Studievejledning

Alle klasser har en studievejleder tilknyttet

Når du starter på CG, træder du ind i en verden, der for nogle kan være udfordrende, og det er ikke nødvendigvis alle problemer, der kan løses i klasseværelset med læreren eller kammeraterne. Derfor er fire lærere ansat til at være gennemførselsvejledere eller studievejledere, som vi kalder dem i daglig tale.

Spørg en studievejleder

Studievejlederen tager sig af spørgsmål og problemer, som handler om, hvordan man gennemfører de tre år i gymnasiet på den bedste måde. Det kan handle om afklaring af, hvilke valgfag du har mulighed for at vælge, hvordan du søger om SU, eller hvordan du tager noter, læser effektivt og på den måde får mest muligt ud af undervisningen. Når det handler om det, vi kalder studieteknik (dvs. hvordan man bliver man en bedre læser, får mere ud af sine notater etc.), så tager studievejlederne rundt i klasserne og snakker om disse ting.

Et stykke inde i grundforløbet i 1.g afholder studievejlederne samtaler med eleverne – som optakt til valget af studieretning.

Spørgsmålene kan også have mere privat karakter. Der kan opstå problemer på hjemmefronten, dødsfald, sygdom eller lignende, som i en periode kan gøre den faglige deltagelse vanskelig. I sådan en situation er studievejledningen et sted, man kan gå hen for at få hold på alle de praktiske problemer med fravær, faldende karakterer og manglende opgaveafleveringer. Det kan også bare være, at man har behov for en snak med en, der ikke er far eller mor. Studievejlederne har tavshedspligt og lytter til alle typer af problemer, som gør, at det er svært at gå i skole.

Hvor finder du studievejlederne?

I hverdagen:

Studievejlederne holder til oppe under taget i skolens hovedbygning (musikfløjen). Kontoret er åbent i 3.- 4.lektion, hvor man kan komme forbi. I eksamensperioden kan der forekomme afvigelser.

Det kan være en fordel at aftale et møde med studievejlederen via lectio.

Planen for studievejledernes træffetider opdateres løbende i skoleåret og annonceres altid her på hjemmesiden.

Tabel: Studievejledning - træffetider - eksamensperioden
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Uge 20LHIngenAnKALH
Uge 21AnAnKALukketLukket
Uge 22AnKACTCTCT
Uge 23LukketCTLHCTCT
Uge 24KALHKAAnAn
Uge 25LHLHKAIngenIngen

Kontaktinformationer:

Anders (An): an@cg-gym.dk, tlf. 60 61 03 74

Christian (CT): ct@cg-gym.dk, tlf. 26 29 69 54

Kirsten (KA): ka@cg-gym.dk, tlf. 28 47 26 72

Lisbeth (LH): lh@cg-gym.dk, tlf 21 13 87 34

Information fra studievejledningen

Luk alle dropdowns

Ekstra hjælp til elever med læse-/ skriveproblemer

På CG har vi tilbud om ekstra hjælp til elever med læse-/skriveproblemer. Det vil sige at der et tilbud om ekstra undervisning til elever, der f.eks. konstaterer:

  • at deres læsehastighed er for langsom
  • at de har staveproblemer
  • at de læser med for ringe forståelse

Kontakt studievejlederne, hvis du mener, at du har behov for at blive tilknyttet læseværkstedet. Det er studievejlederne, der henviser dig dertil.

Det er en studievejleder, der er ansvarlig for læseværkstedet.

Gymnasial psykologisk rådgivning

Den psykologiske rådgivning er et tilbud om støtte til elever, hvis tilværelse synes uoverskuelig, eller hvor noget er gået i hårknude af den ene eller den anden grund. Den psykologiske rådgivning, som kan tilbydes den enkelte elev, er begrænset til tre samtaler. Dersom der er behov for yderligere, vil psykologen forsøge at finde andre muligheder for længerevarende hjælp.

Psykologen har tavshedspligt, dvs. at der ikke videregives oplysninger til andre, med mindre det er aftalt med eleven. Ift. unge under 18 år, kan det, i meget alvorlige tilfælde, være nødvendigt og lovpligtigt at inddrage forældre og/eller socialforvaltningen.

Det er studievejlederen, der henviser til psykologen. Elever kan således ikke opsøge psykologen uden at have talt med studievejlederen først. Psykologen kontakter derefter direkte eleven på mail, sms eller telefon. Psykologen bestræber sig på, at ventetid til første samtale ikke bliver på mere end en uge.

CG har en fast tilknyttet deltidspsykolog, Cille Løvgreen, som varetager den psykologiske rådgivning.

Når Cille Løvgreen er på CG, holder hun til i et nabolokale til studievejledningen, som er placeret oppe under taget i hovedbygningen (musikfløjen).

Cille Løwe Lindgren - Psykolog på CG
Cille Løwe Lindgren – Psykolog på CG

OVERSIGT OVER STUDIEVEJLEDERNES TRÆFFETIDER

Hverdagen:

Du kan reservere tid ved at skrive til din vejleder i lectio. Ellers er der som udgangspunkt åbent alle dage i 3. lektion (10.30-11.30) og 4. lektion (12.00-13.00). Her gælder ”først til mølle”-princippet.

Du kan altså bestille tid over lectio – i en direkte besked til den studievejleder, der er tilknyttet din klasse. Alternativt kan du komme i kontakt med din studievejleder ved at skrive en mail: benyt studievejlederens initialer, fulgt af @cg-gym.dk

CGs fire studievejledere er Anders Kahr-Højland (An), Christian Theilmann Møller(CT), Kirsten Andersen og Lisbeth Holm (LH). I dokumentet OVERSIGT OVER STUDIEVEJLEDERNES TRÆFFETIDER 21 22 (åbner i nyt vindue) kan du se, hvilken studievejleder der er knyttet til din klasse, og du kan se den enkelte vejleders træffetider.

