CGs regler

Studie- og ordensregler

CGs forventninger til daglig adfærd reguleres af studie- og ordensreglerne (gengivet her). Reglerne er mere end et formelt regelsæt, de beskriver også generelle forventninger f.eks. til klasserumskultur mm. I forlængelse heraf har CG derfor andre regler, der regulerer adfærden på enkelte områder samt en kommunikationsaftale, som beskriver rammer for og forventninger til kommunikationen mellem elever, lærere og ledelse.

I gennemgangen af studie- og ordensreglerne, gennemgår vi ligeledes de sanktioner, der kan følge af brud på reglerne.

Se i øvrigt undervisningsministeriets oveblik over, hvordan du klager over afgørelser, sanktioner og andre forhold på de gymnasiale uddannelser (ågner i nyt vindue) – I punktform:

 • Klager til institutionen over institutionens beslutninger. Du skal i første omgang klage til institutionen over beslutninger truffet på institutionen om uddannelsens forhold.
 • Klager over prøver. Proceduren ved behandling af klager over prøver dvs. klageprocedure, derunder frister, forløb, afvisning mv. Se også siden Eksamen på denne hjemmeside.
 • Vil du klage over din tildeling af gymnasial institution. Du kan anmode regionsrådet om at genoptage sagen
 • Vil du klage over institutionens afgørelser: du har mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over sanktioner, afslag på optagelse eller andre afgørelser truffet på institutionen.

Studie- og ordensregler for Christianshavns Gymnasium

Christianshavns Gymnasiums (eller ”CG’s”) studie- og ordensregler gælder for elever på CG i skoletiden og ved ophold på skolen. Reglerne gælder desuden, når elevens adfærd er foregået i tilknytning til skolen, (fx eksterne skolefester, studierejser og ekskursioner), eller når adfærden skønnes at have betydning for forhold på skolen (fx via adfærd på sociale medier). Alle elever og ansatte på CG er orienteret om regelsættet samt om eksamensreglerne – og har herefter pligt til selv at kende disse. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 09/12/19 (åbner i nyt vindue), og som det fremgår af bekendtgørelsens § 2 stk. 3 gælder bekendtgørelsens regler og anden relevant lovgivning uanset skolens konkrete indhold af studieregler. Desuden er der i nedenstående regler også inddraget regler om rygefri skoletid fra LBK nr 1632 af den 18/06/2021 (åbner i nyt vindue)  – Bekendtgørelse af lov om røgfrie miljøer samt om undervisningsmiljø og mobning fra LBK nr. 316 af 5.4.2017 (åbner i nyt vindue) – Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Der er til CG’s studie- og ordensregler knyttet 2 bilag, som præciserer adfærdsreglerne på udvalgte områder: ”Christianshavns Gymnasium: Politik ifm. alkohol, rygning og euforiserende stoffer” samt ”Antimobbestrategi for Christianshavns Gymnasium”. Alle regelsæt findes på CG’s hjemmeside.

På CG lægger vi vægt på høj faglighed, demokrati og et stærkt fællesskab, ligesom vi ønsker at være ”globale christianshavnere”, der danner lokale og globale netværk for bedre at forstå vores omverden (jf. CG’s strategi og vision).

Vi ønsker at være en skole præget af samtaler, hvor man opsøger viden og indsigt, fremfører sine argumenter, lytter til andre og kritiserer andres argumenter i en ånd præget af gensidig tillid, respekt og tolerance. Det kræver et undervisningsmiljø, hvor deltagerne møder veloplagte og velforberedte til det aftalte tidspunkt for herefter at deltage aktivt i undervisningen.

Vi forventer derfor, at man som elev er nysgerrig og har lyst til at lære; at man kan indgå i et konstruktivt og forpligtende samarbejde; og at man har lyst til at bidrage aktivt til fællesskabet. Kort sagt, vi forventer, at du tager dig selv og undervisningen alvorligt, viser omhu og hensyn, respekterer andre – og at du som CG-elev behandler andre, som du selv ønsker at blive behandlet.

