Bæredygtighed

Her finder du information om CGs fokus på bæredygtighed. Siden er under opbygning. Her er et par eksempler på nyhedshistorier om bæredygtighedstiltag på CG.

B-Works – Fiks dit tøj er en workshop med reparation af tøj, så du sparer penge og passer på klimaet.

 

CGs fællesskaber med iværksættervirksomheder

Luk alle dropdowns

CG har i to år indgået i et samarbejde med Øens Have på Refshaleøen. Øens Have er et nystartet bylandbrug, hvor eleverne fra CG har fået indsigt i, hvordan man kan producere grøntsager i byen, og hvordan en grøn iværksættervirksomhed fungerer.  

Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets pulje Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser 2021. 

Igennem en to-årig periode har en lang række af gymnasiets hold og klasser besøgt haven, hvor de er blevet indført i iværksættervirksomhedens historie, organisering og udfordringer. I haven har eleverne desuden udført forsøg, lavet interviews og har gjort observationer af adfærd, bygninger og havens design. Det overordnede formålet med projektet har været, at eleverne får indsigt i grønt iværksætteri og får en forståelse for fagenes betydning for innovation og grøn omstilling. Målet er også, at eleverne på kort og længere sigt vil engagere sig i den grønne opstilling på et konkret og fagligt niveau, samt at de dermed i højere grad vil opnå indsigt i, hvordan det globale og det lokale spiller sammen. Projektet indgår dermed også i arbejdet med CG´s vision om at være ”globale christianshavnere”.  

Fire fag fra gymnasiets fagrækker har indgået i projektet, nemlig biologi, naturgeografi, samfundsfag samt design og arkitektur. 

Organisering 

I foråret 2022 afholdtes en lang række koordinerende møder med alle implicerede parter, hvor projektets overordnede linjer blev fastlagt. Efterfølgende blev der holdt faggruppemøder, og de enkelte tovholdere fra hvert af de fire deltagende fag udarbejdede i samarbejde med faggrupperne og Øens have undervisningsplaner for de enkelte besøg i haven. Som udgangspunkt har alle besøg indeholdt dels en introduktion til den grønne iværksættervirkelighed med rundvisning i haven, og dels en praktisk del, hvor eleverne har lavet forsøg (i naturgeografi og biologi), interviews og observationer (samfundsfag og design/arkitektur).  

CG elever på ØsterGro med Øens Have i 2023

Det er søgt midler til en lang række besøg fra de fire involverede fag, og disse besøg er gennemført på forskellig vis. Igennem projektperioden er undervisningsplanerne løbende blevet revideret og tilpasset forholdene. Dette er sket i et samarbejde mellem tovholderne, tovholdernes faggrupper og personalet i Øens have.  Øens Have starter gerne samarbejder op med andre skoler og uddannelsesinstitutioner, læs om dette på Øens Haves hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Herunder kan du læse en beskrivelse af hvordan de fire fag har arbejdet med besøgene i haven.

I alt har 12 naturgeografi c-niveauhold og 7 b-niveauhold besøgt Øens Have i skoleårene 21/22 og 22/23. Af de i alt 475 naturgeografielever, der har besøgt Øens Have, har cirka 75 elever genbesøgt haven med et ekstra besøg med deres b-niveau i 22/23.   

I september 2022 præsenterede elever fra et af b-niveauholdene på Christianshavns Gymnasium, hvad de havde undersøgt i Øens Have på Christianshavns Torv i anledningen af en torvedag, gymnasiet afholdte om bæredygtighed.   

På første besøg undersøgte eleverne om Øens Have kan være med til at modvirke oversvømmelse lokalt ved skybrud. På andet besøg for b-niveaueleverne undersøgte eleverne, om Øens Have kan være med til at sænke sommertemperaturen.    

