Vision

CG – mission, vision og strategi

I 2015 tog bestyrelsen på CG initiativ til, at der skulle udarbejdes en ny vision for skolen. I processen er alle skolens elever og ansatte blevet taget med på råd – bl.a. på to temadage, hvor der er kommet en masse gode ideer frem, som skolen kan arbejde videre med. En af de positive erfaringer fra temadagene var, at elever og ansatte gennemgående tænker ret ens, når CG og skolens særpræg, værdier og mange gode sider skal beskrives.

Det har været en spændende proces for bestyrelsen at sammenfatte alle de fremkomne ideer i en ny 5-årig CG-vision 2016-20. På baggrund af visionsarbejdet formulerede bestyrelsen formuleret en 3-årig strategi i 2016. Denne strategi er i december 2018 blevet revideret i sin nuværende for. Strategien konkretiserer, hvordan CG i perioden 2019-21 skal sikre, at skolens vision også udmøntes i virkeligheden. Resultatet kan læses nedenfor, hvor CG’s mission, vision og strategi for de kommende år er beskrevet. For hvert skoleår vil der med udgangspunkt i strategien blive sat mål, som beskrives i CG’s mål og indsatsområder – de vil løbende kunne findes opdateret på skolens hjemmeside, christianshavns-gymnasium.dk.

MISSION

Christianshavns Gymnasium er en uddannelsesinstitution, som har til formål at gennemføre en almen gymnasial uddannelse for unge mennesker.

Skolens mission er derfor via et fokus på almendannende og studieforberedende aktiviteter at forberede eleverne til videregående uddannelse og til deltagelse i et samfund, der bygger på demokrati, ligeværd og åndsfrihed.

VISION

På Christianshavns Gymnasium er vi aktivt optaget af demokrati og samfund. Vores udsyn er globalt og vores forankring lokal.

Vi er en blandet flok, der sætter pris på forskellighed og kreativitet samtidig med, at vi dyrker fællesskabet. Derfor gør vi også en dyd ud af at kunne lytte til alle.

Udgangspunktet for CG er en stærk faglighed – for uden et stærkt fundament nytter det ikke noget. Vi bygger på et fagligt og stærkt engagement.

CG’s strategi 2019-21

I arbejdet med visionen har en række fortællinger udkrystalliseret sig om den skole, CG til dels er i dag, og som CG ønsker at blive. Vi har defineret fire strategiområder – faglighed, demokrati, fællesskab og globale christianshavnere – som kan rumme disse visionære fortællinger (se nedenfor). I slutningen af hvert strategiområde defineres nogle indsatsområder, som vi vil arbejde videre med.


Frihed, lighed & fællesskab

Luk alle dropdowns

På CG ved vi, at et højt fagligt niveau er fundamentet for det hele. Vi skal konstant videreudvikle os, så vi sikrer os det bedste personale og de bedste faglige rammer.

På CG er vi ambitiøse på elevers og ansattes vegne. Vi sætter høje krav til os selv og hinanden, fordi vi hele tiden tror på, at vi kan nå endnu længere.

På CG arbejder vi med kreativitet i alle dele af gymnasiets hverdag.
På CG udfordrer vi problemstillinger og skaber løsninger.

Derfor vil vi:

 • Udvikle undervisnings- og skoleaktiviteter, som er ambitiøse i forhold til elevernes faglige udvikling. Ambitionen er, at den enkelte elev når sit højeste potentiale – også set ud fra de faglige standarder, som sættes i hele det almene gymnasium. Vi vil derfor tilbyde individuel støtte og hjælp, både til elever, som har svært ved at følge et almindeligt gymnasieforløb, og til elever med særlige talenter og interesser.
 • Skabe et studiemiljø præget af fordybelse, vedholdenhed, nysgerrighed og udsyn til verden omkring os. Vi ønsker, at vores elever udvikler forudsætninger for videre studier med lyst til at gå i gang med at studere.
 • Skabe en større sammenhæng mellem de forskellige dele af undervisningen ved at udvikle lærersamarbejdet omkring den enkelte klasse, det enkelte fag og på tværs af fagene.
 • Udvikle fagligheder, som den unge er stand til at bruge og bringe i spil i diskussioner, i dagligdagen på CG og uden for gymnasiet

Vi er aktivt optaget af samfundet og af demokratiet som institution. Vi diskuterer, debatterer, er enige og uenige. Demokrati og medbestemmelse er gennemgående principper på CG.