Studie- og ordensregler

Fremmøde: Det forudsættes, at elever møder til tiden og deltager aktivt og opmærksomt i undervisningen (herunder i ekskursioner, studierejser, selvstændigt arbejde og virtuel undervisning). Hvis en elev afbryder sin deltagelse i undervisningen, registreres det som fravær, og elever må derfor kun forlade undervisningen i undtagelsestilfælde og efter aftale med læreren. Elever må kun være fraværende ved sygdom eller efter aftale med klassens pædagogiske leder. Via Lectio skal uddannelsesleder informeres om planlagt fravær (fx hospitalsindlæggelse) samt om årsagen til ikke-planlagt fravær. Elever (evt. forældre) skal ved ikke-planlagt fravær over 1 uge kontakte skolens kontor direkte via opringning eller mail. Skolen beder om lægeerklæring på elevens regning ved eventuel fritagelse for undervisning i idræt eller ved sygdom til prøver og store opgaver (fx DHO, SRO, SRP).

Konsekvenser/Sanktioner: Brud på fremmødereglerne fører til påtale fra teamkoordinatorer, studievejleder og/eller uddannelsesleder. Ved fravær af et større omfang kan eleven modtage en skriftlig advarsel af uddannelsesleder. Ved fortsat fravær udløses sanktionen ”på særlige vilkår”, dvs. aflæggelse af prøver og eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin. CG har muligheden for at gøre sanktionen betingede (fx ved hurtig aflevering af skriftlige opgaver eller ved forbedring af fraværsprocenten). Fortsætter fraværet yderligere bortvises eleven fra skolen. Eleven kan dog stadig gå til eksamen som selvstuderende.

Klassens lærer fører fravær i starten af hvert modul. Noteret fravær tæller altid for et helt undervisningsmodul (også ”for sent fremmøde”). Elever anfører fraværsårsager i Lectio, og disse inddrages af klassens uddannelsesleder i forbindelse med overvejelser om fraværssanktioner. Ved temaaktiviteter føres der ikke nødvendigvis fravær ved hvert modul.

Godskrivning: Hvis elever i forbindelse med et skolearrangement bliver nødt til at forsømme en eller flere moduler bliver fraværet godskrevet. Eleven er selv ansvarlig for, at godskrevet fravær ikke medtælles. Fravær godskrives, hvis man deltager i anden undervisning (fx ekskursion, sportsstævne) eller i elevrådsmøder o.l. Visse former for elevdemokratiske aktiviteter noteres i Lectio, så de ikke kommer til at indgå ift. fraværssanktioner.

Skriftligt fravær: Elever skal rettidigt aflevere samtlige opgaver, og disse skal kvalitativt og kvantitativt følge de af læreren fastsatte krav. Konsekvenser: Brud på denne regel fører til de samme sanktioner som nævnt under fremmøde. Desuden kan en sanktion være, at man deltager i skriveaktiviteter på skolen og derigennem får afviklet sine manglende afleveringer.

SU: Det er en betingelse for modtagelse af SU, at man er studieaktiv, og skolen har ifølge SU-reglerne ansvaret for at meddele SU, når elever skifter status fra at være studieaktive til at være ikke-studieaktive. Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet. Skolen skal vurdere om eleven er studieaktiv senest ved fravær på 15% pr. kvartal. I hvert enkelt tilfælde skal der foretages en konkret vurdering af elevens fravær, årsagerne og betydningen for gennemførelsen af uddannelsen. Hvis skolen vurderer at en elev ikke er studieaktiv, mister eleven retten til SU, indtil eleven evt. erklæres studieaktiv igen og da vil kunne søge SU igen. Grænsen på 15% skal ikke ses som lovliggørelse af fravær under 15%, men udelukkende ses i forhold til SU.

Oprykning: Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og muligheder for at gennemføre det næste skoleår. Hvis gennemsnittet er under 2,0, kan eleven nægtes oprykning til næste klasse. En elev kan kun rykke op i næste klasser, hvis alle prøver (årsprøver, eksamener og de større skriftlige opgaver) er aflagt eller afleveret.

Snyd/Sanktioner: Hvis en elev gribes i snyd eller afskrift ved en eksamen, vurderer rektor (jf. ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser” – BEK nr. 1276 af 27/11/2017 (åbner i nyt vindue) om eleven skal have karakteren -3, eller om eleven skal bortvises fra eksamen og først kunne indstille sig til eksamen året efter. Ved snyd eller manglende rettidig aflevering af dansk-historie-opgaven, studieretningsopgaven, studieretningsprojektet og årsprøver erklæres besvarelsen ugyldig eller manglende, og eleven kan ikke umiddelbart rykkes op til næste klassetrin. Rektor afgør, om eleven kan få en mulighed for at besvare en ny opgave.

