Fællestime – besparelser

På elevrådets anmodning afholdt vi i dag et fællesmøde – i kantinen – for alle skolens elever om de igangværende finanslovsforhandlinger – med særligt fokus på konsekvenserne for landets uddannelsesinstitutioner.

Set fra CGs side var fællesmødet bl.a. begrundet i Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse… (BEK nr 84 af 30/01/2013), hvor §4 foreskriver, at elevrådet bl.a. varetager elevernes økonomiske interesser på institutionen. Af §16 fremgår, at formålet med institutionen CGs samarbejde med elevrådet bl.a. er at styrke den demokratiske forståelse blandt eleverne. Ifølge §18 skal CG stille egnede lokaler til rådighed bl.a. til afholdelse af oplysende møder.

Dagens møde var altså oplysende, elevernes forståelse af de demokratisk forankrede finanslovsforhandlinger skulle styrkes, og eleverne skulle få kendskab til det økonomisk givne udgangspunkt for elevrådets varetagelse af elevernes økonomiske interesser på CG.

Vi havde besøg af Sebastian Holdbøl fra Uddannelsesalliancen, som inviterede CGs elever til at deltage i førstkommende torsdags demonstration mod nedskæringer på uddannelsesområdet. Eik Andreasen, som repræsenterede CGs lærere og Gymnasieskolernes Lærerforening, gav et  nøgternt talbaseret indblik i de konkrete konsekvenser for almene gymnasier i almindelighed og CG i særdeleshed. Og han fik helt diskret indpasset en lille introduktion til rentesregning:-)

CGs vision er udmøntet i fire fokuspunkter. Hvis CGs fokus på demokrati og forestilling om CGere som globale christianshavnere skal være andet end ord, så skal visionen kunne aflæses i vores hverdagsliv, f.eks. når vi afholder en sådan fællestime.

Herfra tager elevrådet så over og overvejer de input, Søren og Eik gav. Den del af den demokratiske proces er elevrådets anliggende.