Mission, Vision og Strategi

MISSION, VISION OG STRATEGI

I efteråret 2022 deltog alle gymnasiets elever
og ansatte i en ny proces, og på baggrund
af denne har CG’s bestyrelse udformet
en 3-årig strategi for 2023-26.

Mission og Vision

I 2015 udarbejdede CG en vision for årene 2016-20 med overskrifterne fællesskab, demokrati, faglighed og globale christianshavnere, som sammenfatter CG’s værdier og gymnasiets særpræg. På baggrund af visionen formulerede CG’s bestyrelse en 3-årig strategi i 2016, som blev revideret i 2019. I efteråret 2022 deltog alle gymnasiets elever og ansatte i en ny proces, og på baggrund af denne har CG’s bestyrelse udformet en 3-årig strategi for 2023-26. Visionen fra 2015 danner stadig rammen om strategien, nu under overskrifterne faglighed og engagement, demokrati og fællesskab samt globale christianshavnere.

Strategien konkretiserer, hvordan CG sikrer, at gymnasiets vision også udmøntes i virkeligheden. Resultatet kan læses nedenfor, hvor CG’s mission, vision og strategi for de kommende år er beskrevet. For hvert skoleår vil der med udgangspunkt i strategien blive sat mål, som beskrives i CG’s mål og indsatsområder, og som løbende vil kunne findes opdateret på gymnasiets hjemmeside, cg-gym.dk.

MISSION

Christianshavns Gymnasium er en uddannelsesinstitution, som har til formål at gennemføre en almen gymnasial uddannelse for unge mennesker. Gymnasiets mission er derfor via et fokus på almendannende og studieforberedende aktiviteter at forberede eleverne til videregående uddannelse og til deltagelse i et samfund, der bygger på demokrati, ligeværd og åndsfrihed.

VISION

På Christianshavns Gymnasium er vi aktivt optaget af demokrati og samfund. Vores udsyn er globalt og vores forankring lokal. Vi sætter mangfoldighed, forskellighed og kreativitet højt, samtidig med at vi dyrker fællesskabet. Vi har fokus på den demokratiske samtale – på at kunne lytte til andres synspunkter og sætte sig ind i andres holdninger. Omdrejningspunktet for CG er høj faglighed og et stærkt engagement.

CG’S STRATEGI 2023-2026

Vi har defineret tre strategiområder – faglighed og engagement, demokrati og fællesskab samt globale christianshavnere, og i slutningen af hvert strategiområde defineres nogle indsatsområder, vi vil arbejde videre med.

På CG ved vi, at højt fagligt niveau og engagement er fundamentet for det hele. Vi skal konstant videreudvikle os, så vi sikrer os de bedste faglige rammer for at skabe en motiverende skolehverdag.

 • På CG er vi ambitiøse på elevers og ansattes vegne.
 • På CG arbejder vi med kreativitet i alle dele af gymnasiets hverdag.
 • På CG udfordrer vi problemstillinger og skaber løsninger.
 • På CG ruster vi eleverne til et liv efter gymnasiet og til at forholde sig kritisk, nuanceret og reflekteret til udviklingen i samfundet.

DERFOR VIL VI:

 • Udvikle undervisnings- og skoleaktiviteter, som er ambitiøse i forhold til elevernes faglige udvikling. Ambitionen er, at den enkelte elev når sit højeste potentiale. Vi vil derfor tilbyde individuel støtte og hjælp, både til elever, som har svært ved at følge et almindeligt gymnasieforløb, og til elever med særlige talenter og interesser.
 • Skabe et lærende og inkluderende studiemiljø præget af faglig fordybelse, motivation og vedholdenhed
 • Skabe en skole, der ruster eleverne til overgang til videreuddannelse, fremtidens kompetencebehov og et liv efter gymnasiet
 • Lære at anvende digitalt værktøj i relevante sammenhænge samt at forholde sig kritisk, nuanceret og reflekteret til digitalisering og teknologi, herunder brug af digitale kilder, kunstig intelligens og digital adfærd

Vi er aktivt optaget af samfundet og af demokratiet som institution. Vi diskuterer, debatterer, er enige og uenige. Demokrati og medbestemmelse er gennemgående principper på CG.

På CG ved vi, at der er mange veje til demokrati. Vi tror, at handling skaber forvandling, så vi opfordrer til aktivitet på en demokratisk platform. Vi tror, at alle har ret til at have indflydelse på forhold, der har betydning for deres liv.

CG er præget af samtalen. Vi skal tale sammen, lytte til hinanden og udveksle tanker for at forstå og udvikle os.

På CG værdsætter vi mangfoldighed, passer på hinanden, tager hensyn og er optaget af at alle trives.

På CG uddanner selvstændigt tænkende ansatte selvstændigt tænkende unge. På CG opfordrer vi alle til at tage ansvar. For deres skole, for deres liv og for samfundet omkring dem.

DERFOR VIL VI:

 • Skabe en skole med et miljø præget af samtaler og dialog, hvor man opsøger og respekterer viden og indsigt, fremfører sine argumenter, lytter til og konstruktivt kritiserer andres argumenter. Vi vil sørge for, at alle får mulighed for at præge beslutninger, der påvirker dem.
 • Gennem undervisning og andre aktiviteter fremme en dagligdag på CG, hvor det er naturligt at sætte handling bag tanker og holdninger. Vi vil støtte, at den forståelse for verden, som eleverne udvikler, vil resultere i konkrete initiativer, der får indflydelse på skolehverdagen og livet uden for skolen.
 • Fremme skole- og undervisningsaktiviteter, som udvikler fællesskabsfølelsen i og på tværs af klasserne. Vi vil fremme den enkeltes evne til og forståelse for at tage ansvar for egen og fællesskabets udvikling.
 • Prioritere og udvikle undervisningsformer og andre skoleaktiviteter, som kræver selvstændighed, innovative kompetencer, samarbejdsevner og ansvarlighed, fx større skriftlige arbejder, musical, elevrådsarbejde, udvalgsarbejde, talentarbejde, internationale og lokale samarbejder.
 • Lægge vægt på, at både elever og lærere føler et fælles ansvar for at udvikle en kultur i klasserne, som giver den enkelte gode udviklingsmuligheder i et trygt fællesskab, hvor den enkelte både giver og tager på en måde, der fremmer nærvær, fastholdelse og trivsel.

CG har hjemme i hjertet af København på Christianshavn. Vi er rodfæstet, men vi har udsyn til verden – ligesom folk på Christianshavn før os. På CG kan du blive christianshavner uanset, hvor du kommer fra.

På CG er vi naturligt nysgerrige, og vi har fokus på oplevelser, viden og indsigt, som kan berige os og være med til at danne os og sikre, at vores verdensbillede er nuanceret.

På CG ved vi, at jo mere perspektiv, vi kan sætte på undervisning og livet på gymnasiet, jo mere spændende og engagerende bliver det.

DERFOR VIL VI:

 • Deltage i fællesskaber, der rækker ud over skolen: Lokalt i forhold til de mange aktiviteter, der foregår på Christianshavn. Nationalt og regionalt ved at udnytte skolens unikke beliggenhed midt blandt Københavns mange uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer. Globalt i forhold til at indgå i netværk og samarbejder om FN’s verdensmål med både uddannelsesinstitutioner, institutioner og NGO’er. Vi vil være globale, men også opsøge det globale i det lokale og have fokus på bæredygtighed.
 • Arbejde på, at eleverne opnår indsigt i den verden, de er en del af, at de både har evner og lyst til at deltage i løsningen af globale udfordringer, og at de opnår stærke sproglige og kommunikative kompetencer.