Hvis en elev gribes i snyd eller afskrift i forbindelse med fagenes skriftlige afleveringer indkaldes eleven første gang til samtale med faglæreren og afleverer en ny opgave. Ved gentagelse indkaldes eleven til samtale med uddannelsesleder og tildeles en advarsel eller en sanktion (jf. afsnit om sanktioner).

Som elev på CG skal man udvise almene normer for god orden og godt samvær og behandle andre med respekt og tolerance, så skolen er et trygt sted at være. Man skal deltage i undervisningen uden at genere andre med støj, distraherende adfærd o.l. Uanset reglernes indhold har man som elev på CG pligt til at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen og dens ansatte giver.

Man er omfattet af samfundets almindelige love og regler; og man skal udvise respekt for skolens bygninger, inventar og undervisningsmaterialer. Elever har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom eller genstande, som tilhører andre elever eller ansatte. Elever har i øvrigt selv ansvaret for at passe på sine egne ting i skoletiden.

Krænkende adfærd: Ingen person på CG må udsættes for – eller udsætte andre for – mobning, seksuel chikane samt voldelig, diskriminerende eller anden krænkende handling! Det gælder både på og uden for skolen – fx i forbindelse med deling eller videreformidling af en andens private forhold på sociale medier (navnlig med indhold, som kan krænke den andens blufærdighed eller integritet). Jf. i øvrigt bilag 1 og 3.

Klasserumskulturen indarbejdes i 1.g. Fælles for alle klasser gælder følgende: Der må ikke spises i timerne. Alle har ansvar for at stole op og rydde op efter sig selv i undervisningslokalerne såvel som på skolens fællesområder. Kommer man til fx et klasselokale, som andre har forladt uopryddet, så er reglen, at undervisningen først kan begynde, når lokalet er ryddet op. Et æstetisk godt undervisningsmiljø er også et godt læringsmiljø. Det er derfor ikke tilladt at skrive på skolemøbler, skade eller ødelægge inventar, undervisningsmaterialer m.v. Gøres det, må man selv bringe tingene i orden eller erstatte det beskadigede.

Computere/Tablets/Smartphones o.l. i undervisningen: Bærbar computer/tablets i undervisningen skal bruges til undervisningsrelevant arbejde. Læreren kan bede elever om at lukke computeren, hvis denne mener, at det er undervisning, hvor der ikke er behov for computer. Smartphones bruges normalt ikke i undervisningen og er derfor ikke fremme, medmindre andet er aftalt med klassens lærer. Brug af computere i undervisningen skal desuden diskuteres og indbygges i klassens aftale om klasserumskultur. Konsekvenser: Misbrug af computer, tablet, smartphone o.l. kan føre til sanktioner, herunder påbud om at aflevere apparatet i op til et døgn og/eller om midlertidigt forbud mod at medbringe apparatet på CG.

Det er forbudt at tiltvinge sig adgang til andre elevers eller til medarbejderes computere o.a. lign. apparater, ligesom det er forbudt at tiltvinge sig adgang til områder på skolens digitale platforme, hvor man ikke har lovlig adgang.

Opsætning af plakater m.v.: Medmindre andet er aftalt med skolens pedel, må der kun opsættes plakater på skolens opslagstavler. Plakaterne skal omhandle relevante arrangementer på CG eller forhold, der har med skolens formål at gøre. Mht. plakater, der vedrører eksterne forhold, skal skolens ledelse/administration kontaktes (se i øvrigt CG’s ”Kodeks for ungdomsorganisationer”).

Bortkomne bøger: Bøger og andet af skolens udstyr skal erstattes ved bortkomst eller ødelæggelse.

Rusmidler og rygning: Enhver form for brug af rusmidler er forbudt. Se dog yderligere ”Christianshavns Gymnasium: Politik ifm. alkohol, rygning og euforiserende stoffer”, hvori der er angivet visse undtagelser omkring alkoholindtagelse til fester m.v.

