Dokumentation

På denne side gennemgår vi den lovpligtige dokumentation for CG - eventuelt ved henvisning til andre steder på hjemmesiden

Dokumentationen understøtter at du, på udvalgte områder, kan se, hvordan CG klarer sig. Man da alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er underlagt samme krav, understøtter dokumentationen samtidig, at du kan sammenligne på tværs af institutioner.

Uddannelsesudbud

Aktuelle uddannelser, overordnet uddannelsesmål, studieretninger, fagudbud – også valgfag (herunder mål og indhold for det enkelte fag), studieplaner, læseplaner. Gennemgangen er omfattende, derfor har vi placeret gennemgangen på en underside, uddannelsesudbud.

Adgangskrav til videregående uddannelse

Udbudte og oprettede studieretninger giver – afhængigt af studieretningens indhold – adgang til forskellige videregående uddannelser. Det er forskelligt hvor mange og hvilke videregående uddannelser, en studieretning giver adgang til. Det ser man i UddannelsesGuidens værktøj, adgangskortet, som vi henviser til her og forskellige andre steder på CGs hjemmeside, f.eks. ved præsentationen af studieretningerne og i vores omtale af den optagelsesprocedure, der går forud for optagelsen på en gymnasial uddannelse.

Optagelse

Er gennemgået på siden som CG-elev – placeret under “studiet” på denne hjemmesides forside.

Der er mest trafik på CGs hjemmeside i forbindelse med den årlige optagelse, hvilket betyder, at vi – ud over den allerede nævnte beskrivelse – hvert år laver en eller flere nyheder, hvor vi (efter behov) adresserer ofte stillede spørgsmål.

Deltagerbetaling

Eleverne skal betale for at deltage i studierejser samt udvekslingsbesøg og -rejser. Eleverne skal i varierende men begrænset omfang betale for ekskursioner, teaterbesøg o.lign., som indgår i undervisningen. Der kan under visse omstændigheder søges om økonomisk støtte bl.a. hos Internationaliseringsfonden, læs mere på undersiden internationalisering – placeret under punktet “elever” på denne hjemmesides forside.

CG opkræver et depositum af selvstuderende for deltagelse i prøver og eksamener. Depositum fortabes, hvis den selvstuderende udebliver fra en eller flere af disse prøver og eksamener.

Prøver og eksamener

Al information vedrørende eksamener og prøver er gennemgået på undersiden eksamen – placeret under punktet “Studiet” på denne hjemmesides forside. Nederst på den side henviser vi ydermere til to sider med konkret fokus på skriftlig eksamen og mundtlig eksamen. Gennemgår du de tre sider, finder du alt det, der skal forefindes om eksamen på CGs hjemmeside.

Studie- og ordensregler

CGs studie- og ordensregler findes på undersiden CGs regler – placeret under punktet “Studiet” på denne hjemmesides forside. Reglerne er ganske omfattende, idet de ikke alene har til formål at opremse formelle regler og sanktioner f.eks. i relation til rusmidler. Reglerne er også tænkt normdannende  og adresserer bl.a., hvad vi forstår ved klasserumskultur. Reglerne minder også om, at man skal være studieaktiv for at modtage SU – et supplement til vores generelle introduktion til SU på CG.

Nøgletal m.m. : karaktergivning, fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens (herunder frafald og fastholdelsesstrategi), overgangsfrekvens til anden uddannelse. Fravær.

Vores gennemgang af nøgletallene er suppleret med visse overvejelser om frembringelsen af tallene og læsningen af dem. Derfor har vi lavet en underside, “Nøgletal“, med en sådan generel introduktion til tallene samt tre sider, “Karakterer“, “Hvorhen?” og “Frafald“, med hvert deres fokus.

Vi angiver enkelte nøgletal, men beskriver også, hvordan man kan finde detaljeret viden om f.eks. karaktergivning i enkelte fag på udvalgte niveauer, A, B og/eller C. I tilgift til de mange tal henviser vi, blot for at tage et enkelt eksempel, til CGs fastholdelsesstrategi – i redegørelsen for frafaldet.

Stort set alle nøgletal er trukket fra ministeriets officielle statistikker. Når vi angiver nøgletal, angiver vi samtidig, hvor vi har tallene fra.

