Globalt – Internationalt

Internationalisering og globalt udsyn har i mange år været et indsatsområde på CG

Det globale fokus og den internationale dimension er forankret i CGs værdigrundlag og rammesættes i vores globale strategi (åbner i nyt vindue). Strategien udmøntes såvel i undervisningen som i elevstyrede projekter, bl.a. Klimaudvalgets aktiviteter og Operation Dagsværk (OD). 

CGs aktiviteter med globalt fokus spænder vidt, fra deltagelse i konkurrencer, som f.eks. Fysik Olympiaden, Georg Mohr og Alympiade i matematik samt Science Cup Denmark inden for kemi, til samarbejde med gymnasier i udlandet: i Le Mans i Frankrig; Berga og Cáceres i Spanien, Flensborg i Tyskland og debate i Italien, Riga og Wien. 

CG er en UNESCO Verdensmålsskole. Det betyder, at vi forpligter os til at udvikle undervisning, der tager udgangspunkt i verdensmålene, og som sigter imod de to fokusområder Bæredygtig Udvikling og Globalt Medborgerskab. 

Det globale – i undervisningen

Det globale er et fokusområde inden for alle studieretninger. Arbejdet med den globale dimension i undervisningen foregår bl.a. ved studierejsen, ved inddragelse af udenlandske institutioner og gæstelærere og ved museumsbesøg med internationale udstillinger. 

Studierejser og ekskursioner er en vigtig del af de enkelte studieretningers internationale profil. På CG arrangeres der studierejser i 2.g. Ved hjemkomsten afrapporterer klasserne i form af studierejseberetninger. Her på hjemmesiden, kan man finde skolens årshjul med et udpluk af nogle af de temaer og aktiviteter, de enkelte klasser har arbejdet med.

De interkulturelle kompetencer – sprogfærdighed og indsigt i andre landes historie, kultur, religion og samfundsforhold – styrkes f.eks. i sprogfagene, religion, oldtidskundskab, historie og samfundsfag. Der arbejdes også med temaer med et internationalt aspekt. 

Temadage 

I 1.g afholdes normalt en temadag den 24. oktober, FN-dagen, som er en introduktion til hvad verdensmålene er og hvordan man kan arbejde fagligt med dem. 

I 2.g afholdes normalt en temadag i løbet af efteråret om menneskerettighederne. 

Konkurrencedeltagelse 

Vores elever markerer sig også på den internationale arena ved deres deltagelse i forskellige konkurrencer, f.eks. disse årligt tilbagevendende konkurrencer 

  • Public Speaking Competition, arrangeret af The English Speaking Union. 
  • Juvenes Translatores, oversættelseskonkurrence afholdt af EU-kommissionen. 
  • Georg Mohr, matematikkonkurrence 

Internationaliseringsfond 

På CG har vi en internationaliseringsfond, som i visse tilfælde yder støtte til elevdeltagelse i internationale aktiviteter. 

Christianshavns Understøttelsesforening 

Der er mulighed for at søge om (begrænset) økonomisk støtte til studierejser ved at sende en ansøgning til “Christianshavns Understøttelsesforening” (nærmere oplysninger hos studievejlederne) 

Global Café 

Internationalisering og globalisering kommer også til udtryk i hverdagen. I en årrække har vi arrangeret cafeer om globale emner på CG.

Tanken er, at en oplægsholder introducerer baggrunden for en aktuel global konflikt eller problemstilling. For at give et mere konkret indblik i problemstillingen, så følges introduktionen til tider af et interview med en person, som i en eller anden forstand befinder sig i brandpunktet. Vi har fx haft nødhjælpsarbejdere med på skype fra Kenya og Syrienen CG lærer med fra Athens gader, og en CG-elev har fortalt om sine oplevelser som Røde Kors-ambassadør. Men vi har også haft caféer om vigtige valgbegivenheder rundt omkring i verden. 

Cafeerne ligger efter skoletid, så alle kan deltage. Samtidig kan det være en udfordring, for viljen til globalt udsyn kan svigte efter en lang skoledag. Trods denne udfordring har samtlige cafeer været velbesøgte. Og det glæder os, for når eleverne udfolder sig i gråzonen mellem skoleliv og privatliv, så synes vi, at eleverne udviser et engagement, der rækker ud over det, som vi kan kræve af eleverne. 

Selv tunge emner glider ned, sepceilt når de serveres med kaffe og popcorn. Ved en 2021 café om det tyske parlamentsvalg blev der sågar serveret tyske specialiteter, bratwurst og capri-sun.

Globalt udvalg, der står bag cafeerne, løber aldrig tør for gode ideer til fremtidige cafeer. Det skorter jo desværre ikke på brændpunkter i verden. 

Lektor Bjørns rejselegat 

CGs globale fokus kommer også til udtryk i fundatsen til Lektor Bjørns Rejselegat, som uddeles hvert år til en nybagt student – ved translokationen.  Legatet og modtagerne af legatet omtales på undersiden legater – placeret under Alumni-sektionen. 

Legatet skal – ved at anerkende en elevs særlige indsats – demonstrere, at CG og CGs elever er aktive i global projekter. Modtageren af legatet skal ydermere have demonstreret vilje og evne til at kunne begå sig i en globalt orienteret verden, herunder skal eleven have vist, at vedkommende møder repræsentanter for andre kulturer på en fordomsfri måde. 

Legatat er eftertragtet blandt CGs elever, og på CG mener vi, at vi derved er med til at bevidstgøre eleverne om vigtigheden af et globalt udsyn. 

Og så er legatet et rejselegat, hvilket vil sige, at pengene er øjemærket til, at eleven skal begå sig internationalt. Alene af den grund styrkes det globale udsyn helt konkret hos den enkelte legatmodtager. Og indirekte hos CGs øvrige elever grundet deres bevidsthed om legatets eksistens. 

Partnerskaber

Christianshavns Gymnasium er en Verdensmålsskole under UNESCO og med i de to netværk 

  • Bæredygtig udvikling
  • Globalt medborgerskab