I henhold til LBK nr. 581 af 26.03. 2021 (åbner i nyt vindue) – Bekendtgørelse om røgfri miljøer er der påbud om røgfri skoletid. Dvs. at det ikke er tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater (fx e-cigaretter, snus og skrå) eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det gælder i den almindelige skoletid inklusive pauser såvel som ved skolearrangerede arrangementer på eller uden for CG (fx ved fester og cafeer, ekskursioner og studierejser).

Lyd- og billedoptagelser: Deling og videreformidling af andres private forhold under omstændigheder, hvor disse CG-personer åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf, er ikke tilladt. Det gælder navnlig optagelser, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Optagelse af lyd/billede i undervisnings- eller eksamenssituationer skal altid aftales med læreren.

Religion er en privat sag. Religiøs forkyndelse er således ikke tilladt på skolens område eller ved skoleaktiviteter i øvrigt.

Sanktioner: Tilsidesættelse af ovenstående regler medfører sanktioner efter en konkret vurdering og ofte efter en forudgående skriftlig advarsel eller påtale. Sanktionerne spænder fra erstatningspligt, beordret oprydning, samt udelukkelse fra konkrete prøver, eksamener, aktiviteter eller arrangementer, til midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage og i særlig alvorlige tilfælde bortvisning/udskrivning fra CG (også i tilfælde, hvor der ikke tidligere er tildelt skriftlig advarsel eller påtale). CG har mulighed for at gøre sanktioner betingede (fx betingede af, at en person ikke gentager uønskede handlinger eller betingede af, at personen udbedrer visse skadevirkninger).

CG har en meget håndfast holdning til hash o.a. euforiserende stoffer. Er man i besiddelse af eller indtager man euforiserende stoffer som fx hash på skolen eller i CG-sammenhænge, bortvises man straks og udskrives permanent fra skolen uden yderligere advarsler.

Inden en sanktion træder i kraft, har eleven normalt mulighed for at udtale sig mundtligt eller skriftligt i en partshøring, før skolen træffer endelig afgørelse. I den periode kan man evt. blive hjemsendt fra skole. En advarsel eller sanktioner gælder normalt kun for ét skoleår – dog kan denne regel fraviges i alvorlige sager om fx snyd, vold, mobning eller krænkelse af andres privatliv. Klager: Elever eller dennes forældre/værge kan klage over afgørelser, men kun hvis det drejer sig om ”retslige klager” og bortvisning (udskrivning) fra skolen. Klager har ikke opsættende virkning. Klagevejledning udleveres af skolen (vedr. mobning og krænkelser: se i øvrigt bilag 1 og 3).

I øvrigt kan elever henvende sig til rektor, øvrige ledere og studievejledere om kritisable forhold.

Studie- og ordensreglerne samt medfølgende bilag har været til høring i Pædagogisk Råd og i Elevrådet og er godkendt af CG’s bestyrelse /rektor Troels Vang Andersen, maj 2023. 

 

BILAG 1: Antimobbestrategi for Christianshavns Gymnasium.
BILAG 2: Christianshavns Gymnasium: Politik ifm. alkohol, rygning og euforiserende stoffer.
BILAG 3. Håndtering af krænkende handlinger på CG.
KOMMUNIKATIONSAFTALE: I 2019 blev der indgået en ny revideret kommunikationsaftale mellem elever, lærere og ledelse om, hvordan kommunikationen mellem alle tre grupper skal foregå.

Fælles beslutninger er fælles ansvar. Det er alle ansattes ansvar, at eleverne ikke bliver forvirrede over, hvad der er aftalt, og hvor grænserne går.

Samfundets almindelige normer og regler for adfærd og samvær gælder naturligvis også alle på CG. Mobning, voldelig, diskriminerende eller anden krænkende adfærd er uacceptabel. Skolens elever forventes at tage ansvar for egen adfærd.

Vores regler gælder både på og uden for skolen, nemlig i sammenhænge, hvor elever er eller opfattes som repræsentanter for CG.

