CGs regler

Studie- og ordensregler, kommunikationsaftale

CGs forventninger til daglig adfærd reguleres af studie- og ordensreglerne (gengivet her). Reglerne er mere end et formelt regelsæt, de beskriver også generelle forventninger f.eks. til klasserumskultur mm. I forlængelse heraf, har CG en kommunikationsaftale, som beskriver rammer for og forventninger til kommunikationen mellem elever, lærere og ledelse.

På CG formuleres vores regler med afsæt i det formelle grundlag, som pr. 01.10.2017 er den netop vedtagne Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK nr 1077 af 13/09/2017). På CG har vi allerede iværksat en del initiativer, f.eks. udarbejdelsen af en antimobbestrategi, der skal sikre, at vores regler honorerer de ændringer, som følger af den nye bekendtgørelse. Processen er dog langstrakt, idet reglerne skal til høring bl.a. hos bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd. Som det fremgår af bekendtgørelsens §12, stk. 4, er vores nuværende regler gældende i overgangsperioden.

Ordensregler

På Christianshavns Gymnasium har vi et skolesyn, som lægger vægt på faglighed og demokrati. Skolens fokus på demokrati betyder bl.a., at vi ønsker en skole præget af samtaler, hvor man opsøger viden og indsigt, fremfører sine argumenter, lytter til andre og kritiserer andres argumenter i en ånd præget af gensidig tillid. Dette kræver et undervisningsmiljø, som indebærer, at deltagerne møder veloplagte og velforberedte til det aftalte tidspunkt for herefter at deltage aktivt i undervisningen.

CG er et lærested og en arbejdsplads. Det er lærernes ansvar at sikre kvalitetsundervisning – det er elevernes ansvar at modtage den. Ansvaret for koncentrationen om undervisningen ligger hos deltagerne: elever og lærere.

På CG er der i praksis klare retningslinjer for, hvordan vi omgås. Vi forventer, at alle – lærere såvel som elever – tager sig selv og undervisningen alvorligt, viser omhu og hensyn, respekterer andre og opfører sig generelt fornuftigt. Kort sagt at man behandler andre, som man selv ønsker at blive behandlet.

Skolens fokus på faglighed betyder fx, at alle elever har bøgerne med og tager dem frem, og at man deltager aktivt i undervisningen. Man kan derfor ikke forestille sig, at en elev f.eks. lægger sig til at sove eller møder frem påvirket af rusmidler.

Klasserumskulturen indarbejdes i 1.g. Fælles beslutninger er fælles ansvar. Det er alle ansattes ansvar, at eleverne ikke bliver forvirrede over, hvad der er aftalt, og hvor grænserne går. Nøgleordene fra skolesynet – faglighed og demokrati – medfører en proces, hvor lærere må tage ansvar for, at eleverne kan udvikle sig til studerende.

Det betyder at:

  • Mad og drikke henvises til frikvartererne og kantinen. Vandflasker er undtaget.
  • Colaer, varme drikke og mad hører ikke hjemme i elevstudiecenteret, i elevopholdsrummene eller i datalokalerne.
  • Da det altid er andre end os selv, som ikke rydder op, er der kun en vej: Undervisningen kan først begynde, når deltagerne er klar i et ryddeligt lokale. Ryd op først og jag synderne efter timen. Hvis princippet anvendes, vil ingen unødigt komme til at spilde vigtig tid med at rydde op.
  • De økonomiske vilkår og almindelig anstændighed er sådan, at omhu over for undervisningsmateriale, møbler og lokaler er medvirkende til at sikre en fornuftig fordeling af de midler, vi har til rådighed .
  • For at kunne gennemføre en fokuseret undervisning kræves også en vis æstetik. Snavsede eller tilskrevne borde, billeder og gardiner, der hænger skævt, duer ikke. Umotiverede opsætninger af reklamer for uvedkommende begivenheder, sponseret af ungdomsblade, tøjfirmaer m.v., henvises til plakatsøjlen i gården. Planlagt og gennemført udsmykning i lokaler er dog OK, hvis pedel eller FU har godkendt det.
  • Skabene i lokalerne er sat op af faglige hensyn.
  • Er der tegnet på bordene, hentes klud og sæbe i kælderen.
  • Er det mod forventning noget man ikke selv kan ordne – læg en seddel til skolens pedel i dueslaget på kontoret.

Vores regler gælder både på og uden for skolen, nemlig i de sammenhænge, hvor elever er eller opfattes som repræsentanter for Christianshavns Gymnasium.

Samfundets almindelige normer og regler for adfærd og samvær gælder naturligvis også på CG. Ingen person på CG må udsættes for – eller udsætte andre for – mobning, voldelig, diskriminerende eller anden krænkende handling. Skolens elever forventes at tage ansvar for egen adfærd og har derved et selvstændigt økonomisk ansvar for egne handlinger.

Bortkomne bøger: Bøger og andet af skolens udstyr skal erstattes ved bortkomst eller ødelæggelse.

Rusmidler og rygning: CG er røgfrit område – både indendørs og udendørs.

Enhver form for brug af rusmidler er forbudt. Se dog undersiden “Christianshavns Gymnasium: Politik ifm. alkohol, rygning og euforiserende stoffer“, hvori der er angivet visse undtagelser omkring alkoholindtagelse til fester m.v.

Sanktioner: Tilsidesættelse medfører sanktioner efter en konkret vurdering og normalt efter en forudgående skriftlig advarsel. Sanktionerne spænder fra udelukkelse fra konkrete prøver, aktiviteter eller arrangementer, til midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage og i særlig alvorlige tilfælde, bortvisning (udskrivning fra skolen).

