lægger op til nye praksisformer i undervisning og forberedelse: Interaktiviteten i undervisningen flyttes fra tavle til pc, idet de gamle smartboards erstattes med trådløs opkobling til whiteboards og projektorer. Og man kan rette opgaver ved at skrive med elektronisk pen direkte på pc’ens touch screen. Det er derfor vigtigt, at implementeringen afsluttes effektivt i starten af det nye skoleår, og at skolens ansatte bliver hjulpet i gang med brugen af de nye arbejdsredskaber.

Fra maj 2018 blev nye GDPR-regler vedtaget. På CG er vi kommet langt med at implementere disse regler. Der skal fortsat arbejdes videre på dette projekt i det nye år, i samarbejde med skolens eksterne DPO, skolens IT-chef, administration, ledelse og lærere.

Gymnasiereformen lægger bl.a. vægt på, at skolens elever skal arbejde med digital dannelse i undervisningen. Der er tale om en opgradering af viden og kompetencer, vi allerede arbejder med. Sidste skoleår blev der etableret en struktur med tovholdere, som har ansvaret for at igangsætte aktiviteter og diskussioner om digital dannelse – bl.a. i form af fælles årgangsaktiviteter – og på en pædagogisk dag arbejdede faggrupperne med initiativer til aktiviteter i fagene/klasserne.  I 2019-20 skal disse tanker og initiativer igangsættes.

En del af den digitale hverdag er brugen af ”Netprøver” til skriftlige eksamener og brugen af digitale logbøger i undervisningen. Der arbejdes videre med implementeringen af disse og formodentlig med det redskab til sikring imod eksamenssnyd, som Undervisningsministeriet ville have implementeret allerede i 2019.

Målet er: at implementere det nye set up af computere og ”elektroniske tavler”; at implementere de nye GDPR-regler; at implementere ”digital dannelse” som en del af gymnasieuddannelsen.

CG’s strategi 2019-21
Bestyrelsen på CG udarbejdede på baggrund af diskussioner blandt alle skolens elever og ansatte i efteråret 2016 en ny vision 2016-20, og skolens bestyrelse vedtog i forlængelse heraf i december 2018 en revideret strategi 2019-21. Det er derfor et vigtigt indsatsområde at fokusere på strategiens ønskede ændringer. Strategien indeholder fire hovedpunkter: FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB og GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE. For en grundigere beskrivelse henvises til CG’s hjemmeside (www.cg-gym.dk). Målet er helt kort at iværksætte implementeringen af CG’s strategi 2019-21. Dette indbefatter bl.a.:

  • Brugen af netværk og aktiviteter – lokalt og internationalt. Herunder at arbejde med FN’s verdensmål samt med globalt medborgerskab og bæredygtighed (GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE og FAGLIGHED)
  • Arbejde med udvekslinger som en måde at skabe udsyn på – herunder CG’s debating netværk med tre andre lande, CG’s venskabsskoler for udvekslingsrejser i Tyskland, Spanien, Frankrig og Israel (DEMOKRATI, GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE og FAGLIGHED)
  • Fastholdelse af en aktiv elevkultur og et forpligtende fællesskab på CG, hvor vi tager hensyn til hinanden og vores omgivelser samt udvikler CG, undervisningen og skoledagen på nye måder – fx gennem afholdelse af temadag for skolens elever om udviklingen af CG og CG-kulturen (FÆLLESSKAB og DEMOKRATI).
  • Fastholdelse af CG’s mange traditioner og nyere initiativer, som er med til at gøre CG til en god skole med mange udviklingsmuligheder for den enkelte (FÆLLESSKAB og FAGLIGHED).
  • Fastholdelse og udvikling af tilbud til elever, der vil udvikle deres talent og interesser – eller som har særlige behov for hjælp og støtte. (FAGLIGHED, DEMOKRATI, FÆLLESSKAB).
  • Skabe et gymnasieliv på CG, hvor det er naturligt at bruge viden fra uddannelsen til at sætte handling bag tanker, og holdninger – fx omkring miljø- og klimaproblematikker (FAGLIGHED).

Målet er at implementere CG-strategien.

