Mål for CG

MÅL FOR CG I 2021-22

Nedenfor gennemgår vi de fem indsatsområder for indeværende skoleår og angiver de mål, der knytter sig til de enkelte indsatsområder.

Illustration/figur - Mål for CG 2021-22

Indsatsområder og mål

Luk alle dropdowns

Efter mere end et skoleår med corona-pandemi og heraf følgende skole-nedlukninger og restriktioner forestår der et stort genopbygningsarbejde, når CG forventeligt vender tilbage til et mere normalt skoleliv i skoleåret 2021-22. Hver sommer udskiftes 1/3 af skolens elever. Det betyder, at genskabelse af skolekultur er et tilbagevendende projekt. I 2021-22 er der ingen (!) elever på CG, som har oplevet et helt skoleår uden corona-restriktionerne. Der kan derfor ikke som normalt ske en næsten umærkelig overlevering af skolekultur fra ældre til yngre årgange. Det er derfor ekstra vigtigt at støtte elevaktiviteterne, så CG kan vende tilbage som en skole med et velfungerende skoledemokrati, med en rigt blomstrende udvalgsstruktur og med et mangefacetteret kreativt og kunstnerisk miljø.

Vi skal derfor i det kommende år støtte CG-aktiviteter som: Elevråd, Operation Dagsværk, Natværk, Røde Kors arbejde, musical, kor, åben musik, frivillig billedkunst og idræt, forfatterskole, skoleblad, bogklub, samt en række udvalg som fx festudvalg, drømmeudvalg, cafeudvalg, kom-ud-valg. Situationen giver også mulighed for at angribe de mange elevaktiviteter på nye måder. Disse muligheder skal vi være parate til at understøtte og fremme.

Corona-perioden har betydet, at vi har måttet arbejde med nye metoder og på nye måder. Ikke mindst når det gælder mulighederne i virtuel undervisning og virtuel kommunikation. Det er vigtigt, at vi opsamler erfaringerne og bruger dem i perioden efter corona-restriktionernes ophør.

Målet er at genskabe og videreudvikle mange af de elevaktiviteter, som var et særkende ved CG inden corona-pandemien samt at opsamle og udnytte nye kompetencer ift. virtuel undervisning og kommunikation.

På CG har vi i de foregående 3 skoleår igennem den landsdækkende elevtrivselsundersøgelse fulgt elevernes selvopfattelse af bl.a. deres egen forberedelse til, deltagelse i og motivation for undervisningen. Der var i år 2 (2019-20) desværre en nedgang i elevernes indsats sammenlignet med år 1. Heldigvis viste sidste års undersøgelse (i 2020-21), at elevernes indsats var vendt tilbage til niveauet fra år 1 og til et niveau, der svarede til landsgennemsnittet. Alligevel ønsker bestyrelsen, at der også i 2021-22 fokuseres på elevernes lektielæsning og skriftlige arbejder samt deres motivation og aktive deltagelse undervisningen. Derfor skal vi støtte elevernes læring på individ-, klasse- og skoleniveau – gennem italesættelse af vigtigheden af gode arbejdsvaner, gennem stilladsering af elever med særlige udfordringer (generelt eller forårsaget af corona-restriktionerne), gennem strukturelle tiltag og gennem varierede undervisningsformer med mulighed for stor elevaktivitet.

Målet er at tage initiativer, som øger elevernes faglighed ved at skabe en forståelse hos eleverne for vigtigheden af at forberede sig og være aktive i undervisningen.

På CG ønsker vi at arbejde med FN´s mål for bæredygtighed i undervisningen og forholde os til dem. Dette arbejde fortsættes i 2021-22 i de enkelte fags undervisning, i fællestimer, i CG’s UNESCO-netværk og ift. konkret handling.

Et af de områder, hvor vi på CG kan gøre en forskel ift. klimaet, er ved at overveje transportformen på studierejserne i 2.g. Elevrådet har i 2020-21 diskuteret et oplæg, som blev fremlagt til diskussion i foråret 2020 af elevernes klimaudvalg, skolens bæredygtighedsudvalg samt ledelsen. Ideen er, at der i vidt omfang rejses ”fly-frit”, dog med undtagelser – primært ift. de udvekslingsaftaler CG har med skoler i Frankrig, Spanien og Israel. Bestyrelsen ønsker, at der formuleres en rejsepolitik, som forholder sig til elevernes studierejser og udvekslingsrejser – og som både inddrager CG’s ønske om udsyn til andre kulturer og sprog og CG’s ønske om at forholde sig aktivt til klimaproblemerne. Forslaget til en rejsepolitik tages op på bestyrelsesmødet i december med henblik på indførelse i skoleåret 2022-23. På CG vil vi i øvrigt have fokus på bæredygtighed i skolens almindelige drift og vedligeholdelse.