Skolen har en meget håndfast holdning til hash o.a. euforiserende stoffer.  Er man i besiddelse af eller indtager man euforiserende stoffer som f.eks. hash på skolen eller i CG-sammenhænge, bortvises man straks og udskrives fra skolen uden yderligere advarsler.

STUDIEREGLER

Fremmøde: Det forudsættes, at man møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen. Eleverne kan kun være fraværende fra skolen ved sygdom eller efter aftale med rektor. Skolen skal have skriftlig besked om planlagt fravær (f.eks. hospitalsindlæggelse). Beskeden sendes til eller afleveres på kontoret. Der skal gives besked om årsagen til ikke planlagt fravær i Lectio – eller ved fravær over 1 uge direkte til skolens kontor.  Skolen beder om lægeerklæring på elevens regning i forbindelse med en eventuel fritagelse for undervisning i idræt eller i forbindelse med sygdom ved prøver og store opgaver (fx AT-opgaver).

Konsekvenser: Brud på denne regel fører til påtale fra teamkoordinatorer/studievejleder. Ved fravær af et større omfang modtager eleven en skriftlig advarsel af elevinspektor/rektor. Ved fortsat fravær udløses en sanktion: Aflæggelse af prøver og eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin (“på særlig vilkår”). Fortsætter fraværet yderligere bortvises eleven fra skolen. Eleven kan dog stadig gå til eksamen som selvstuderende.

Godskrivning: Hvis elever i forbindelse med et skolearrangement bliver nødt til at forsømme en eller flere timer bliver fravær godskrevet. Eleven er selv ansvarlig for at godskrevet fravær ikke medtælles.

Klager: En sanktion kan påklages til Undervisningsministeriet (Klagevejledning udleveres af skolen).

Oprykning: Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og muligheder for at gennemføre det næste skoleår. Hvis gennemsnittet er under 2,0, kan eleven nægtes oprykning til næste klasse. En elev kan kun rykke op i næste klasser, hvis alle prøver (årsprøver, eksamener og store skriftlige opgaver) er aflagt eller afleveret.

Skriftligt fravær: Elever skal rettidigt aflevere samtlige opgaver, og disse skal kvalitativt og kvantitativt følge de af læreren fastsatte krav. Konsekvenser: Brud på denne regel fører til de samme sanktioner som nævnt under fremmøde. Dette gælder også i tilfælde af snyd – herunder afskrift uden kildeangivelse.

Snyd: Hvis en elev gribes i snyd eller afskrift i forbindelse med en eksamen, bortvises eleven fra eksamen og kan først indstilles til eksamen året efter. Ved snyd eller manglende rettidig aflevering af da/hi-opgaven, studieretningsopgaven, studieretningsprojektet, AT-eksamensopgaven og årsprøver erklæres besvarelsen ugyldig eller manglende, og eleven kan ikke umiddelbart rykkes op til næste klassetrin. Rektor afgør, om eleven kan få en mulighed for at besvare en ny opgave.

SU: Det er en betingelse for modtagelse af SU, at man er studieaktiv, og skolen har ifølge SU-reglerne ansvaret for at meddele SU, når elever skifter status fra at være studieaktive til at være ikke-studieaktive. Det er skolen, der kontrollerer og træffer afgørelse om en elevs studieaktivitet; vurderer skolen, at en elevs indsats ligger på et uacceptabelt niveau, er konsekvensen, at dette meddeles SU, hvorefter SU-retten ophører. Skolen kan beslutte, at eleven må fortsætte skolegangen, hvis skolen skønner, at eleven kan indhente det forsømte. Eleven vil kunne søge om SU igen, når eleven af skolen skønnes studieaktiv på ny. Normalt vil elever, der sættes “på særlige vilkår”, blive kendt “ikke-studieaktive” og derved miste SU-retten.

Computere i undervisningen: Bærbar computer i undervisningen skal bruges til undervisningsrelevant arbejde såsom noter og andet relevant, som f.eks. ved gruppearbejde. Læreren kan bede eleven om at lukke computeren, hvis denne mener, at det er undervisning, der ikke har behov for computer. Brug af computere i undervisningen skal desuden diskuteres og skrives ind i klassens aftale om klasserumskultur.

Ovenstående studie- og ordensregler er skrevet inden for rammen af CG’s skolesyn og af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Reglerne har været behandlet i SU, PR og elevråd i sommeren 2009.

Forslaget har været til høring i elevråd, pædagogisk råd og i fællesudvalget inden endelig godkendelse i skolens bestyrelse. /Troels Vang Andersen d. 19.12. 2012

Kommunikationsaftale

I 2015 blev der indgået en ny revideret kommunikationsaftale mellem elever, lærere og ledelse om, hvordan kommunikationen mellem alle tre grupper skal foregå.

Frihed, lighed & ansvar

Fælles beslutninger er fælles ansvar. Det er alle ansattes ansvar, at eleverne ikke bliver forvirrede over, hvad der er aftalt, og hvor grænserne går.

Samfundets almindelige normer og regler for adfærd og samvær gælder naturligvis også alle på CG. Mobning, voldelig, diskriminerende eller anden krænkende adfærd er uacceptabel. Skolens elever forventes at tage ansvar for egen adfærd.

Vores regler gælder både på og uden for skolen, nemlig i sammenhænge, hvor elever er eller opfattes som repræsentanter for CG.

Det er alles ansvar, at retningslinierne for kommunikation overholdes:

CGs kommunikationsaftale (version 2015)

Print