Første forløb om skybrud og nedsivning af regnvand ved forskelligt underlag har generelt fået god respons fra lærere og elever. Teori og fagord blev sat i spil på en måde, der gav mening for eleverne og ift. det kernestof, vi skal igennem. Samtidig kunne de ansatte ved Øens Have bidrage med god viden om deres udfordringer med netop regnvand i området.   

I forsøget ved genbesøget, der handlede om forskellige overfladers temperatur og om planters kølende evne, fik holdet nogle resultater, der ikke gav så stor mening i forhold til teori og fungerede generelt ikke optimalt, da Øens Have ikke har udfordringer med temperaturen.  

En bedre model ville være, at et af de første besøg med en klasse undersøgte, hvilke udfordringer området og Øens Have har (med fx regnvand), og derefter med undersøgelser forsøgte at komme på forskellige løsningsmodeller med de andre hold, og ved b-niveau/genbesøg undersøgte samme emne mere i dybden frem for at undersøge noget andet.  

Flere biologihold har været på besøg i Øens Have og har hørt om grønt iværksætteri midt i byen. Ønsket var, at eleverne i biologi skulle arbejde med et tema som byøkologi og få indsigt i, hvordan det var muligt at dyrke økologiske grøntsager i byen. Dette blev indfriet via rundvisning og oplæg fra personalet af Øens Have. Eleverne var meget begejstret for at komme rundt i haven, høre om tilblivelsen og smage på nogle af de grøntsager, som blev dyrket.  

Fagbegreber som biodiversitet blev belyst og diskuteret med Øens have som case: Hvad er muligt, og hvilke udfordringer er der forbundet med at øge biodiversiteten, når man har et bylandbrug. 

Den største gevinst for eleverne ved samarbejdet med Øens have var at komme ud af deres vanlige faglokale; at opleve noget konkret som Øens Have og koble deres teoretiske viden dertil.  

Biologi havde en tilgang til projektet, hvor et stort ønske var, at eleverne skulle få ”jord under neglene”, da mange af gymnasiets elever bor i lejligheder og er ikke vant til det at dyrke grøntsager eller lave havearbejde. Dette blev desværre ikke indfriet i så stor grad.  

For biologilærerne har det være en stor gevinst at få kendskab til Øens Have. Underviserne føler sig godt klædt på til at tage sine fremtidige elever med på en cykeltur til Øens have, fortælle om projektet og vise dem omgivelserne, uden nødvendigvis at skulle inddrage medarbejderne fra Øens have.  

Faget Design og arkitektur har haft flere undervisningsforløb i samarbejde med Øens Have. Der har været projekter, der omhandlede alle fagets genstandsfelter: Design af fysiske omgivelser, produktdesign og kommunikationsdesign, og eleverne har brugt Øens Have både som case, som ”bestiller af en opgave” og til at folde fagets metoder ud, som fx registrering, analyse, interview og problemdefinition. 

Samarbejdet med Øens have går ind i fagets kerneformål: At bruge teori og analyse i praksisarbejde. Det styrker elevernes forståelse og motivation i procesarbejdet, at de arbejder med problemstillinger, som ikke kun er tænkt, men som her er forankret i en grøn virksomhed.  

I elevernes processer var undersøgelsen og forståelsen af Øens have en essentiel del af at kunne finde gode løsningsmuligheder, og eleverne har derfor fået et godt indblik i, hvordan design kan være med til at løse problemstillinger for små, grønne virksomheder. Denne viden kan både inspirere eleverne til at overveje grønt iværksætteri, men det kan også inspirere til at hjælpe grønne iværksættere til at finde gode løsninger i deres nyopstartede virksomhed.  

Elevernes erfaringer er overvejende positive. I evalueringerne af undervisningen, har eleverne beskrevet, at de har været inspireret af, og virkelig været glade for at få lov til at arbejde med en ”virkelig problemstilling” i en virksomhed. Forbindelsen til virksomheden har altså været enormt givende og inspirerende for dem, hvilket ikke mindst kom til udtryk i det sidste forløb med et feedbackbesøg fra Øens Have i undervisningen. 