Antimobbestrategi for Christianshavns Gymnasium

At behandle hinanden med respekt er en grundlæggende værdi på Christianshavns Gymnasium. Denne værdi gennemsyrer vores skolesyn, vision og strategi for gymnasiet og er fuldstændig uforenelig med mobning. Vores antimobbestrategi er derfor forankret i vores værdisæt, som det udtrykkes adskillige steder på vores hjemmeside, bl.a. under et af vores strategiområder, fællesskab:

”På CG er vi en broget skare. Vi passer på hinanden, vi tager hensyn og viser respekt for forskellighed – ligesom man gør i et godt samfund … På CG opfordrer vi alle til at tage ansvar – elever såvel som ansatte. For deres skole, for deres liv og for samfundet omkring dem.”

Vi lægger vægt på at elever og ansatte sammen udvikler et trygt fællesskab i klasserummet såvel som på hele gymnasiet og har fra starten af 1.g fokus på at opnå en god klasserumskultur i alle klasser såvel som på at fremme skole- og undervisningsaktiviteter der udvikler fællesskabsfølelsen.

Mobning

Mobning er en social proces der involverer flere parter – den der mobbes, dem der mobber, og dem der overværer mobning. På Christianshavns Gymnasium anvender vi Arbejdstilsynets definition af mobning: ”Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.”1

1 http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Psykosocialt-arbejdsmiljo/Mobning/Viden-om-mobning/Definition-af-mobning

2 Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr. 316 af 05/04/2017

3 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (nr. 1077 af 13/09/2017)

I CG´s studie- og ordensregler omtales mobning, og rammerne ligger i naturlig forlængelse af undervisningsmiljøloven, kap. 1:

Elever … i offentlig … undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler … skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.2

Reglerne gælder også digital mobning – og i visse tilfælde også i elevernes fritid, nemlig når

”deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen”3.

Procedure i forbindelse med mobning

 1. Får en ansat kendskab til mobning, skal vedkommende agere senest inden for et par arbejdsdage dels ved at konfrontere mobberen og gøre klart at mobningsadfærden er uacceptabel, og dels ved at orientere klasseteamet, studievejleder og ledelsen.
 2. Ledelsen skal max én arbejdsdag efter en henvendelse vurdere situationen. Hvis ledelsen vurderer at der er tale om mobning, træffer ledelsen beslutning om hvem der skal facilitere den videre proces (ledelsen/studievejleder/teamkoordinator/lærerteam/faglærer/andre).
 3. Facilitator gennemfører en undersøgelse af sagen inden for 3 arbejdsdage efter henvendelsen om mobning.
 4. Facilitator lægger en handleplan, som iværksættes senest 10 arbejdsdage efter henvendelsen om mobning.
 5. Facilitator følger op på og evaluerer situationen. En repræsentant for skolens ledelse deltager i evalueringen.

Klageadgang

En elev (eller forældremyndighed, hvis eleven er under 18 år) kan indgive en begrundet klage til rektor over gymnasiets håndtering af en sag. Rektor vurderer om klageren skal have helt eller delvist medhold. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen samt begrundelsen for vurderingen til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Ovenstående relaterer sig til Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr. 316 af 05/04/2017

Politik ifm. alkohol, rygning og euforiserende stoffer

Formål

Gymnasiets politik omkring alkohol- og rygning og euforiserende stoffer skal medvirke til at:

 • Skabe et attraktivt miljø for elever i studiemiljøet og ved arrangementer i og uden for gymnasiet
 • Give eleverne et fornuftigt og kritisk forhold til alkohol
 • Forebygge, at elever udvikler problemer med alkohol og andre rusmidler
 • Tilbyde hjælp så tidligt som muligt til elever, der udviser afhængighed af alkohol o.a. rusmidler
 • Skabe debat og åbenhed om emnet gennem oplysning og undervisning.

Hvem gælder politikken for?

Politikken er gældende for skolens elever, som er forpligtet til at efterleve den.

Hash og andre euforiserende stoffer

Det er til enhver tid bortvisningsgrund at medbringe, nyde eller videregive/sælge hash eller andre euforiserende stoffer på Christianshavns Gymnasium eller i CG-sammenhænge. Sanktionen er klar: Man bortvises og udmeldes fra skolen uden yderligere advarsler!

Elever, som måtte have et misbrugsproblem uden for skolen, kan forvente støtte og rådgivning fra skolen, dersom de indgår i aktiviteter, som bringer misbruget til ophør, og dersom misbruget ikke er foregået på skolen. Elever kan kontakte rektor, uddannelsesleder og studievejledere herom. Henvendelser behandles fortroligt.

