Karakterer og eksamen

Info om karakterskala og eksamen

NB: Det der står på denne side og CGs eksamenssider er kun delvist gældende for skoleåret 2019/20. I de tilfælde, hvor covid-nødbekendtgørelser og andre officielle covid-relaterede retningslinjer er i strid med disse regler, er det covid-bekendtgørelser og -retningslinjer, der er gældende. Alle elever og lærere informeres internt (lectio, mail o.lign.) om, hvilke regler, der er gældende og ikke-gældende. Er du i tvivl om noget, så ret henvendelse til CG.

De covid-relaterede nødbekendtgørelser og retningslinjer har også konsekvenser for håndteringen af 1) klager over prøver/eksamener og – i særdeleshed – 2) klager over afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). De afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) offentliggøres senere end normalt, i visse tilfælde  på sidste prøvedag (24.6). Som konsekvens vejleder Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn (under STUK, Børne- og Undervisningsministeriet) om, at man kan fastsætte en lokal klagefrist. På CG har vi fastsat den frist til to uger efter datoen for offentliggørelse af karakteren. For ikke at stille eventuelle klagere dårligt, har vi på CG undladt at fastsætte en frist, der er kortere end de to uger, der gælder ved klager over prøver/eksamener. Det har dog den konsekvens, at klagefristen i en række tilfælde udløber, når størsteparten af CGs ansatte er gået på ferie. Det er derfor ikke sikkert, at CG kan behandle eventuelle sager så hurtigt, som vi har tradition for at gøre. Ret henvendelse til CG, hvis du har spørgsmål. Så guider vi dig.

Du kan læse meget mere om prøver og eksamen hos Undervisningsministeriet på siden prøver og eksamen. Se også ministeriet samlede indgang til (alle) love, bekendtgørelser og vejledninger for gymnasieområdet.

Karakterer

På CG får du standpunktkarakterer tre gange om året; første gang i november, anden gang i begyndelsen af marts og endelig som årskarakter ved afslutningen af skoleåret. Årskarakteren er også en standpunktskarakter og viser ikke din udvikling i løbet af året. Hertil kommer evt. årsprøvekarakterer, der dog ikke kommer til at stå på dit eksamensbevis.

Eksamen

Studentereksamensresultatet består af dine årskarakterer i dine fag gennem de 3 år, karaktererne ved ialt 10 prøver samt et studieretningsprojekt.

Skriftlige prøver: Du skal til skriftlig prøve i fag på A-niveau (dog ikke historie). Hvis du ikke har engelsk på A-niveau, skal du til skriftlig prøve i engelsk på B-niveau.

Mundtlige prøver: Du skal til max. syv mundtlige prøver i løbet af de tre år. Prøven aflægges på det klassetrin, hvor du afslutter din undervisning. Undervisningsministeriet bestemmer, hvad du skal op i.

Det endelige studentereksamensgennemsnit

Det gennemsnitsresultat,der kommer til at stå på dit eksamensbevis, er et vægtet gennemsnit af de karakterer, der fremgår af beviset.

  • A-niveaufagene og studieretningsprojektet har vægt 2
  • B-niveaufagene har vægt 1,5
  • C-niveaufagene har vægt 1
    Fordeling af vægte:
  • Årskarakter: Hvis et fag har både en mundtlig og en skriftlig karakter, så deles vægten mellem dem.
  • Eksamenskarakter: hvis det er muligt at komme til eksamen både mundtligt og skriftligt deles vægten. Hvis et fag ikke udtrækkes som mundtligt eksamensfag, beholder de skriftlige karakterer den halve vægt.

Klager

Ønsker du at klage over undervisningen, en karakter eller andet, skal du rette henvendelse til CG. Så får du klagevejledning, dvs. at vi guider dig, så du ved, hvordan du bærer dig ad med at klage.