Mål for CG

MÅL FOR CG

Hvert år formulerer CGs bestyrelse en række indsatsområder og mål. Indsatsområder og mål gennemgås nedenfor.

Mål for CG 2023-24

Luk alle dropdowns

Under dette indsatsområde vil der i skoleåret særligt være fokus på følgende:

Gode studievaner

Der oprettes et nyt Studievaneudvalg, som det første år skal undersøge elevernes studievaner/-kompetencer, analysere hvilken indsats, der er behov for samt igangsætte et antal initiativer i skoleårets løb. Udvalget prioriterer de områder, som er mest presserende (fx fordybelse, engagement og motivation, vedholdenhed, læseteknik, planlægning, noteteknik mv.) Udvalgets prioriterede forslag vil blive drøftet på en pædagogisk dag i efteråret 2023, som vil resultere i en plan for skoleårets aktiviteter. Indsatserne vil blive evalueret efter det første år i evalueringsrapporten for CG 23-24.

Målet er at styrke elevernes faglighed og motivation gennem forbedrede studievaner.

Nye digitale teknologier og skriftlighed

Det nedsættes et skriftlighedsudvalg, som skal fokusere på, hvordan eleverne kommer i gang med skriftlige afleveringer, med ny teknologi (fx chatbot GPT) og med elevernes forståelse af formålene med afleveringer og skriftlighed. Udvalget vil bl.a. arbejde med at kortlægge de muligheder chatbot giver ift. responsgivning på opgaver og skrivning i forskellige genrer i forskellige fag og evt. udvikle et regelsæt for hensigtsmæssig brug af digitale hjælpemidler. Derudover vil udvalget afholde nogle analoge aktiviteter, der skalstyrke elevernes bevidsthed om hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemidler og værktøj og lære dem at forholde sig kritisk, nuanceret og reflekteret til digitalisering og teknologi.

Målet er at understøtte lærere og elever i at anvende digitale hjælpemidler i undervisningen på en hensigtsmæssig måde.

Under dette indsatsområde vil der i skoleåret særligt være fokus på aktiviteter, der styrker elev- og medarbejdertrivsel.

Elevtrivsel

I Elevtrivselsundersøgelsen fra 2022-23 fremgår det, at CG ligger lidt dårligere end landsgennemsnittet på spørgsmålet ”føler du dig ensom i skolen”. Følelsen af ensomhed kan for visse elever forstærkes af et generelt rigtig velfungerende fællesskab på CG, hvor mange CG-elever italesætter det særligt gode fællesskab på CG. 

I skoleåret vil der derfor blive arbejdet med at skabe nye typer fællesskaber med større diversitet. Det indebærer blandt andet flere aktiviteter uden alkohol, afprøvning af et nyt koncept med bæredygtighedsworkshops og understøttelse af nye udvalg som bridge- og skakklub. Derudover sættes større fokus på krænkende adfærd blandt andet med udgangspunkt i det nye tillæg om samværsformer til CG’s studie- og ordensregler, som er lavet i samarbejde med elevrådet.

Målet er at styrke trivslen blandt elever med særligt fokus på at udbygge inkluderende fællesskaber.

 Medarbejdertrivsel

CG’s ledelse og administration har introduceret et nyt program – Plandisk – med en mere gennemarbejdet årsplanlægning, der fokuserer på en balancering af kerneundervisning kontra særlige aktiviteter og projekter i og uden for fagene.

Målet er dels, at medarbejderne oplever en god balance mellem den faglige undervisning og særlige aktiviteter og dels får et godt og hurtigt overblik over årets aktiviteter og opgaver.