Rygning

I henhold til LBK nr. 1632 af 18.06. 2021 – Bekendtgørelse om røgfri miljøer er der påbud om røgfri skoletid. Dvs. at det ikke er tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater (fx e-cigaretter, snus og skrå) eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det gælder i den almindelige skoletid inklusive pauser såvel som ved skolearrangerede arrangementer på eller uden for CG (fx ved fester og cafeer, ekskursioner og studierejser).

Alkohol

Den generelle holdning er, at alkohol og studiemiljø ikke hører sammen. Elever må ikke drikke eller medbringe øl, vin eller spiritus på skolen. Det er derfor ikke acceptabelt, at en elev møder eller optræder påvirket og f.eks. lugter af alkohol i undervisningen på skolen eller uden for denne.

Denne holdning er ikke til hinder for, at der ved særlige lejligheder, f.eks. skolefester, kan købes og drikkes alkohol. Der sælges almindeligvis ikke alkohol med højere procent end øl. Vin kan efter aftale nydes ved særlige lejligheder. Spiritus serveres aldrig. 6

Skolen har desuden den holdning, at elever, der udvikler et vanemæssigt stort forbrug af alkohol, kan forvente støtte og rådgivning fra skolen til at komme ud af misbrugssituationen.

Aftaler og undtagelser

Sociale og faglige arrangementer uden alkohol: Introture i 1.g: Skolen tilrettelægger hvert år ture med overnatning for de nye 1. g klasser. På disse ture deltager klassens teamlærere. Turene er alkoholfrie. Idrætsarrangementer, turneringer o.l. er alkoholfrie. Caféarrangementer og lign. er alkoholfrie, når disse er placeret på aftener før skoledage. Endagsekskursioner er altid alkoholfrie. Farvefesten for 1.g i introugen er altid alkoholfri (slutter normalt kl. 19.30). Studierejser og ekskursioner er alkoholfrie arbejdsdage. Brud på reglerne kan medføre hjemsendelse for egen regning – eller andre sanktioner på eller efter turen (fx udelukkelse fra sociale arrangementer, hjemsendelse fra skole m.v.).

Sociale arrangementer med begrænset udskænkning af alkohol: I løbet af skoleåret afholdes der en række arrangementer med et socialt element. Nogle af arrangementerne kan efter aftale med ledelsen give adgang til en begrænset og reguleret udskænkning af øl. Det drejer sig om:

Caféarrangementer og musikafdelingens arrangementer op til en weekend/helligdag: Skolen holder årligt omkring 5 caféer efter skoletid. Arrangementerne slutter normalt kl. 19. Desuden afholder musikafdelingen årligt omkring 2 arrangementer i forbindelse med afslutningen af en skoleuge. Ved disse arrangementer sælges øl.

Drømmeudvalgets søjlecafe: Hver af skolens elever inviteres én gang i løbet af skoleåret til en søjlecafe sammen med de andre elever fra samme studieretningsspor (fx 1.x, 2.x og 3.x sammen). Ved dette arrangement kan man nyde øl og vand. Arrangementet afsluttes normalt kl. 19.30.

Skolefester:

Skolen afholder normalt 4 årlige fester for alle skolens elever (idrætsfesten, 2 temafester, og gallafesten,). Herudover afholdes huefesten for årets studenter samt den alkoholfrie Farvefest for 1.g. Fester arrangeres ud fra retningslinjer, der aftales mellem ledelse og festudvalg. Der sælges sodavand, øl, cider og ved visse fester med middag (gallafest og 3.g’ernes huefest) også vin.

 • Medbragte drikkevarer tolereres ikke og bliver konfiskeret ved indgangen af vagter.
 • Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede elever. Vagterne og skolens festansvarlige lærere/ledere kan desuden træffe beslutning om at hjemsende en elev, der udviser problematisk adfærd. Hjemsendelsen skal naturligvis tilgodese elevens sikkerhed og sker for elever under 18 år efter kontakt med hjemmet.
 • Hvis en elev er fuld ved ankomsten til et arrangement f.eks. en fest, forbeholder skolen sig ret til at nægte eleven adgang.
 • Ved arrangementer på skolen, hvor alkohol indgår, er der et antal lærere til stede, der sikrer, at arrangementet afvikles på en måde, så forældre kan være trygge ved de unges deltagelse.

