Studievejledning

Alle klasser har en studievejleder tilknyttet

Når du starter på CG, træder du ind i en verden, der for nogle kan være udfordrende, og det er ikke nødvendigvis alle problemer, der kan løses i klasseværelset med læreren eller kammeraterne. Derfor er fire lærere ansat til at være gennemførselsvejledere eller studievejledere, som vi kalder dem i daglig tale.

Spørg en studievejleder

Studievejlederen tager sig af spørgsmål og problemer, som handler om, hvordan man gennemfører de tre år i gymnasiet på den bedste måde. Det kan handle om afklaring af, hvilke valgfag du har mulighed for at vælge, hvordan du søger om SU, eller hvordan du tager noter, læser effektivt og på den måde får mest muligt ud af undervisningen. Når det handler om det, vi kalder studieteknik (dvs. hvordan man bliver man en bedre læser, får mere ud af sine notater etc.), så tager studievejlederne rundt i klasserne og snakker om disse ting.

Et stykke inde i grundforløbet i 1.g afholder studievejlederne samtaler med eleverne – som optakt til valget af studieretning.

Spørgsmålene kan også have mere privat karakter. Der kan opstå problemer på hjemmefronten, dødsfald, sygdom eller lignende, som i en periode kan gøre den faglige deltagelse vanskelig. I sådan en situation er studievejledningen et sted, man kan gå hen for at få hold på alle de praktiske problemer med fravær, faldende karakterer og manglende opgaveafleveringer. Det kan også bare være, at man har behov for en snak med en, der ikke er far eller mor. Studievejlederne har tavshedspligt og lytter til alle typer af problemer, som gør, at det er svært at gå i skole.

Hvor finder du studievejlederne?

I hverdagen:

Studievejlederne holder til oppe under taget i skolens hovedbygning (musikfløjen). Kontoret er åbent i 3.- 4.lektion, hvor man kan komme forbi. Her gælder først-til-mølle princippet. I eksamensperioden kan der forekomme afvigelser.

Det kan være en fordel at aftale et møde med studievejlederen via lectio. Det gør du i en direkte besked til den studievejleder, der er tilknyttet din klasse. Alternativt kan du komme i kontakt med din studievejleder ved at skrive en mail: benyt studievejlederens initialer, fulgt af @cg-gym.dk

Tabel: Studievejledere - fordeling på klasser - november-juni
Anders Kahr-Højland (An)Christian Theilmann Møller (CT)Lisbeth Holm (LH)Kirsten Andersen
1.g-klasser 1.a, 1.d, 1.y1.b, 1.j1.k, 1.n1.m, 1.z
2.g-klasser2.k, 2.n2.m, 2.x2.b, 2.j, 2.y2.a, 2.d, 2.e
3.g-klasser3.j3.e, 3.k, 3.n3.a, 3.d, 3.x3.b, 3.m
Tabel: Studievejledning - træffetider - november-juni
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Lige uger
10.30-11.30LHCTKAAnKA
12.00-13.00LHCTKAAnKA
------------------
Ulige uger
10.30-11.30AnKALHCTLH
12.00-13.00AnKALHCTLH

Kontaktinformationer:

Anders (An): an@cg-gym.dk, tlf. 60 61 03 74

Christian (CT): ct@cg-gym.dk, tlf. 26 29 69 54

Kirsten (KA): ka@cg-gym.dk, tlf. 28 47 26 72

Lisbeth (LH): lh@cg-gym.dk, tlf 21 13 87 34

Information fra studievejledningen

Luk alle dropdowns

Ekstra hjælp til elever med læse-/skrivevanskeligheder

På CG har vi tilbud om ekstra hjælp til elever med læse-/skrivevanskeligheder, fx

  • hvis læsehastigheden er for langsom
  • hvis der er problemer med stavning
  • hvis der læses med for ringe forståelse

Kontakt studievejlederne eller CGs ansvarlige for elever med læse- og skrivevanskeligheder, hvis du har sådanne.

Vi tester i øvrigt alle nystartede elever.

