Eksamen

Nedenfor adresserer vi en række forhold, der knytter sig eksamener/prøver generelt samt til mundtlige og skriftlige eksamener/prøver. Ud over eksamen, omtaler vi klager over og klagefrister for årskarakterer/afsluttende standpunktskarakterer.

Under punktet “Se også” længere nede på siden henviser vi til yderligere oplysninger og gode råd, derunder regler og studievejledning. Vi henviser også til den vigtige “tjekliste i en travl eksamenstid”

Endelig er der et punkt “Til censorer”, med praktisk information, derunder kontaktoplysninger på CGs eksamensansvarlige.

Det er obligatorisk at deltage i eksamener, årsprøver mm. De udgør grundlaget for at rykke op i henholdsvis 2.g og 3.g.

Den præcise dato varierer fra år til år. Nogle år sker offentliggørelsen i to omgange. Vi offentliggør dato(er) i Lectio.

Eksamensplanen offentliggøres i Lectio i maj. Hver enkelt elev (og lærer) kan se sin individuelle eksamensplan i Lectio.

Det er Undervisningsministeriet, der afgør, hvilke eksamener du skal til. Der gælder dog en række generelle betingelser for studentereksamen.

 • Elever skal aflægge i alt 10 eksamener. Hvis du har 5 fag på A-niveau, skal du dog aflægge 11 eksamener.
  • Heraf er en “skriftlig dansk” og en anden “SRP”. Begge ligger i 3.g.
 • Derudover skal alle elever til eksamen i “naturvidenskabeligt grundforløb (NV)” og “almen sprogforståelse (AP)”. De opnåede karakterer medtæller i eksamensgennemsnittet, men tæller ikke med i antallet af aflagte eksamener, som skal være 10 (evt. 11).

Efter offentliggørelsen af eksamensplanen skal du løbende tjekke i Lectio, hvorvidt der er ændringer. Hvis der er ændringer, hvor der er mindre end 48 timer til din eksamen/prøve, sender eksamenskontoret dig en besked derom i Lectio, eller vi kontakter dig pr. telefon. I Lectio skal du dagligt tjekke din eksamensplan og dine beskeder. Du har selv ansvaret for at holde øje med ændringer.

I eksamenshåndbøgerne A (mundtlige prøver til studentereksamen for 1.g) og B (skriftlige og mundtlige prøver for studentereksamen for 2.g og 3.g) finder du en samlet fremstilling af de formelle regler for den enkelte eksamen/prøve.

Eksamenshåndbøgerne gennemgår endvidere de mål og krav, der er væsentlige i forhold til eksamener og prøver i hvert enkelt fag. Vi tilgængeliggør årligt eksamenshåndbøgerne elektronisk. Det sker i forbindelse med den ligeledes årligt tilbagevendende eksamensbelæring.

Du skal møde mindst en halv time før din eksamen/prøve – det gælder alle eksamener og prøver, såvel skriftlige som mundtlige.

Det er vigtigt, at du straks ringer til CGs kontor og sygemelder dig. Vi vil stille dig en række opklarende spørgsmål, så vi bl.a. får afklaret, om du har andre eksamener/prøver i forbindelse med din sygemelding. Hvis vi ikke besvarer dit opkald, skal du lægge en udførlig besked på vores telefonsvarer.

Nummeret er: 43 29 03 00

Du skal også straks kontakte din læge og få en lægeerklæring, hvoraf det fremgår, hvor længe sygdommen varer. Vi skal efterfølgende have den originale lægeerklæring hurtigst muligt – typisk senest 24 timer efter tidspunktet for eksamen/prøve. NB: CG dækker ikke udgifter til lægeerklæringer. Du kan kun indstilles til sygeeksamen/-prøve, hvis CG har modtaget en rettidig lægeerklæring.

Selv hvis du er uheldig og dumper en eksamen/prøve, kan du sagtens blive student. Men det er ikke muligt at gå op igen i håbet om en højere karakter. Hvis det viser sig, at dine karakterer i 3.g er så lave, at du er tæt på at dumpe din studentereksamen, vil CG, så vidt muligt, gøre dig opmærksom på dette, inden du skal til dine sidste prøver/eksamener.

Du skal huske, at du hverken må give eller modtage uretmæssig hjælp. Hvis det sker alligevel, bliver du bortvist fra eksamen/prøve, og du kan først gå til den pågældende eksamen/prøve på et væsentligt senere tidspunkt. Du skal dog have mulighed for at gå op højest et år efter bortvisningen. Se i øvrigt punktet Monitorering af eksamener og terminsprøver (under skriftlig eksamen).

