Alkohol, tobak og stoffer

Christianshavns Gymnasium: Politik ifm. alkohol, rygning og euforiserende stoffer

Formål

Gymnasiets politik omkring alkohol- og rygning og euforiserende stoffer skal medvirke til at:

 • Skabe et attraktivt miljø for elever i studiemiljøet og ved arrangementer i og uden for gymnasiet
 • Give eleverne et fornuftigt og kritisk forhold til alkohol
 • Forebygge, at elever udvikler problemer med alkohol og andre rusmidler
 • Tilbyde hjælp så tidligt som muligt til elever, der udviser afhængighed af alkohol o.a. rusmidler
 • Skabe debat og åbenhed om emnet gennem oplysning og undervisning.

Hvem gælder politikken for?

Politikken er gældende for skolens elever, som er forpligtet til at efterleve den.

Hash og andre euforiserende stoffer

Det er til enhver tid bortvisningsgrund at medbringe, nyde eller videregive/sælge hash eller andre euforiserende stoffer på Christianshavns Gymnasium eller i CG-sammenhænge.

Sanktionen er klar: Man bortvises og udmeldes fra skolen uden yderligere advarsler!

Elever, som måtte have et misbrugsproblem uden for skolen, kan forvente støtte og rådgivning fra skolen, dersom de indgår i aktiviteter, som bringer misbruget til ophør, og dersom misbruget ikke er foregået på skolen. Elever kan kontakte rektor, elevinspektor og studievejledere herom.  Henvendelser behandles fortroligt.

Rygning

I henhold til LBK nr. 1632 af 18.06.2021 – Bekendtgørelse om røgfri miljøer er der påbud om røgfri skoletid. Dvs. at det ikke er tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater (fx e-cigaretter, snus og skrå) eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det gælder i den almindelige skoletid inklusive pauser såvel som ved skolearrangerede arrangementer på eller uden for CG (fx ved fester og cafeer, ekskursioner og studierejser).

Alkohol

Den generelle holdning er, at alkohol og studiemiljø ikke hører sammen. Elever må ikke drikke eller medbringe øl, vin eller spiritus på skolen. Det er derfor ikke acceptabelt, at en elev møder eller optræder påvirket og f.eks. lugter af alkohol i undervisningen på skolen eller uden for denne.

Denne holdning er ikke til hinder for, at der ved særlige lejligheder, f.eks. skolefester, kan købes og drikkes alkohol. Der sælges almindeligvis ikke alkohol med højere procent end øl. Vin kan efter aftale nydes ved særlige lejligheder.

Skolen har desuden den holdning, at elever, der udvikler et vanemæssigt stort forbrug af alkohol, kan forvente støtte og rådgivning fra skolen til at komme ud af misbrugssituationen.

Aftaler og undtagelser

Sociale og faglige arrangementer uden alkohol:

 • Introture i 1.g: Skolen tilrettelægger hvert år ture med overnatning for de nye 1. g klasser. På disse ture deltager klassens teamlærere. Turene er alkoholfrie.
 • Idrætsarrangementer, turneringer o.lign. er alkoholfrie.
 • Caféarrangementer og lign. er alkoholfrie, når disse er placeret på aftener før skoledage.
 • Endagsekskursioner er altid alkoholfrie.

 

Sociale arrangementer med begrænset udskænkning af alkohol:

I løbet af skoleåret afholdes der en række arrangementer med et socialt element. Nogle af arrangementerne kan efter aftale med ledelsen give adgang til en begrænset og reguleret udskænkning af øl. Det drejer sig om:

Caféarrangementer og musikafdelingens arrangementer op til en weekend/helligdag: Skolen holder årligt omkring 4 caféer efter skoletid. Arrangementerne slutter normalt kl. 19. Desuden afholder musikafdelingen årligt omkring 2 arrangementer i forbindelse med afslutningen af en skoleuge. Ved disse arrangementer sælges øl.

Drømmeudvalgets bogstavmiddage: Hver af skolens elever inviteres én gang i løbet af skoleåret til en bogstavmiddag sammen med de andre elever fra samme studieretningsspor (fx 1.x, 2.x og 3.x til samme middag). Ved dette arrangement kan man nyde øl og vand. Arrangementet afsluttes normalt kl. 21.30.

