Elevråd

Elevråd og udvalg

CG har selvfølgelig et elevråd. Der en mangeårig tradition for, at elevrådet er velfungerende – ikke kun til glæde og gavn for eleverne men til glæde og gavn for CG i sin helhed.

Det daglige arbejde organiseres via lectio og Elevrådet på CGs facebookside.

Ud over den formelle struktur findes der et vildnis af elevudvalg, som ikke er underlagt elevrådet, men som (også) er med til at præge hverdagslivet på CG. Nogle af disse udvalg går igen år efter år, f.eks. OD-udvalget (Operation Dagsværk) og festudvalget. Andre sådanne udvalg kommer til og forvinder hurtigt. Læs om disse udvalg og andre ekstra tilbud på siden “Ekstra tilbud og aktiviteter” “Hverdagslivets udvalg“.

Elevrådet

Elevrådet er stedet, hvor du kan sprænge kreativitetens grænser, stedet hvor du kan debattere frit, stedet hvor du kan komme med dine problemer og løsninger, stedet hvor du kan ændre noget, men frem for alt er elevrådet stedet, hvor du kan blive hørt.

Elevrådet på CG adskiller sig fra elevrådet på andre gymnasier på en helt unik måde. På CG har vi nemlig et åbent elevråd. Det vil sige, at vi ikke har nogen formand eller næstformand, vi er ikke kun en lille skare af enkeltpersoner fra hver klasse, der tilsammen udgør elevrådet.

At elevrådet er åbent vil sige, at alle er med, ikke at alle har mødepligt, men at alle kan komme til møderne, og alle har lige meget at sige, hvad enten man er 1.g’er på 4. uge eller 3.g’er på 3. år. Hvad enten man har deltaget i hundrede møder, eller man lige er mødt op – alle stemmer tæller!

Alle er lige i vores elevråd, og det er vi utrolig stolte af.

Stormøder

Stormøder er et ekstraordinært stort elevrådsmøde, da alle elever plejer at deltage (fremmøde er dog ikke længere obligatorisk). På stormøder kan man tage større beslutninger, der normalt ikke står til ændring, så som vedtægtsændringer.

Tovholdere

Da et åbent elevråd lever af elevkommunikation, er det virkelig nødvendigt for elevrådet at komme ud til alle klasser. Derfor har alle klasser 1-2 tovholdere, som “altid” sørger for, at der er mindst én fra klassen, der kommer til elevrådsmøderne. Disse tovholdere er elevrådets vej ud i klasserne, det er de tovholdere, elevrådet kontakter, når der er emner, der skal diskuteres i klassen. Det er utrolig vigtigt, at vi har disse tovholdere, da vi skal høre alle stemmer for at bevare vores elevdemokrati.

Alle fra klassen er selvfølgelig velkommen til at komme, da vi som nævnt har et åbent elevråd. Tovholderne er altså blot en sikret repræsentant for klassen, der sørger for, at klassens holdning bliver kendt og hørt.

Magt?

Elevrådet besidder en reel magt, da vi både har mandat til at ændre store og små ting. Vi er elevernes stemmerør, og det i sig selv er højt respekteret på CG. Elevrådet har fået gennemført mange ting gennem tiden eks. kommunikationsaftalen. Vi vil fortsat anvende og udnytte vores ressourcer til at kæmpe elevernes sag.

Hyttetur

Ud over alt det formelle arbejde, samt det sjove, som er en del af det sædvanlige elevrådsarbejde på skolen, så har elevrådet en årlig hyttetur. På hytteturen er der både oplæg og kampagner. Her får man ekstra tid til at gå helt i dybden med forskellige områder og på samme tid danne nogle nye venskaber. Der er selvfølgelig også tid til hygge.