CGs ansvarlige for elever med læse- og skrivevanskeligheder

Marie Louise Sørensen (LS), ls@cg-gym.dk eller som besked i lectio

Psykologisk samtale er et tilbud om støttende samtaler til jer elever, som oplever, at hverdagen er blevet svær at overskue eller hvor noget er gået i hårdknude. Du tilbydes op til tre samtaler af en times varighed. Ved yderligere behov hjælper psykologen med at finde andre muligheder for hjælp udenfor CG.

Psykologen på CG hedder Cille Løwe Lindgren. Cille har været tilknyttet CG siden 2017 og har i mere end ti år haft terapi med unge.

Cille har i kraft af sin psykologfunktion tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger fra samtalerne kun videregives, hvis det er aftalt med dig. Ift. elever under 18 år, kan det, i særligt alvorlige tilfælde, være nødvendigt at inddrage forældre og/eller socialforvaltning.

For at blive henvist til psykologen, skal du kontakte din studievejleder, som i dialog med dig vurderer om en henvisning til psykologen er relevant. Bliver du henvist, kontakter psykologen dig samme dag, som henvisningen er modtaget med tilbud om tid til samtale. Psykologen bestræber sig på at tilbyde første samtale indenfor to uger.

Cille Løwe Lindgren - Psykolog på CG
Cille Løwe Lindgren – Psykolog på CG

Du kan læse meget mere om prøver og eksamen på siden, Eksamen (åbner i samme vindue)

Karakterer

På CG får du standpunktskarakterer tre gange om året; første gang i november, anden gang i begyndelsen af marts og endelig som årskarakter ved afslutningen af skoleåret. Årskarakteren er også en standpunktskarakter og viser ikke din udvikling i løbet af året. Hertil kommer evt. årsprøvekarakterer, der dog ikke kommer til at stå på dit eksamensbevis.

Eksamen

Studentereksamensresultatet består af dine årskarakterer i dine fag gennem de 3 år, karaktererne ved ialt 10 prøver samt et studieretningsprojekt.

Skriftlige prøver: Du skal til skriftlig prøve i fag på A-niveau (dog ikke historie). Hvis du ikke har engelsk på A-niveau, skal du til skriftlig prøve i engelsk på B-niveau.

Mundtlige prøver: Du skal til max. syv mundtlige prøver i løbet af de tre år. Prøven aflægges på det klassetrin, hvor du afslutter din undervisning. Undervisningsministeriet bestemmer, hvad du skal op i.

Det endelige studentereksamensgennemsnit

Det gennemsnitsresultat,der kommer til at stå på dit eksamensbevis, er et vægtet gennemsnit af de karakterer, der fremgår af beviset.

  • A-niveaufagene og studieretningsprojektet har vægt 2
  • B-niveaufagene har vægt 1,5
  • C-niveaufagene har vægt 1
    Fordeling af vægte:
  • Årskarakter: Hvis et fag har både en mundtlig og en skriftlig karakter, så deles vægten mellem dem.
  • Eksamenskarakter: hvis det er muligt at komme til eksamen både mundtligt og skriftligt deles vægten. Hvis et fag ikke udtrækkes som mundtligt eksamensfag, beholder de skriftlige karakterer den halve vægt.

Klager

Ønsker du at klage over undervisningen, en karakter eller andet, skal du rette henvendelse til CG. Så får du klagevejledning, dvs. at vi guider dig, så du ved, hvordan du bærer dig ad med at klage.

Nyttige links

Her finder du nyttige links der ofte bruges af vores elever på CG. Du kan også se links til din videregående uddannelse. Studievejledningen kan hjælpe dig hvis du har yderligere spørgsmål.

Alle links åbner i nyt vindue,

Statens Uddannelsesstøtte (offentlig) – om og hvordan, du kan få økonomisk støtte
Ungdomskort (offentlig) – om rabat på transportudgifter
Uddannelsesguiden (offentlig) – vejledning til uddannelse og job
Studentum (privat) – søgemaskine til alle uddannelser
Copenhagen Skills (offentlig) – fx Skillsguiden til valg af erhvervsuddannelser fx efter gymnasiet
Ungdomsboliger (privat) – guide til kollegie- og ungdomsboliger i Danmark
Lejeloven (privat) – juridisk information om rettigheder og forpligtelser for både lejer og udlejer
Studerende online (privat) – stor portal for studerende ved de videregående uddannelser med bla. et oversigt over legater