I eksamenstiden kan der forekomme afvigelser, vi henviser til det skema herfra, når det er aktuelt. 

NB. I forbindelse med migration til ny hjemmeside primo 2022, vil formidlingen af træffetiderne skifte karakter. Fx introducerer vi webtilgængelige tabelværktøjer på hjemmesiden.

Telefonnumre:

Anders (An): 60610374

Christian (CT): 26296954

Kirsten (KA): 28472672

Lisbeth (LH): 21138734

Her finder du nyttige links der ofte bruges af vores elever på CG. Du kan også se links til din videregående uddannelse. Studievejledningen kan hjælpe dig hvis du har yderligere spørgsmål.

Statens Uddannelsesstøtte – om og hvordan, du kan få økonomisk støtte
Vejledning om SU (Power Point)
Uddannelseskort – om rabat på transportudgifter
Uddannelsesguiden – vejledning til uddannelse og job
Studentum – søgemaskine til alle uddannelser
Genvej nu – portal til alle ungdomsuddannelser
Find din uddannelse – om efter- og videreuddannelse
Ungdomsboliger – guide til kollegium- og ungdomsboliger i Danmark
Lejeloven – juridisk information om rettigheder og forpligtelser for både lejer og udlejer
Værd at vide om optagelser på videregående uddannelser, når du vælger studieretning og valgfag
Studerende online – stor portal for studerende ved de videregående uddannelser med bla. et oversigt over legater
Projekt Frivillig  – Få et frivilligt job og et Frivilligbevis. Det kan være gavnligt, når du engang skal søge job eller ind på en uddannelse

NB: Det der står på denne side og CGs eksamenssider er kun delvist gældende for skoleåret 2019/20. I de tilfælde, hvor covid-nødbekendtgørelser og andre officielle covid-relaterede retningslinjer er i strid med disse regler, er det covid-bekendtgørelser og -retningslinjer, der er gældende. Alle elever og lærere informeres internt (lectio, mail o.lign.) om, hvilke regler, der er gældende og ikke-gældende. Er du i tvivl om noget, så ret henvendelse til CG.

De covid-relaterede nødbekendtgørelser og retningslinjer har også konsekvenser for håndteringen af 1) klager over prøver/eksamener og – i særdeleshed – 2) klager over afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer). De afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) offentliggøres senere end normalt, i visse tilfælde  på sidste prøvedag (24.6). Som konsekvens vejleder Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn (under STUK, Børne- og Undervisningsministeriet) om, at man kan fastsætte en lokal klagefrist. På CG har vi fastsat den frist til to uger efter datoen for offentliggørelse af karakteren. For ikke at stille eventuelle klagere dårligt, har vi på CG undladt at fastsætte en frist, der er kortere end de to uger, der gælder ved klager over prøver/eksamener. Det har dog den konsekvens, at klagefristen i en række tilfælde udløber, når størsteparten af CGs ansatte er gået på ferie. Det er derfor ikke sikkert, at CG kan behandle eventuelle sager så hurtigt, som vi har tradition for at gøre. Ret henvendelse til CG, hvis du har spørgsmål. Så guider vi dig.

Du kan læse meget mere om prøver og eksamen hos Undervisningsministeriet på siden prøver og eksamen. Se også ministeriet samlede indgang til (alle) love, bekendtgørelser og vejledninger for gymnasieområdet.

Karakterer

På CG får du standpunktkarakterer tre gange om året; første gang i november, anden gang i begyndelsen af marts og endelig som årskarakter ved afslutningen af skoleåret. Årskarakteren er også en standpunktskarakter og viser ikke din udvikling i løbet af året. Hertil kommer evt. årsprøvekarakterer, der dog ikke kommer til at stå på dit eksamensbevis.

Eksamen

Studentereksamensresultatet består af dine årskarakterer i dine fag gennem de 3 år, karaktererne ved ialt 10 prøver samt et studieretningsprojekt.

Skriftlige prøver: Du skal til skriftlig prøve i fag på A-niveau (dog ikke historie). Hvis du ikke har engelsk på A-niveau, skal du til skriftlig prøve i engelsk på B-niveau.

Mundtlige prøver: Du skal til max. syv mundtlige prøver i løbet af de tre år. Prøven aflægges på det klassetrin, hvor du afslutter din undervisning. Undervisningsministeriet bestemmer, hvad du skal op i.

Det endelige studentereksamensgennemsnit

Det gennemsnitsresultat,der kommer til at stå på dit eksamensbevis, er et vægtet gennemsnit af de karakterer, der fremgår af beviset.

  • A-niveaufagene og studieretningsprojektet har vægt 2
  • B-niveaufagene har vægt 1,5
  • C-niveaufagene har vægt 1
    Fordeling af vægte:
  • Årskarakter: Hvis et fag har både en mundtlig og en skriftlig karakter, så deles vægten mellem dem.
  • Eksamenskarakter: hvis det er muligt at komme til eksamen både mundtligt og skriftligt deles vægten. Hvis et fag ikke udtrækkes som mundtligt eksamensfag, beholder de skriftlige karakterer den halve vægt.

Klager

Ønsker du at klage over undervisningen, en karakter eller andet, skal du rette henvendelse til CG. Så får du klagevejledning, dvs. at vi guider dig, så du ved, hvordan du bærer dig ad med at klage.