På undersiden “Nøgletal” finder man ydermere oplysninger om fravær, på siden “Fravær

Kvalitetssikring

Paraplybetegnelse for kvalitetesudviklingssystem, evalueringsstrategi og evalueringer, miljøvurderinger og opfølgningsplaner. Dertil CGs progressionsplan, krise- og omsorgsplan og antimobbestrategi, som alle bidrager yderligere til sikringen af kvaliteten af vores håndtering af hverdagslivets såvel gode som knap så gode sider. Vi har samlet dokumentationen på undersiden “Kvalitetssikring

Kvalitetsikring sker også ved bestyrelsens styring af CGs ledelses arbejde. Som styringsinstrument anvender bestyrelsen bl.a. resultatlønskontrakter. Det vender vi tilbage til under overskriften “Bestyrelse” længere nede på denne side.

Tilgængelighed og opdatering

Den lovpligtige dokumentation skal være tilgængelig og opdateret. Tilgængeligheden sikrer vi ved at have denne fælles indgang til al lovpligtig dokumentation. Indgangen ligger som underpunktet “Dokumentation” – placeret under punktet “Praktisk” på denne hjemmesides forside. Dertil lægger vi i perioder, f.eks. før vores orienteringsaften og op til ansøgningsfristen til gymnasiale uddannelser, en direkte henvisning hjemmesideforsiden. Opdatering af de enkelte oplysninger foretages løbende og gennemgås dertil en gang årligt, i løbet af september måned.

Aktuelt værdigrundlag

Gennemgået under punktet “Værdier på CG” – placeret under punktet “Vi er CG” på denne hjemmesides forside. Du kan i øvrigt med fordel læse de øvrige punkter under dette hovedpunkt. Samtlige punkter er med til at belyse og uddybe skolesynet og værdierne.

Pædagogisk udgangspunkt

For stx uddannelsen er det overordnede pædagogiske udgangspunkt foreskrevet af Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (BEK nr 497 af 18/05/2017), også kendt som Stx-bekendtgørelsen. Denne formålstilkendegivelse afspejles i skolens aktuelle værdigrundlag, derunder “Værdier på CG” –  placeret under punktet “Vi er CG” på denne hjemmesides forside.

2016-reformen bliver på et tidspunkt udmøntet i en ny stx-bekendtgørelse, og derfor vil grundlaget, hvorpå det overordnede pædagogiske udgangspunkt hviler, ændre sig. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det overordnede pædagogiske udgangspunkt forandres.

Indsatsområder

Beskrevet som “Mål for CG” – placeret under punktet “Vi er CG” på denne hjemmesides forside.. Som led i målbeskrivelsen indgår der opfølgende bemærkninger ift. tidligere års mål. I gennemgangen af målene henviser vi til tidligere års mål. Derved søger vi at belyse, hvad CG har haft som indsatsområder – over tid.

Vedtægter, bestyrelsemedlemmer, bestyrelsesreferater, resultatslønskontrakter

Findes under punktet “Bestyrelsen” – placeret under punktet “Praktisk” på denne hjemmesides forside.

Elevråd

Findes om et selvstændigt punkt “Elevråd” – placeret under punktet “Elever” på denne hjemmesides forside. I tilgift til information om elevrådet, er der information om nogle af de mange elevstyrede stående og ad hoc udvalg på CG. Elevråds- og udvalgsmøder annonceres på torsdagsforum og i lectio. Men den primære organisering af dette arbejde foregår vha. en vifte af elevstyrede facebooksider og -grupper.

Sociale klausuler bl.a. om uddannelses- og praktikaftaler i udbud

Gennem de senere år har CG gennemført en række byggeprojekter. Som bygherre udbyder vi først byggeprojektet som rådgivningsopgave. Rådgiverne udarbejder (i nært samarbejde med CG) derefter udbuddet af selve byggeprojektet. Når CG udbyder rådgivningsopgaver, betinger vi os, at rådgivernes efterfølgende udarbejdelse af udbuddet af selve byggeprojektet skal leve op til gældende krav, derunder honorere relevante sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

I Personalepolitikker på CG 2015 kan du i øvrigt se den personalepolitiske ramme, som Samarbejdsudvalget på CG har vedtaget – i henhold til Bekendtgørelsen om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet (BEK nr. 1274 af 04.12.06).