Under dette indsatsområde vil der i skoleåret særligt være fokus på følgende:

ERASMUS

CG er i 2023 blevet akkrediteret som Erasmus-skole for de kommende 4 år. CG har i forlængelse heraf opnået støtte til følgende aktiviteter: a) gennemførsel af efteruddannelsesaktiviteter om ”gamification i sprogfag” og ”bæredygtighed” i science-fag samt b) individuelle udvekslinger i ca. 5+5 uger for elever i spansk, fransk og tysk. CG er i færd med at opbygge aftaler med nye samarbejdsskoler, der indebærer, at CG årligt kan sende 8 elever af sted til Spanien, Frankrig og Tyskland og samtidig modtage genbesøg fra et lignende antal elever. I det kommende skoleår ansøger CG i samarbejde med en italiensk skole i Bergamo om et samarbejdsprojekt på klasseniveau i engelskfaget. Eleverne skal arbejde med gamification i engelsk på CG og skal yderligere samarbejde med den italienske klasse under udvekslingsophold i både Bergamo og København.

Klasseudveksling i studieretninger med 2. fremmedsprog

I skoleåret arbejder CG på at etablere nye venskabsskoler i Tyskland og i Spanien. Formålet er at etablere årlige udvekslingsture mellem CG og de tyske/spanske skoler for elever på studieretningen i tysk og spansk.

Udvikling af bæredygtige studierejser – uden alkohol og uden fly

I skoleåret indfører CG alkoholfrie studierejser for alle 2.g- klasser.

I skoleåret arbejdes videre med CG’s nye regel om, at alle klasser normalt rejser uden brug af fly. Klasser på udvekslingsbesøg til skoler langt væk kan dog stadig rejse med fly. Der arbejdes fremadrettet på at udvikle nye måder at arrangere studierejser på – med et højt fagligt indhold, uden brug af urimelig lang transporttid og til nye destinationer.

CG har i en årrække deltaget i UNESCO-samarbejdet med en række danske og udenlandske skoler. Der fokuseres for nuværende på FN’s verdensmål. CG er interesseret i at skabe udsyn til andre kulturer og modtager hvert år både flere besøg og indleder flere samarbejder med skoler i udlandet. Der arbejdes fortsat videre på dette område.

Målet er fastholde – og på visse punkter udvide – CG’s globale samarbejder og aktiviteter.

Under dette indsatsområde vil der i skoleåret 2023-24 særligt være fokus på tilsyn og samarbejde med STUK om ét langsigtet og flere kortsigtede mål, som har til formål at øge CG-studenternes overgangsfrekvens til videregående uddannelser.

Det langsigtede mål er, at CG’s overgangsfrekvens stiger fra og med studenterårgangen 2025 og når 50% efter 27 måneder.

De kortsigtede mål er:

  • Undersøgelser og analyse af baggrunden for CG-studenternes sene studiestart gennem spørgeskemaundersøgelse af nuværende 3.g-elever ved vejleder fra Studievalg Danmark og fokusgruppeinterviews med tidligere CG-elever ved CG-studievejleder
  • Undersøgelse af andre gymnasiers praksis ift. karrierelæring – idéudveksling og sparring
  • ”Realitetstjek af drømmestudierne” – bredere orientering af 3.g-klasser om forskellige uddannelsesmuligheder med fokus på korte og mellemlange uddannelser (Studievalg DK)
  • Udbygning af CG’s alumnedag (”studie- og erhvervsdag”) med flere typer uddannelse
  • Udvide studiepraktik for 3.g i uge 41

De kortsigtede mål er alle nyere initiativer, som er igangsat i 2022-23, og som videreføres og udbygges i skoleåret 2023-24.  Derudover er det planen at facilitere vejledning i løbet af elevernes sabbatår, første gang i december 2023, så eleverne får information om uddannelsesmuligheder på et tidspunkt, hvor de er modtagelige for den. 3.g-årgangen har i foråret 2023 fået brev om, at de vil blive kontaktet af CG.

Målet er, at CG, gennem målrettede aktiviteter og monitorering af disse, arbejder på at nå det langsigtede mål om en overgangsfrekvens på 50 %.

De opstillede mål for 2023-24 findes også som .pdf udgave: Mål for CG 2023-24 (åbner i nyt vindue)