Skolefester:

Skolen afholder normalt 5 årlige fester for alle skolens elever (idrætsfesten, temafesten, julefesten, gallafesten, revyfesten). Herudover afholdes huefesten for årets studenter med delvis deltagelse af 1.-2.g årgangene samt farvefesten for 1.g (varighed kl. 18-21). Fester arrangeres ud fra retningslinjer, der aftales mellem ledelse og festudvalg. Der sælges sodavand, øl, cider og ved visse fester med middag også vin.

 • Medbragte drikkevarer tolereres ikke og bliver konfiskeret ved indgangen af vagter.
 • Der udskænkes ikke alkohol til stærkt berusede elever. Vagterne og skolens festansvarlige lærere/ledere kan desuden træffe beslutning om at hjemsende en elev, der udviser problematisk adfærd. Hjemsendelsen skal naturligvis tilgodese elevens sikkerhed og sker for elever under 18 år efter kontakt med hjemmet.
 • Hvis en elev er fuld ved ankomsten til et arrangement f.eks. en fest, forbeholder skolen sig ret til at nægte eleven adgang.
 • Ved arrangementer på skolen, hvor alkohol indgår, er der et antal lærere tilstede, der sikrer, at arrangementet afvikles på en måde, så forældre kan være trygge ved de unges deltagelse.

 

Studierejser og ekskursioner

Forud for hver studierejse indgår klassens rejselærere og elever efter aftale med ledelsen en skriftlig aftale, der bl.a. omhandler rejseregler for indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden. Er der tale om elever under 18 år, underskriver forældrene aftalen.  Helt generelt gælder der den regel, at studieturene er arbejdsdage, hvor eleverne skal kunne deltage aktivt. Derfor må der på ingen studieture indtages alkohol i større stil. På nogle studieture vil der være et generelt alkoholforbud af sikkerhedsgrunde (hvis der fx dykkes eller stås på ski) eller af kulturelle grunde (hvis klassen fx besøger et land med restriktive alkoholvaner eller på en udvekslingsrejse gæster en skole, hvor eleverne ikke drikker alkohol i skolesammenhæng). Brud på aftalen kan medføre hjemsendelse for egen regning.

Sociale arrangementer udenfor skolen tilrettelagt af elever

I forbindelse med elevernes sociale liv udenfor skolen vil de unge i større eller mindre omfang møde alkohol og rusmidler som en del af den generelle ungdomskultur. Vi opfordrer til, at man som forældre til en ung løbende har en samtale om de udfordringer, som den unge møder i forskellige sammenhænge. Fra skolens side forsøger vi gennem dialog med de unge at medvirke til, at fokus flyttes bort fra alkoholindtagelse og over mod andre værdier i det sociale fællesskab.

Nøglepersoner og tilbud om hjælp

Alle elever og lærere har et medmenneskeligt ansvar for at være opmærksomme på, om en elev er på vej ud i et vanemæssigt stort forbrug af alkohol og andre rusmidler. Skolen vil aktivt støtte og hjælpe en elev, der søger hjælp på grund af alkohol og andre rusmidler. Elever skal trygt kunne henvende sig til deres lærer, studievejleder eller ledelsen.

Links til hjemmesider om alkohol og rusmidler

www.ungeraadgivning.kk.dk – Anonym Rådgivning om forskellige problemstillinger

www.uturn.dk – Åben Anonym Rådgivning for unge der ryger hash eller tager stoffer

www.kk.dk/fc – Samtale om alkoholvaner – for unge over 18 år

www.dedrikkerderhjemme.dk – Åben Anonym Rådgivning for unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer

www.hope.dk om alkohol: information om bl.a. rådgivnings- og behandlingstilbud i hele landet, telefonisk rådgivning og Web-portal for børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer.

www.stofinfo.sst.dk – Sundhedsstyrelsens hjemmeside med information om stoffer for unge, deres forældre og lærere.

Sanktioner

Ved overtrædelse af ovenstående regler kan rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, som fremgår af § 7 i ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser”. Følgende kan bl.a. komme på tale:

 • Advarsel
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer og aktiviteter – fx et antal af de kommende fester eller deltagelse i aftenaktiviteter på en studierejse
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår – dette registreres som fravær
 • Bortvisning – udskrivelse

Disse regler

Forslaget har været til høring i elevråd, pædagogisk råd og i fællesudvalget inden endelig godkendelse i skolens bestyrelse.

Vedtaget på bestyrelsesmødet december 2018 efter høring i elevråd og Pædagogisk Råd – og herefter tilpasset den nye rygelov aug. 2021 efter høring hos elevråd og pædagogisk råd