Fremgangsmåden ved klager over eksamen er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen. Undervisningsministeriet henviser til en særlig side, hvor  proceduren ved klager gennemgås (link nedenfor, under punktet “se også”). Kort fortalt:

 • Klagen skal indgives til rektor (eller en stedfortræder herfor).
 • Klagen skal være skriftlig.
 • Klagen skal være begrundet.
 • Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af eksamen/prøve/årsprøve er bekendtgjort på sædvanlig måde.

Når klagen er indgivet, er det videre forløb, inkl. tidsfrister, reguleret af eksamensbekendtgørelsen: 1) rektor vurderer klagen, 2) rektor enten indhenter eller indhenter ikke faglig udtalelse fra bedømmerne (hvis der indhentes udtalelse, får klageren mulighed for at kommentere), 3) rektor meddeler sin afgørelse, som skal være skriftlig og begrundet, 4) klageren kan i visse tilfælde indbringe afgørelsen for højere instans.

For klager over årskarakterer og afsluttende standpunktskarakterer findes det retlige grundlag i stx-bekendtgørelsen. Undervisningsministeriet har redegjort herfor på siden “gymnasiale uddannelser” (link nedenfor, under punktet “se også”). Det uddybes på undersiden, “love og regler”, især i “spørgsmål og svar”-sektionen.

Som for klager over eksamen, skal klager over årskarakterer og afsluttende standpunktskarakter indgives til rektor (eller stedfortræder derfor). En klage skal være skriftlig og begrundet. Fristen for at klage er som for eksamen 2 uger efter bekendtgørelse, typisk datoen for offentliggørelse i lectio. Da fristen for at klage kan ligge efter sommernedlukningen af skolen, kan behandlingen til tider først påbegyndes / afsluttes efter sommeren. Det skyldes bl.a., at rektor skal have mulighed for at indhente faglige udtalelser. Har man spørgsmål, anbefaler vi, at man retter henvendelse til skolen for at få nærmere klagevejledning.

Mundtlig eksamen/prøve

På din forside i Lectio får du en eksamensoversigt, hvor du kan se dine eksamener/prøver. Af denne eksamensoversigt fremgår 1) hvorvidt du skal til forberedelse før din eksamen/prøve og 2) selve tidspunktet for din eksamen/prøve. Det fremgår ligeledes, hvornår du skal trække spørgsmål ifm. prøver/eksamener med lang forberedelse. Du skal logge ind i Lectio for at kunne se din eksamensoversigt.

Det kan ske, at en af dine klasse-/holdkammerater er syge, og at tidspunkterne derfor bliver rykket. Det er vigtigt, at du holder dig orienteret i Lectio, hvorvidt der er ændringer: via din eksamensoversigt og i dine beskeder. Det er dit ansvar at holde øje med ændringer.

Det kan ske, at du bliver forsinket i trafikken eller cyklen punkterer på vej til en eksamen/prøve. Beregn derfor ekstra tid til transporten, så du er sikker på at nå frem i tide. Hvis du alligevel kan se, at du kommer for sent, så kontakt os:

Kontakt os så hurtigt som muligt og INDEN din eksamen/prøve starter.

Nummeret er: 43 29 03 00

Det er IKKE din ret, men alligevel forsøger vi, efter bedste evne, at ændre på eksamensplanen, så du kan komme op senere på dagen eller dagen efter. MEN kun hvis det er muligt. Og vi gentager: det er ikke en ret, du har. Hvis du kommer for sent, og det ikke er er muligt at finde en nødløsning, så bliver du betragtet som udeblevet fra din eksamen/prøve og må gå om.

Skal du til en prøve med 24 timers forberedelse, trækker du spørgsmål dagen før din eksamen/prøve, enten kl. 8.00 eller kl. 12.00 afhængigt af tidspunktet for din eksamen/prøve, men sådan at du har mindst 24 timer til forberedelse. Du skal naturligvis komme til tiden, når du skal trække dit spørgsmål.

Ved andre former for forberedelse skal du være meget opmærksom på tidspunktet for forberedelsen, så du ikke først kommer til selve eksaminationen. Du skal møde en halv time før, du skal trække spørgsmål, så din lærer kan se, at du er fremmødt rettidigt, og så vi ikke skal til at ringe efter dig.

Til mange prøver/eksamener er der fælles forberedelseslokaler. Der er vagt i hvert lokale for at sikre ro og gode arbejdsforhold. Alligevel er det en god ide at medbringe gode høretelefoner.

Din forberedelsestid er altid angivet i din eksamensoversigt.

Dette punkt er primært relevant, når det drejer sig om de eksamener/prøver, hvor du tilbringer din forberedelsestid på CG.

