Mål for CG

MÅL FOR CG

Hvert år formulerer CGs bestyrelse en række indsatsområder og mål. Indsatsområder og mål gennemgås nedenfor.

Mål for CG 2022-23

Luk alle dropdowns

I skoleåret 2022-23 udarbejdes en ny strategi for CG. Strategien skal bygge på de fire nuværende elementer om FAGLIGHED, FÆLLESKAB, DEMOKRATI OG GLOBALE CHRISTIANSHAVNERE. Bestyrelsen vedtager den nye strategi på temamødet i maj-23 og inddrages undervejs i processen. Skolens elever og ansatte bidrager i efteråret 2022 med input til den nye strategi på to temamøder. Der nedsættes i efteråret et udvalg bestående af ansatte, elever og ledelse, som planlægger processen omkring inddragelse af elever og ansatte. Udvalget fremlægger resultater fra de to temamøder for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december-22. På baggrund af bestyrelsens kommentarer og input arbejder udvalget og ledelsen videre med formulering af et udkast til den nye strategi. På temamødet i maj-23 diskuterer bestyrelsen forslag til strategi og vedtager den efterfølgende.

Målet er at skabe en god proces for udarbejdelse af en ny strategi for CG i 2023-26 med inddragelse af både bestyrelse samt skolens elever og ansatte. Målet er desuden at få udarbejdet en strategi, der afspejler CG’s særlige kendetegn og giver retning for videreudvikling af skolen.

Det er en vigtig del af CG’s DNA at arbejde for at skabe stærke skolefællesskaber, idet stærke fællesskaber er vigtige for udfoldelsen af skolens demokrati, og for at den enkelte kan føle sig tryg og udfolde sit faglige og menneskelige potentiale. Det er i skoleåret 2022-23 et indsatsområde at genskabe og udvikle CG’s skoledemokrati og de mange fællesskabsorienterede aktiviteter, som kendetegner CG. Efter tre coronaår med mange begrænsninger i elevernes handlemuligheder, er der stadig behov for at understøtte elevernes arbejde især i alle de udvalg, som de styrer selv – fx OD, 3.g udvalg, Festudvalg, Drømmeudvalg og Torvenetværket – og som de løbende opretter. I 2.g klasserne ligger der yderligere en udfordring i at udvikle de flyfrie studierejser, som CG indfører fra og med skoleåret 2022-23.

Målet er at fastholde og udvikle CG’s stærke fællesskaber.

 

Elevtrivsel og – motivation

Elevernes motivation for at deltage velforberedte og aktivt i undervisningen er af væsentlig betydning for deres udvikling, læring og trivsel. I de seneste to års elevtrivselsundersøgelser har der været en positiv udvikling på denne parameter. I skoleåret 2022-23 arbejdes der videre med dette indsatsområde ved fx at fokusere på elevernes engagement, trivsel og aktive deltagelse i undervisningen; deres ideer til at skabe en bedre undervisning og deres tilbagemeldinger i undervisningsevalueringer; deres lektielæsning, fravær og aflevering af skriftlige opgaver.

Målet er at udbygge de seneste to års positive udvikling fra elevtrivselsundersøgelsen og fortsat udvikle en undervisning, hvor elever og lærere sammen arbejder på at skabe et undervisningsmiljø, som motiverer eleverne til at deltage aktivt og velforberedt i undervisningen. Ledelsen vil desuden sikre, at der skabes rammer for, at der kan gennemføres initiativer og fælles arrangementer med fokus på trivsel, forventnings- og præstationspres med det formål at skabe øget opmærksomhed om emnet.

Medarbejdertrivsel

Som opfølgning på APV-undersøgelsen fra foråret 2021 har skolens ledelse i samarbejde med Samarbejdsudvalget afholdt en række temaarrangementer om arbejdsmiljø, stress og arbejdsglæde. Ledelsen har desuden indført en række tiltag, der skal skabe en enklere arbejdsdag samt afsat midler i budgettet for 2022 til ekstra forberedelsestid til alle lærere. Disse initiativer videreføres i skoleåret 2022-2023 med henblik på at skabe et bedre arbejdsmiljø, hvor den enkelte ansatte i højere grad oplever, at der er mulighed for at udføre sine arbejdsopgaver på en kvalitativ tilfredsstillende måde.

Målet er at fastholde et fokus på at skabe gode rammer for de ansattes muligheder for at udføre arbejdsopgaverne på en tilfredsstillende måde inden for de ressourcemæssige rammer, der er til rådighed. Det vil ske ved, at der i budgettet for skoleåret 2022-2023 igen afsættes midler til ekstra forberedelsestid svarende til 34 timer per fuldtidsansat. Derudover vil ledelsen sikre, at emnet vil få en særlig opmærksomhed i den årlige MUS og i de løbende individuelle arbejdstidssamtaler.

Folketinget har sommeren 2022 vedtaget nye optagelsesregler gældende fra sommeren 2023. Reglerne bliver konkretiseret i bekendtgørelser i efteråret 2022, og de kan både påvirke skolens samlede elevkapacitet (som fremover udmeldes centralt) og skolens elevstrømme (ift. socioøkonomi og geografi). Disse forhold kan indirekte påvirke skolens økonomi. Der foregår yderligere et ministerielt arbejde med revision af taxametrene, som er udgangspunktet for tildeling af økonomi til gymnasierne. En revision af taxametrene i sammenhæng med de nye optagelsesregler vil fremadrettet kunne påvirke CG’s økonomi i væsentlig grad. I skoleåret 2022-23 er det vigtigt at forholde sig proaktivt til de ændringer af skolens rammevilkår, der måtte komme.

Målet er at analysere og vurdere, hvordan rammevilkårene for elevtilgang og taxameterydelser vil påvirke CG og overveje, hvordan vi på CG bedst muligt kan imødekomme disse ændringer.

På CG har vi formuleret et mål om, at mindst 60 % – og på sigt gerne 70 % – af en studenterårgang er påbegyndt en videregående uddannelse inden for 2 år efter dimission. Dette mål har vi endnu ikke opnået, og CG ligger derved et stykke lavere end landsgennemsnittet for almene gymnasier. I forsommeren 2022 har ministeriet udbedt sig en redegørelse for, hvorfor så mange CG-studenter først påbegynder videregående uddannelser så sent. Ministeriet overvejer i skrivende stund, om CG skal udtages til tilsyn på den parameter. I skoleåret 2022-23 er det et indsatsområde at danne et overblik over allerede igangsatte initiativer og virkningen af disse, at indhente viden og erfaring fra andre skolers initiativer på området samt at udarbejde en handleplan.

Målet er igangsætte initiativer, som kan fremme CG-studenternes overgang til videregående uddannelser inden for 2 år efter deres studentereksamen.

De opstillede mål for 2022-23 findes også som .pdf udgave: Mål for CG 2022 23 (åbner i nyt vindue)