Undervisningskvalitet og trivsel
På CG er vi optagede af at skabe en god undervisning og læring i et miljø, hvor elever og ansatte trives. Disse forhold har været omdrejningspunkt for mange udviklingstiltag på CG. I sidste skoleår vedtog CG et nyt system til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering. Dette kvalitetssystem beskriver, hvordan CG ønsker at forbedre skolen som organisation, undervisningen og trivslen på skolen. I det kommende skoleår er det ønsket, at der i forlængelse af CG’s kvalitetssystem fokuseres på at udvikle feedback mellem:

  • den enkelte elev og dennes lærere – gennem en videreudvikling af det formative feedbacksystem, som udfoldes i 1.-2.g efter nye retningslinjer, og som bl.a. involverer elevernes brug af portfolio som refleksionsværktøj
  • den enkelte lærer og dennes pædagogiske leder – gennem inddragelse af en-flere af lærerens undervisningsevalueringer samt besøg i en af lærerens undervisningstimer i MUS-samtalen
  • faggruppen og den pædagogisk ledelse – via faggruppeudviklingssamtaler med en del af skolens faggrupper samt via semestervise møder for alle fagreferenter og pædagogisk ledelse med fokus på italesættelse udfordringer og mulige løsninger på udfordringerne i en presset hverdag
  • den enkelte elev og ansatte i relation til CG’s ledelse og organer – gennem den årlige nationale elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurderingen samt evt. en trivselsundersøgelse blandt CG’s ansatte

Målet er at øge kvaliteten i undervisningen og på CG som sådan, herunder at være lydhør over for elever, ansatte og forskellige grupperinger og at opnå og handle på viden om de mange forskellige forhold, der har betydning for trivsel og kvalitet i undervisningen.

Fravær, frafald og studieparathed
På CG ønsker vi at elevernes fravær og frafald er lavt. I sidste skoleår blev problematikken italesat, og der blev introduceret nye initiativer og studieregler. Det havde en tydelig virkning, som gav sig udslag i, at det fysiske fravær og manglende skriftlige afleveringer faldt med henholdsvis knap 1 og 3 %-point. Ønsket er, at disse fald både fastholdes og endda fortsættes.

Det er et nationalt mål, at en stor del af en studenterårgang starter på videregående uddannelser inden for 27 måneder efter deres studentereksamen. På CG er der rigtig mange studenter, som går i gang med videregående uddannelser, mange endda på lange videregående studier. Men en del CG-studenter påbegynder først uddannelsen senere end efter 27 måneder. Det nationale mål er bl.a. adresseret i den nye gymnasiereform under begrebet karrierelæring. Dvs. at gymnasierne bl.a. skal vægte at arbejde med elevernes viden og refleksioner om uddannelser og job med henblik på at eleverne kan foretage et hensigtsmæssigt valg af uddannelse m.v. – under hensyntagen til egne kompetencer og ønsker for livet. I 2018-19 blev der på CG udarbejdet en progressionsplan for karrierelæring indeholdende en række initiativer til at fremme karrierelæring – for dermed at gøre det mere oplagt for hovedparten af CG-studenterne at påbegynde videregående studier inden for 27 måneder. Det arbejde skal fortsættes, således at det inden for en kort årrække giver synlige resultater.

Målet er at forsætte den gode udvikling og sikre et fald i fraværet og manglende afleveringer af skriftlige opgaver på mindst ½ og gerne 1 procentpoint i næste skoleår sammenlignet med et gennemsnit af de foregående tre skoleårsfravær. Målet er desuden at sikre et lavt frafald. Konkret sigtes mod, at elevfrafaldet uden overgang til anden gymnasial uddannelse under 5 % i perioden 15.9.2018 til 27.6.2019. Endelig er det målet, at mindst 90 % af en gennemsnitlig studenterårgang fra CG hvert år påbegynder en videregående uddannelse, og at mindst 60 % (og på sigt 70 %) af en CG-studenterårgang påbegynder en videregående uddannelse inden for 27 md. efter deres dimission.


Frihed, lighed & målsætninger

Den gældende gennemgang af målene for indeværende skoleår er den, man finder ved at følge henvisningen nedenfor. Målene er også gengivet her på selve siden. Vi henviser også til målene for tidligere år.