Målet er at arbejde videre med fokus på FN’s bæredygtighedsmål i undervisningen og at gennemføre en politik for studierejser, hvor der kun flyves i begrænset omfang.

I foråret 2021 gennemførte Samarbejdsudvalget på CG midt under corona’en en APV-undersøgelse (Arbejdsmiljøvurdering) af medarbejdernes opfattelse af skolens professionelle kapital og af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. APV-undersøgelsen pegede på, at der på CG er en høj grad af professionel kapital, som bl.a. giver sig udtryk i, at CG som arbejdsplads scorer højt på parametre som tillid, social kapital, retfærdighed, mening med arbejdet, loyalitet ift. arbejdspladsen samt ledelseskvalitet. Til gengæld scores der lavere på parametre om den enkeltes arbejdsbelastning udtrykt ved fx arbejds-privatlivskonflikt, søvnbesvær og udbrændthed. Det er parametre, hvor også andre gymnasier ligger relativt lavt sammenlignet med andre typer af danske arbejdspladser. Resultaterne kan være påvirket af corona-situationen, hvor ansattes arbejds- og privatliv mikses mere end normalt.

I forlængelse af Samarbejdsudvalgets handleplan ønsker bestyrelsen, at ledelsen i samarbejde med personalet arbejder på at skabe et bedre arbejdsmiljø, hvor den enkelte ansatte i højere grad føler, at der er mulighed for at udføre sine arbejdsopgaver på en kvalitativt tilfredsstillende måde, og hvor færre føler sig pressede, udbrændte eller stressede. Det kan fx ske ved at skabe bedre forhold for forberedelse af undervisning, ved at overveje forenklinger af arbejdet og ved at skabe mere hensigtsmæssige måder at planlægge arbejdsåret på – og ved at indtænke forskellige ansattes varierede udfordringer ved at vende tilbage fra ”hjemmearbejde” under corona’en til arbejde på skolen. Samtidig er det vigtigt at fastholde de forhold ved arbejdsmiljøet, som vurderes positivt i undersøgelsen, og som vedrører forhold som tillid, medejerskab, mening med arbejdet og godt samarbejde mellem ansatte og ledelse.

Målet er at arbejde med Samarbejdsudvalgets APV-handleplan, som fokuserer på at skabe et bedre forhold mellem kvalitetskriterier og oplevet kvalitet, bl.a. gennem et fokus på forenklinger og bedre planlægning af visse arbejdsprocesser samt mere tid til forberedelse af undervisning.

I foråret 2021 blev der indgået et politisk forlig om fastsættelse af nye regler for optagelse af elever til gymnasiet. Særligt i København og andre storbyer får de nye regler, som udmøntes i lovgivning til efteråret, konsekvenser i form af en helt anden logik i optagelsesreglerne. I København og visse andre storbyer vil fordelingen ikke længere fra og med 2023 ske ud fra afstand mellem skole og ansøgerbopæl. I stedet optages ansøgerne i tre adskilte puljer afhængig af forældrenes gennemsnitsindtægt. Hvis for mange elever fra en bestemt forældreindtægtsgruppe ansøger fx CG, vil optagelsen inden for denne gruppe blive afgjort gennem lodtrækning. Herved sikres en fordeling af elever fra forskellige socioøkonomiske baggrunde på alle gymnasier. Det har tidligere været muligt at optage elever fra en venteliste. Fremadrettet afvikles ordningen med ventelister. Der gives også gennem de nye regler en større mulighed for en central styring af kapaciteten på de enkelte gymnasier – fra Regionsråd og ministerium.

De nye optagelsesregler vil få en række implikationer for CG. Det er derfor bestyrelsens ønske, at ledelsen tilvejebringer data og analyser af de ændringer, der kan ske gennem indførelse af de nye optagelsesregler – og vurderinger af hvordan de vil påvirke CG. Herudover ønsker bestyrelsen oplæg om, hvordan CG kan forberede sig på disse ændringer gennem implementering af relevante tiltag. Forslagene skal forholde sig til økonomiske og skolekulturelle problemstillinger.

Målet er at ledelsen tilvejebringer data, analyser og handlingsforslag, der imødegår de nye optagelsesregler gældende fra 2023.

Hvert år formulerer CGs bestyrelse en række indsatsområder og mål. Indsatsområder og mål ses i de dokumenter, vi henviser til herunder.