Som underviser var forløbet også overordnet godt. Som underviser er det en vigtig erfaring, at det er vanskeligt at få et nært og engageret samarbejde op at køre med en forholdsvis nystartet grøn virksomhed. Dette skyldes bl.a., at sådan en virksomhed er i sin startfase derfor ganske givet har mange forhold, der skal komme på plads, hvilket er en virkelig god erfaring at få med. Hvis der skal være et godt samarbejde mellem designfaget og en grøn iværksættervirksomhed, så skal præmissen var enkel, tydelig og klarlagt på forhånd af underviseren. På denne måde kan virksomheden bruge tid og kræfter på elevernes processer og produkter, og derved kan virksomheden og eleverne få mest muligt ud af samarbejdet. 

Disse overvejelser om at lave et undervisningssamarbejde med en grøn iværksættervirksomhed som fx Øens Have, bliver emnet for en artikel til billedkunst- og designlærernes fagblad TEGN, som skal med i den næste udgivelse i foråret 2024. Denne artikel vil vise aspekter og overvejelser fra Øens have, elevernes feedback samt underviserens egne, didaktiske overvejelser. Artiklen vil komme med en enkel drejebog til, hvordan designlærere kan stykke et forslag til et samarbejde sammen, som de kan bruge, når de henvender sig til nyopstartede grønne iværksættervirksomheder. På den måde har undervisere lettere ved at tage fat i at starte gode samarbejder op med grønne iværksættervirksomheder, og eleverne får et tættere samarbejde med en virksomhed, som understøtter karrierelæring, innovative idéer og eksempler på designs rolle i den grønne omstilling.  

Resulter og refleksioner over designfagets deltagelse i projektet vil blive præsenteret i billedkunst- og designlærernes fagblad TEGN i foråret 2024: https://kunstogdesign.net/tegn/ (åbner i nyt vindue) eller du kan Tegn 2024 Web Opslag (åbner i nyt vindue)

3e SA og 3j SA har i 1. og 2.g været både i Øens have (1.g) og ØsterGro (2.g). 

Besøget i Øens Have var introducerende til grønne haver (Nordens største byhave). Eleverne smagte på disse afgrøder, men fik også et indblik i den midlertidige status som Øens Have har. Tanken var, at de skulle undersøge, hvem der brugte Øens Have, men qua stedets lokation (endestation for bus 2A) og tidspunktet på dagen, så var der ikke mange brugere i området på det besøgte tidspunkt. Grupper for begge klasser besøgte dog andre initiativer i området fx det kunstneriske ”Skabelon-loft” og en planteskole. Alt i alt var besøget mere en øjenåbner end et kritisk feltarbejde (1.g-elever in mente).  

I 2.g besøgte begge klasser Øens Haves storebror, ØsterGro, i ”Klimakvarteret” på Østerbro. Her var vinklen mere samfundsfaglig, hvor det brede bæredygtighedsbegreb (socialt, økonomisk og miljømæssigt) blev udfordret. Hvem er målgruppen (inklusion/eksklusion), hvor meget koster deres måltider, hvorfor serverer de kød, og er stedet mere ”show” end af reel betydning i forhold til miljø? Et par af eleverne fra 2e brugte Øens Have i deres innovative FF3-projekt med biologi og samfundsfag. På studieturen til Wien med 2j var emnet grønne byrum også i fokus.  

Eleverne fik ved besøgene i både 1. og 2.g indsigt i de muligheder og udfordringer, der er ved at opstarte og drive grønt iværksætteri. Fx at Øens Have er placeret i et ”perspektiv område”, hvor man ikke må bygge permanent endnu (ny kommuneplan 2024). På ØsterGro fik eleverne viden om stedets (og Klimakvarterets) tiltænkte rolle i at absorbere store mængder af regnvand efter skybruddet i København i 2011. Det var en konkret vinkel på de klimamæssige udfordringer, som eleverne bedst kender til på et mere generelt plan.