Bestyrelsen

Du kan se hvem der sidder i CGs bestyrelse, du kan også se vores vedtægter og referater fra tidligere bestyrelsesmøder.

Nyeste øverst. Dokumenterne publiceres med en vis forsinkelse, idet de først skal godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Skoleåret 2023/24

Skoleåret 2022/23

Skoleåret 2021/22

Skoleåret 2020/21

Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor ved CG

Bestyrelsen for Christianshavns Gymnasium (CG) har formuleret et antal indsatsområder i rektors resultatkontrakt for gældende skoleår.

Kontrakten læses i sin helhed ved at følge lænken til dokumentet, Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor ved Christianshavns Gymnasium for skoleåret 2023-24 (åbner i nyt vindue).

I tillæg til resultatlønskontrakten ses målopfyldelsesgraden for forudgående skoleår.

Hent gældende Vedtægter for Christianshavns Gymnasium.


Tilhørende: Uddannelsesudbud af studieretninger – bilag til vedtægt:


Samt Forretningsorden for Christianshavns Gymnasiums bestyrelse, som – med udgangspunkt i vedtægterne – regulerer bestyrelsens arbejde.

Forretningsorden for Christianshavns Gymnasiums bestyrelse


Selve vedtægterne kan læses i fuldtekst herunder:

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Christianshavns Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i
Københavns Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29546010. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Christianshavns Gymnasiums overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution som led i kommunalreformen.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.
Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af Børne- og Undervisningsministeren.

Stk. 3. Institutionens formål er endvidere varetagelse, i henhold til skriftlig aftale herom, af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.
Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:
1) 5 udefrakommende medlemmer:
1 medlem med grundskoleledererfaring fra lokalområdet udpeges af Skolelederne Københavns Kommune (SKK).
1 medlem, der udpeges af Københavns Universitet.
2 medlemmer, der udpeges ved selvsupplering. Udpegningen foretages af de øvrige udefra kommende medlemmer
samt de af elevrådet og medarbejderne udpegede medlemmer med stemmeret.
1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse
ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har
stemmeret.
3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere.
Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.
Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som
udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. I, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.
Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.
Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.
Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.
Stk 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.
Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

§ 8. Bestyrelsen er over for Børne- og Undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.
Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.
Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af 42, stk. 3,2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.
Stk. 2. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand.

Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Børne- og Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke: Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering
2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.
3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.
Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.
Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.
Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.
Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. i, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.
Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af Børne- og Undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af Børne- og Undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.
Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af Børne- og Undervisningsministeren, jf. § 5, stk. i, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.
Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.

§ 20. Denne vedtægt træder i kraft den 6. oktober 2023. Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af funktionsperioden, jf. reglerne herom i gældende vedtægt godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet den 15.11. 2006.
Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 2. pkt., nævnte bilag.
Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 28.9.2023 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

Bestyrelsen godkendte den gældende vedtægter okt. 2023, vedtægten er offentliggjort på CGs hjemmeside 04.10.2023.

Tidligere vedtægter, godkendelser og offentliggørelser: Bestyrelsen godkendte den tidligere ændrede vedtægt 2017 og vedtægter 2014, og før denne vedtægt 24.10.2006, Undervisningsministeriets godkendelse fulgte 15.11.2006. Vedtægten har ligget på CGs to tidligere hjemmesider, den første hostet af Københavns Kommune, hvorfra vi flyttede den til CGs 2010-hjemmeside pr. 07.06.2010.

Bestyrelsens medlemmer

Anette Dørge

Formand for CG’s bestyrelse


Direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Camilla Hoffmann Imms

Medlem af bestyrelsen.


Skoleleder, Gladsaxe skole.

Jakob Harder

Medlem af bestyrelsen.


Dekan, det lærerfaglige fakultet, Københavns Professionshøjskole.

Grete Bertelsen

Medlem af bestyrelsen


Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet, Science Fakultetsdirektionen

Kim S. Paulsen

Medlem af bestyrelsen


Skoleleder på Lundehusskolen

Troels Vang Andersen (ta)

Rektor


Tilforordnet ved bestyrelsen

Birthe Tandrup (bt)

Vicerektor


Tilforordnet ved bestyrelsen

Eik Andreasen (ea)

Underviser (lærer) i biologi og historie


Tillidsmand, medlem af bestyrelsen

Kirsten Andersen (ka)

Underviser (lærer) i idræt, mediefag og naturgeografi


Studievejleder, Kursusleder, Medlem af bestyrelsen

Karla Yrsa Heilmann-Larsen

Medlem af bestyrelsen


Elevrepræsentant

Lua Maria Syska

Medlem af bestyrelsen


Elevrepræsentant