Udvalgsoversigt

Elevrådet vælger repræsentanter til en række af CGs stående og ad hoc udvalg. Dertil har elevrådet har en masse opgaver, der skal løses. For at disse bliver håndteret bedst muligt, har elevrådet et antal underudvalg. Alle disse udvalg løser forskellige opgaver, der alle er en nødvendige for at få vores hverdag til at fungere og for at fremme elevindflydelsen på CG. Alle udvalgene rapporterer tilbage til det store åbne elevråd, og her tager eleverne så i fællesskab beslutninger eller videregiver information.

Koordinationsudvalget (KO)

Hvis man sidder i KO, er man med til at planlægge dagsorden og vælge, hvornår elevrådsmøderne afholdes. Ved hastesager har udvalget mandat til at tage en beslutning på vegne af elevrådet, men kun hvis beslutningen vedtages ved konsensus (alle stemmer det samme).

Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget består af rektor, nogle lærere, nogle pedeller og nogle elever. Udvalget beskæftiger sig med lærernes arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø. Udvalget mødes cirka fire gange årligt.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er skolens øverste organ og består af eksterne medlemmer, rektor, vicerektor, to lærerrepræsentanter, og to elevrådsrepræsentanter. I dette udvalg tages der overordnede beslutninger ift CG; blandt andet økonomi.

Bæredygtigheds-/klimaudvalget/B-WORKS

Her beskæftiger vi os med stort og småt, der kan fremme bæredygtighed og hjælpe klimaet. B-works er et bæredygtighedstiltag, hvor vi har fokus på det, man man kan bidrage med i hverdagen, fx reparere tøj og cykler.

Fællesområdeudvalget

Vi har indflydelse på udformning, indretning go udsmykning af fællesområderne på CG. Som elevrådsrepræsentant kan man fx blive spurgt om, hvad man synes om en bestemt idé, om man har tilføjelser, etc.

Fællesudvalget (FU)

Repræsentanterne i FU skal fungere som elevrådets stemme. I dette udvalg sidder man sammen med de andre udvalg og der tales om problemstillinger, der påvirker mere end et udvalg eller ikke hører til noget specifikt udvalg.

Globaliseringsudvalget

Globaliseringsudvalget arbejder med CGs globale og internationale profil. Dette indbefatter bl.a. udvekslingsophold i forbindelse med studierejser. Dette udvalgs opgaver er blevet flere, da vi har internationale cafeer, hvor vi fx får informationer om en aktuel konflikt i verden, både vha. foredragsholdere og korrespondenter.

Introudvalget

Vi arbejder for at gøre 1.g’ernes start på CG-livet så god som muligt.

IT-udvalget

I IT-udvalget er der fokus på den overordnede og den fremtidige IT og hvilken retning, CG skal bevæge sig i. Nogle gange sættes der ekstra fokus på konkrete ting, f.eks. da der blev diskuteret og implementeret Smartboards.

Juleafslutningsudvalget

Vi planlægger den juleafslutning, der sender os alle på juleferie.

Pædagogisk Råd (PR)

Lærerne har, ligesom eleverne har elevrådet, Pædagogisk Råd. PR mødes ca. en gang om måneden. Som elevrådsrepræsentant har man taleret til møderne, men dog ingen stemmeret.

Røde Kors

På CG er Røde Kors ambassadørerne særdeles aktive. Vi har succes med at sikre, at CG stiller med mange indsamlere til den årlige Røde Kors indsamling. I 2020 og 2022 var vi det gymnasium, der indsamlede flest penge til Røde Kors’ arbejde.

SexU

Skemaudvalget

I dette udvalg vedtager man overordnede retningslinjer for skemaplanlægning. F.eks. er der en retningslinje om, at vi skal have så få mellemtimer (frimoduler) som muligt. Som repræsentant i dette udvalg er man elevernes stemme og skal sørge for, at retningslinjerne bliver overholdt.

Skriftlighedsudvalget

Studievaneudvalget

Sundheds- og trivselsudvalget

Tillidspersoner

Torvenetværksgruppen