Kodeks for ungdomsorganisationer

Christianshavns Gymnasium
Kodeks for ungdomsorganisationers adgang på uddannelsesinstitutioner

Christianshavns Gymnasium ønsker at fremme ungdomsorganisationers (fx politiske, almennyttige, godgørende eller interesse- ungdomsorganisationer) mulighed for at komme i kontakt med skolens unge, men ønsker samtidig at kunne styre og tilpasse denne kontakt på en måde, så det fremmer skolens formål og skolesyn og passer ind i skolens hverdag.

Ungdomsorganisationer skal kontakte skolens kontor, hvis man er interesseret i enten at ophænge materialer eller at komme i direkte kontakt med elever. Der tages stilling ud fra et relevanskriterium.

Ungdomsorganisationerne har muligheder for – inden for de udstukne rammer og efter nærmere aftale med skolens ledelse – at hænge oplysningsmaterialet op. Ophængning af informationsmaterialer kan ske på bestemte områder af skolens opslagstavler. Skolen vurderer i hvert tilfælde, hvor meget materiale og hvilken slags materiale, der kan opsættes. Typisk skal materialet have en naturlig interesse for skolens elever og ikke have et kommercielt sigte.

Ungdomsorganisationerne har i visse tilfælde muligheder for at komme i direkte kontakt med skolens elever. Dette kan fx ske på skolens torsdagsforum, en samling for hele skolen hver anden uge. I andre tilfælde kan det ske ved opstilling af en lille “info-stand”, fx i skolegården. Endelig kan det i visse tilfælde ske på fællestimer for en eller flere klasser eller årgange. Det vil typisk være skolens Fællesudvalg, der består af repræsentanter fra elever, ansatte og ledelse, som træffer beslutninger om fællestimearrangementer efter et relevanskriterium. Fx plejer skolen op til lokale eller nationale valg at afse tid til et politisk valgarrangement. I tvivlstilfælde træffer rektor beslutning.

Skolen opfatter det som positivt, at forskellige holdninger kan komme til orde, og det er ikke en forudsætning for ungdomsorganisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt uddannelsesinstitutionens elever. Ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne. Det anses i øvrigt som en fordel, hvis der kan etableres samspil mellem ungdomsorganisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.

De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable. Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på uddannelsesinstitutionen.

Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne.

Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.

Fællesudvalget på CG, november 2013

Fortolkningsmæssigt PS: Vi praktiserer dette kodes på den måde, at det også dækker uddeling af flyers mm. til CGs elever.