Sociale arrangementer udenfor skolen tilrettelagt af elever:

I forbindelse med elevernes sociale liv udenfor skolen vil de unge i større eller mindre omfang møde alkohol og rusmidler som en del af den generelle ungdomskultur. Vi opfordrer til, at man som forældre til en ung løbende har en samtale om de udfordringer, som den unge møder i forskellige sammenhænge. Fra skolens side forsøger vi gennem dialog med de unge at medvirke til, at fokus flyttes bort fra alkoholindtagelse og over mod andre værdier i det sociale fællesskab. 7

Nøglepersoner og tilbud om hjælp

Alle elever og lærere har et medmenneskeligt ansvar for at være opmærksomme på, om en elev er på vej ud i et vanemæssigt stort forbrug af alkohol og andre rusmidler. Skolen vil aktivt støtte og hjælpe en elev, der søger hjælp på grund af alkohol og andre rusmidler. Elever skal trygt kunne henvende sig til deres lærer, studievejleder eller ledelsen.

Links til hjemmesider om alkohol og rusmidler:

 • Anonym Rådgivning om forskellige problemstillinger i Københavns Kommune: https://www.kk.dk/raad-og-vejledning-boern-unge-og-familier
 • Åben Anonym Rådgivning for unge der ryger hash eller tager stoffer: www.uturn.kk.dk
 • Information om alkohol alkoholproblemer om bl.a. rådgivnings- og behandlingstilbud i hele landet, telefonisk rådgivning og Web-portal for børn og unge, der vokser op i familier med: www.hope.dk.
 • Sundhedsstyrelsens hjemmeside med information om stoffer for unge, deres forældre og lærere: https://www.sst.dk/da/Viden/Stoffer.

Sanktioner

Ved overtrædelse af ovenstående regler kan rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, som fremgår af § 7 i ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser”. Følgende kan bl.a. komme på tale (jf. i øvrigt CG’s studie- og ordensregler):

 • Advarsel
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer og aktiviteter – fx et antal af de kommende fester eller deltagelse i aftenaktiviteter på en studierejse
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår – dette registreres som fravær
 • Bortvisning – udskrivelse.

 

Håndtering af krænkende handlinger på CG

Retningslinjerne i dette bilag om krænkende handlinger er et tillæg til CG’s studie- og ordensregler.

Krænkende handlinger

CG tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets definition af krænkende handlinger (jf. AT-vejledning 4.3.1, ”Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane” februar 2019”): Det gælder, ”at det i forbindelse med arbejdets udførelse skal sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. […] Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på.”

Nedværdigelse

Nedværdigelse på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, køn, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse kan også være krænkende. Vi tolerer ingen diskrimination på CG.

Handlemuligheder, hvis du som elev oplever krænkende handlinger

 • Sig fra i situationen: Elever, der har en oplevelse af at blive krænket på CG, har ret til at sige fra. Elever eller andre, der er vidende om krænkende handlinger, opfordres til at reagere ved at udvise omsorg og støtte.
 • Tal med nogen om det: Hvis elever oplever situationer, de opfatter som krænkende, anbefales det, at de taler med andre om det. Hvis situationen ikke kan løses mellem de direkte involverede, kan eleven henvende sig til klassens studievejleder.
 • Tag kontakt til skolens ledelse: Hvis situationen ikke kan løses mellem de direkte involverede, kan eleven – efter at have talt med klassens studievejleder – henvende sig til ledelsen (dvs. rektor, vicerektor eller uddannelsesledere).

Rammer for håndtering af krænkende handlinger

Alle, der selv eller på anden hånd oplever krænkende handlinger på CG, har forskellige handle-muligheder. Alle er forpligtet på at behandle henvendelser om krænkende handlinger på den mest konfliktnedtrappende måde. Elevens oplevelse af at have været udsat for krænkende handlinger er central for håndtering af henvendelsen. Dette udelukker ikke, at der kan være situationer, hvor en person har følt sig krænket, men hvor ledelsen vurderer, at der ikke skal foretages yderligere. Hvis man i arbejdsmæssig eller uddannelsesmæssig sammenhæng oplever strafbare handlinger som f.eks. voldtægt, forsøg på voldtægt, vold, racisme eller lignende, opfordrer CG til, at den pågældende, ud over at fortælle det til ledelsen, omgående melder sagen til politiet.