 • Oftest er det tilladt at bruge visse hjælpemidler, dog er det forbudt at kommunikere med omverdenen, f.eks. via internet, telefon osv.
 • Tjek oversigten over tilladte hjælpemidler i de udleverede eksamenshæfter.
 • Du må ALDRIG bruge oversættelsesprogrammer.
 • I forberedelsestiden må du gerne – også i fremmedsprog, dvs. engelsk, tysk, fransk og spansk – medbringe egen bærbar computer.

Nej, du afleverer din telefon, typisk når du trækker dit spørgsmål. Når eksamen/prøve er slut, får du din telefon tilbage.

I det samme du har trukket eksamensspørgsmålet, er din eksamen/prøve i gang, og du vil blive bedømt på din mundtlige præstation, også hvis du bliver akut syg under din eksamen/prøve.

I hele landet gælder, at din sidste eksamen er planlagt til en af de sidste tre dage af eksamensperioden. Efter din sidste eksamen kan du mødes med familie og venner i CGs gårde og blive behørigt fejret.

Det har du fortjent.

Skriftlig eksamen/prøve

Du skal møde mindst en halv time før starttidspunktet, når du skal til skriftlige eksamener og prøver.

Starter din eksamen/prøve fx kl. 9.00, møder du senest 8.30. Femten minutter før starttidspunktet, dvs. 8.45 skal alle sidde klar på deres eksamenspladser.  På hvert eksamensbord ligger et bordkort, hvor du kan se dit navn og klasse, og hvilket fag du er til eksamen/prøve i. Dørene til eksamenslokalet lukkes ti minutter før starttidspunktet, dvs. kl. 8.50.

Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. Også i tilfælde af brandalarm.

Når eksamen går i gang, er det ikke længere tilladt at tale eller på anden vis kommunikere med andre end vagterne. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte en vagt. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en vagt. Du bliver fulgt både til toilettet og tilbage igen. Som for de daglige undervisningsdage er ikke muligt at ryge i løbet af eksamen/prøven.

Din eksamen/prøve er i gang, når den ledelsesansvarlige (eller repræsentant herfor) melder, at eksamen/prøve er i gang.

Nej, din telefon skal afleveres ved vagtbordet. Der ligger mobilbakker med dit navn og din klasse. Telefonen skal være slukket eller i flytilstand.

Oftest er det tilladt at bruge visse hjælpemidler, dog er det altid forbudt at kommunikere med omverdenen, f.eks. via internet, telefon osv.

Enkelte prøver/delprøver foregår UDEN hjælpemidler. Tjek oversigten over tilladte hjælpemidler i  det eksamenshæfte, hvortil vi har givet adgang.

Alle skriftlige eksamener /og de fleste prøver) foregår via Undervisningsministeriets portal Netprøver.dk (eksternt link, åbner i nyt vindue). Her får du udleveret din opgave, og du skal tilsvarende aflevere din skriftlige besvarelse i Netprøver.

Til alle skriftlige eksamener/prøver er det vigtigt, at du er klar over at:

 • at det er dit ansvar, at du kan gemme i pdf-format fra f.eks. Maple og Geogebra.
 • at du, inden din eksamen/prøve, slår push-beskeder og synkronisering fra på din bærbare computer. Log fx ud af messenger, facebook, instagram, spotify og alt, der giver online-beskeder. Stop alt der står og online-synkroniserer, fx googledocx og online notebook.

På CG monitorer vi skriftlige eksamener/prøver. Formålet er at forebygge og forhindre eksamenssnyd. Monitoreringen indebærer, at vi behandler personoplysninger om de elever, der aflægger eksamener/prøver. CGs officielle skrivelse, “Orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med monitorering af eksamener og terminsprøver på Christianshavns Gymnasium” (åbner i nyt vindue) og  Elevinformation om anvendelse af ExamCookie (åbner i nyt vindue) er udsendt til alle elever, som skal til skriftlig eksamen/prøve. I overskriftsform: formål, retlige grundlag, videregivelse, opbevaring, rettigheder, klageadgang. Indholdet er gengivet nedenfor. Fra og med skoleåret 2023/24 anvender CG monitoreringsværktøjet ExamCookie

Formålet med behandling af personoplysninger om dig

Christianshavn Gymnasium behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne forebygge og forhindre eksamenssnyd. Skolen kan få be- eller afkræftet om eksaminanden har kommunikeret utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensbestemmelserne. Skolen kan tage stikprøver for at undersøge om elever har snydt og sikre, at besvarelsen ikke er udarbejdet af tredjemand.

Retlige grundlag for behandlingen

Christianshavns Gymnasium har følgende hjemler til behandling af oplysninger om dig i forbindelse med eksamen.

