Globalt – Internationalt

Internationalisering og globalt udsyn har i mange år været et indsatsområde på CG

Det globale fokus og den internationale dimension er forankret i CGs værdigrundlag og rammesættes i vores globale strategi. Strategien udmøntes såvel i undervisningen som i elevstyrede projekter, bl.a. Klimaudvalgets aktiviteter og Operation Dagsværk (OD).

CGs aktiviteter med globalt fokus spænder vidt, fra deltagelse i konkurrencer, som f.eks. Fysik Olympiaden, Georg Mohr og Alympiade i matematik samt Science Cup Denmark inden for kemi, til samarbejde med gymnasier i udlandet i bl.a. Frankrig, Spanien og Tyskland.

CG er en UNESCO Verdensmålsskole. Det betyder, at vi forpligter os til at udvikle undervisning, der tager udgangspunkt i verdensmålene, og som sigter imod de to fokusområder Bæredygtig Udvikling og Globalt Medborgerskab.

CG’s globale strategi danner rammen om vores visioner på det globale område og oplister en række tiltag, der kan benyttes for at nå målene. Skolens vision på det globale område kan sammenfattes til følgende:

Vision – Globale Christianshavnere

  • at deltage i fællesskaber, der rækker ud over skolen
  • at være globale, men også at opsøge det globale i det lokale
  • at eleverne opnår indsigt i den verden de er en del af, og at de både evner og har lyst til at deltage i løsningen af globale udfordringer

Mål for den globale strategi – hvad vil vi?

  • Styrke elevernes ”globale kompetencer” – herunder styrke fokus på fremmedsprogskompetencer – og opfylde skolens vision om ”globale christianshavnere”
  • Give eleverne viden og kundskaber om globale forhold og sammenhænge, som sætter dem i stand til at forstå og agere i forhold til globale problemstillinger
  • Arbejde med globalt medborgerskab, bæredygtighed og interkulturelle kompetencer for dermed at styrke elevernes opfattelse af at være en del af et globalt fællesskab
Tabel: Midler til at opnå målene i den globale strategi – hvordan vil vi det og hvem gør det?
HVORDANHVEM
Aktiviteter med globalt fokus i dagligdagen, herunder foredrag, ekskursioner, besøg, deltagelse i konkurrencer mv. Klasseteams og TK’ere
Klassernes TK’ere er ansvarlige for at indsamle og dokumentere klassernes aktiviteter med globalt fokus i et årshjul over globale aktiviteter på skolen hvert forårKlasseteams og TK’ere
Afvikle årgangsprojekter med globalt fokus for alle 1.g og 2.g klasser, med fokus på FNs Verdensmål og MenneskerettighederGlobalt udvalg, global koordinator
Videreudvikle skolens aktiviteter i relation til de forpligtelser der ligger i at være en UNESCO VerdensmålsskoleGlobal koordinator, kontaktperson til UNESCO-netværket, skolens UNESCO ungeambassadører
Udvikle online-projekter og virtuelt samarbejde med skoler uden for landets grænserGlobal koordinator
Styrke og underbygge elevers frivillige deltagelse som ambassadører for netværk og organisationer, herunder Operation Dagsværk, Røde Kors, Amnesty International og UNESCOGlobalt udvalg
Afvikle ”Global Cafe / International Cafe” eller temaaftner om aktuelle emner en gang i kvartaletGlobal koordinator, globalt udvalg, relevante faggrupper og studieretningsklasser
Afvikle studieture i relation til flerfagligt forløb i 2g, samt at videreudvikle konceptet om fly-fri studieture og nye destinationer og aktiviteter i lyset herafKlasseteams og TK’ere
Samarbejde og udvekslinger med skoler i bl.a. Frankrig, Spanien og TysklandKlasseteams og faglærere i relevante studieretninger. Erasmus+ koordinator
Styrke fokus på klima og bæredygtighed i samarbejde med skolens nye elev- og lærerudvalg om disse emner Globalt koordinator, globalt udvalg. Udvalg af sciencelærere og Erasmus+ koordinator
Videreudvikle et europæisk netværk for faglig, didaktisk og pædagogisk udvikling skabt under Erasmus+Erasmus+ koordinator og faglærere

Mere om udvalgte aktiviteter

Luk alle dropdowns

Det globale er et fokusområde inden for alle studieretninger. Arbejdet med den globale dimension i undervisningen foregår bl.a. ved studierejsen, ved inddragelse af udenlandske institutioner og gæstelærere og ved museumsbesøg med internationale udstillinger. 

Studierejser og ekskursioner er en vigtig del af de enkelte studieretningers internationale profil. På CG arrangeres der studierejser i 2.g.

De interkulturelle kompetencer – sprogfærdighed og indsigt i andre landes historie, kultur, religion og samfundsforhold – styrkes f.eks. i sprogfagene, religion, oldtidskundskab, historie og samfundsfag. Der arbejdes også med temaer med et internationalt aspekt.

Internationalisering og globalisering kommer også til udtryk på anden vis i hverdagen. I en årrække har vi arrangeret cafeer om globale emner.

Tanken er, at en oplægsholder introducerer baggrunden for en aktuel global konflikt eller problemstilling. For at give et mere konkret indblik i problemstillingen, så følges introduktionen til tider af et interview med en person, som i en eller anden forstand befinder sig i brandpunktet. Vi har fx haft nødhjælpsarbejdere med på skype fra Kenya og Syrienen CG lærer med fra Athens gader, og en CG-elev har fortalt om sine oplevelser som Røde Kors-ambassadør. Men vi har også haft caféer om vigtige valgbegivenheder rundt omkring i verden. 

Cafeerne ligger efter skoletid, så alle kan deltage. Samtidig kan det være en udfordring, for viljen til globalt udsyn kan svigte efter en lang skoledag. Trods denne udfordring har samtlige cafeer været velbesøgte. Og det glæder os, for når eleverne udfolder sig i gråzonen mellem skoleliv og privatliv, så synes vi, at eleverne udviser et engagement, der rækker ud over det, som vi kan kræve af eleverne. 

Selv tunge emner glider ned, specielt når de serveres med kaffe og popcorn. Ved en café om et tysk parlamentsvalg blev der sågar serveret tyske specialiteter, bratwurst og capri-sun.

Globalt udvalg, der står bag cafeerne, løber aldrig tør for gode ideer til fremtidige cafeer. Det skorter jo desværre ikke på brændpunkter i verden.

Vores elever markerer sig også på den internationale arena ved deres deltagelse i forskellige konkurrencer, f.eks. disse årligt tilbagevendende konkurrencer 

  • Juvenes Translatores, oversættelseskonkurrence afholdt af EU-kommissionen. 
  • Georg Mohr, matematikkonkurrence.

Christianshavns Gymnasium er en Verdensmålsskole under UNESCO og med i de to netværk 

  • Bæredygtig udvikling
  • Globalt medborgerskab