Seksuel chikane

Krænkende handlinger i form af seksuel chikane kan f.eks. være uønskede berøringer eller grænseoverskridende opfordringer til seksuelt samkvem. Hvis en ansvarlig leder/ansat/vagt modtager en klage om krænkelse til en fest eller andet socialt arrangement, bliver den anklagede som hovedregel sendt hjem fra arrangementet, og anklagen bliver behandlet snarest muligt. I romantiske relationer skal der ALTID indgås samtykke mellem to bevidste parter.

Ledelsens håndtering af sager om krænkende handlinger

Ledelsen tager alle henvendelser alvorligt og håndterer alle henvendelser hurtigst muligt. Ledelsen kan have handlepligt i sager om krænkende handlinger, afhængig af forseelsens grovhed, fx i tilfælde af påstået sexchikane eller mobning. Ledelsens håndtering vil afhænge af den konkrete sag. Ledelsen skal bl.a. tage grovheden, varigheden og hyppigheden i betragtning. Undervisningsemner kan ikke i sig selv afstedkomme krænkelse. Ledelsen skal være opmærksom på, at der er flere parter i sagen, som alle har krav på at blive behandlet med omtanke og respekt. Ledelsen kan ikke garantere anonymitet til eleven, der henvender sig. Det vil afhænge af en konkret vurdering af situationen, hvor begge involverede parters hensyn skal inddrages. Ledelsen behandler sager på den måde, der er mest konfliktnedtrappende.

Ledelsens håndtering af sagerne:

 • Ledelsen afdækker først de konkrete omstændigheder: Ledelsen foretager en grundig afdækning af henvendelsen, bl.a. gennem dialog med de relevante parter. Alle parter har mulighed for at medbringe en bisidder. Afdækningen skal søge at afklare, hvem der var og er involveret, og hvad der er sket. Hvis henvendelsen involverer en medarbejder, følges processen, der er beskrevet ovenfor. Afdækning af henvendelsen skal medvirke til, at ledelsen kan beslutte, hvad der videre skal ske.
 • Ledelsen beslutter, hvad der videre skal ske: Krænkende handlinger dækker over en bred vifte af situationer, og der vil derfor være forskel på, hvordan de enkelte henvendelser behandles. Nogle sager kan afsluttes efter afdækningen af de konkrete omstændigheder, hvis ledelsen vurderer, at henvendelsen er grundløs, eller at der ikke er tale om en krænkende handling. I andre tilfælde vil sagen kunne afsluttes ved en dialog mellem parterne. Endelig kan der være henvendelser, der skal håndteres som egentlige disciplinære foranstaltninger over for eleven eller som misligholdelse af ansættelsesforholdet.
 • Ved en egentlig klage fra en elev følges gældende procedurer: Hvis klagen drejer sig om en medelev, følges den procedure, der er beskrevet i skolens studie- og ordensregler. I situationer, hvor en elev klager over en medarbejder, følges reglerne i CG’s personalepolitik. Medarbejderen kan inddrage sin tillidsrepræsentant eller anden bisidder.
 • Hvis ledelsen – efter ovennævnte afdækning – vurderer, at der er behov for sanktion over for en elev, kan der iværksættes sanktioner ud fra rammerne i CG’s studie- og ordensregler.
 • Hvis ledelsen – efter ovenstående afdækning – vurderer, at der er behov for sanktion over for en medarbejder, behandles sagen ift. arbejdsretlige regler og CG’s personalepolitik.
 • Ledelsen informerer om sagens afslutning – til den elev, der har henvendt sig, og til de øvrige relevante involverede. Ledelsens mulighed for at informere om, hvad der er sket i sagen, afhænger af den konkrete sag.
 • Genopbygning af det gode studiemiljø: For at genopbygge en god relation mellem parterne kan ledelsen tilbyde en samtale med deltagelse af en neutral tredjepart, fx CG’s psykolog. En sådan samtale forudsætter, at sagen i øvrigt er afsluttet. Sager om krænkende handlinger påvirker ofte også andre end de direkte involverede. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på genopbygningen af et godt studiemiljø.