På CG vedkender vi os, at der er mange veje til demokrati. Vi tror på, at handling skaber forvandling, så vi opfordrer til aktivitet på en demokratisk platform. Vi tror på, at alle har ret til at have indflydelse på forhold, der har betydning for hans eller hendes liv.

CG er præget af det levende ord. Vi tror på, at vi skal tale sammen, lytte til hinanden og udveksle tanker for at forstå og udvikle os.

Derfor vil vi:

 • Skabe en skole med et miljø præget af samtaler og dialog, hvor man opsøger og respekterer viden og indsigt, fremfører sine argumenter, lytter til og konstruktivt kritiserer andres argumenter. Vi vil sørge for, at alle får mulighed for at præge beslutninger, der påvirker dem.
 • Gennem undervisning og andre aktiviteter fremme en dagligdag på CG, hvor det er naturligt at sætte handling bag tanker og holdninger. Vi vil støtte, at den forståelse for verden, som eleverne udvikler, vil resultere i konkrete initiativer, der får indflydelse på skolehverdagen og livet uden for skolen.

På CG er vi en broget skare. Vi passer på hinanden, vi tager hensyn
og viser respekt for forskellighed – ligesom man gør i et godt samfund.

På CG uddanner selvstændigt tænkende ansatte selvstændigt tænkende unge. At være selvstændig og kunne fungere som uafhængig borger er en forudsætning for et frit samfund.

På CG opfordrer vi alle til at tage ansvar – elever såvel som ansatte. For deres skole, for deres liv og for samfundet omkring dem. På CG tager vi ansvar.

Derfor vil vi:

 • Fremme skole- og undervisningsaktiviteter, som udvikler fællesskabsfølelsen i og på tværs af klasserne. Vi vil fremme den enkeltes evne til og forståelse for at tage ansvar for egen og fællesskabets udvikling.
 • Prioritere og udvikle undervisningsformer og andre skole- aktiviteter, som kræver selvstændighed, samarbejdsevner og ansvarlighed – fx større skriftlige arbejder, musical, elevråds- arbejde, udvalgsarbejde, talentarbejde, internationale og lokale samarbejder.
 • Lægge vægt på, at både elever og lærere føler et fælles ansvar for at udvikle en kultur i klasserne, som giver den enkelte gode udviklingsmuligheder i et trygt fællesskab, hvor den enkelte både giver og tager på en måde, der fremmer nærvær og fastholdelse og mindsker fravær fra undervisningen.

CG har hjemme i hjertet af København på Christianshavn. Vi er rodfæstet, men vi har udsyn til den globale verden – ligesom folk på Christianshavn før os. På CG kan du blive christianshavner uanset, hvor du kommer fra.

På CG er vi naturligt nysgerrige. Vi er sultne på oplevelser, viden og indsigt, som kan berige os og være med til at danne os og sikre, at vores verdensbillede er nuanceret.

På CG ved vi, at jo mere perspektiv, vi kan sætte på undervisning og livet på gymnasiet, jo mere spændende og engagerende bliver det. På CG skaber vi udsyn til den omgivende verden.

Derfor vil vi:

 • Deltage i fællesskaber, der rækker ud over skolen: Lokalt i forhold til de mange aktiviteter, der foregår på Christianshavn. Nationalt og regionalt ved at udnytte skolens unikke beliggenhed midt blandt Københavns mange uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer. Internationalt og globalt i forhold til at indgå i netværk og samarbejder om FN’s verdensmål med både uddannelsesinstitutioner, institutioner og NGO’er. Vi vil være globale, men også opsøge det globale i det lokale.
 • Arbejde på, at eleverne opnår indsigt i den verden, de er en del af, og at de både evner og har lyst til at deltage i løsningen af globale udfordringer. Det kræver stærke sproglige og kommunikative kompetencer.