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1, litra (e) til håndhævelse af følgende:
 • § 14, 15 og 20 i ” Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” (bek. nr. 343 af 08/04/2016).
 • § 5-7 i ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”.
 • 1 i ”Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser”. (bek. nr. 224 af 19/03/2018)
 • 5 i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (bek. nr. 1276 af 27. november 2017).
 • 6, stk. 4, i den almene eksamensbekendtgørelse for elever, der er omfattet af reglerne før gymnasiereformen, herunder de elever, der pt. går i 3.g.

Videregivelse af oplysninger

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet eller overført til andre herunder tredjeparter.

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer personlige oplysninger om dig:

Almindelige oplysninger: Fulde navn, klasse og hold, årgang, eksamensplan, UniLogin bruger ID til identificering af hver elev som unik bruger, personnummer (pseudonymiseret), procesliste, ny kopieret tekst og billeder i computerens clipboard, Programmer anvendt i front på computeren, Ip-adresser, URL-adresser(browserhistorik) anvendt under eksamen de timer den varer (hverken før eller efter), skærmbilleder af eksaminandens computer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Christianshavns Gymnasium opbevarer som udgangspunkt kun dine oplysninger i forbindelse med din eksamen i 30 dage. I særlige tilfælde kan personoplysningerne opbevares i op til 3 måneder f.eks. ved mistanke om snyd mv.

Dine rettigheder

Du kan gøre brug af følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysninger om dig. Du har ret til at anmode Christianshavns Gymnasium om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med Christianshavns Gymnasiums behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet (åbner i nyt vindue).

Det kan ske, at du bliver forsinket i trafikken eller cyklen punkterer på vej til eksamen/prøve. Derfor skal du beregne ekstra tid til transporten, så du er sikker på at nå frem i tide. Hvis du ikke er nået til skolen ved eksamen/prøvens start, er det vigtigt, at du straks kontakter skolens kontor.

Nummeret er: 43 29 03 00

Hvis du kommer for sent, vil du blive betragtet som udeblevet fra eksamen/prøve og må gå om. Rektor kan evt. give dispensation, så du kan gennemføre eksamen/prøve, men du skal aflevere samtidig med de rettidigt fremmødte. Du får således mindre tid.

Eksamen - se også

Undervisningsministeriets side, gymnasiale uddannelser (eksternt link, åbner i nyt vindue), i særdeleshed undersiderne “fag og læreplaner”, “love og regler” og “prøver og eksamen”.

Undervisningsministeriets gennemgang af klageproceduren (eksternt link, åbner i nyt vindue).

EMU, Danmarks læringsportal har et område med fokus på stx (eksternt link, åbner i nyt vindue). Her kan man læse sig frem til ekstra oplysninger om fx fagene.

På CG har vi har udformet en vigtig tjekliste i en travl eksamenstid (åbner som .pdf i nyt vindue). Listen kan hjælpe dig med at huske de vigtigste informationer i forhold til prøver og eksaminer.

Får du brug for studievejledning (internt link, åbner i dette vindue) opdaterer vi i eksamensperioden en redigeret oversigt over studievejledernes træffetider.

 

Til censorer - praktiske oplysninger

Indgang til CGs skolegård, Prinsessegade 35

Mail

Når du er censor for CG, sender vi dig en mail med oplysninger om de eksamener, du er censor for.

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser finder du via Lectio (eksternt link, åbner i nyt vindue). Følger du link, er på forsiden af Lectio, 1) Vælg først nederste punkt i menuen, “Undervisningsbeskrivelser”, 2) vælg dernæst det relevante “hold”.

Modtagelse og forplejning

Når du kommer til CG, vil du blive modtaget enten af eksaminator eller af en repræsentant for administrationen. Det sker på kontoret eller lærerværelset, som begge ligger på 1. sal i hovedbygningen, som ligger på adressen Prinsessegade 35, 1422 København K. Gå ind gennem porten, vælg opgang C eller B.

Vi byder på kaffe/the og lidt brød på lærerværelset fra kl. 07:45. Censor og eksaminator får frokost, der skal bestilles, før du møder op på CG. Som censor vil du modtage en mail med link til en bestillingsformular.

Rutevejledning

Vi gør opmærksom på, at parkeringsforholdene er vanskelige, og at der ikke findes afgiftsfri parkering omkring Christianshavns Gymnasium.

Der er både metro og busser til Christianshavns Torv, der ligger 5 minutters gang fra gymnasiet. Hvis du kommer på cykel, er der cykelstativer i hovedbygningens gård.

Kontakt

Har du spørgsmål til dit censorat for CG, kan du kontakte uddannelsesleder og ansvarlig for eksamen:

Julie Højgaard : Telefon 43 29 03 00 (CGs hovednummer)